การบริจาคตีสิ่งพิมพ์ธรรมะ
 
นิรมิต
วันที่  19 พ.ค. 2556
หัวข้อหมายเลข  22922
อ่าน  482

กราบสวัสดีท่านวิทยากรและมิตรธรรมที่เคารพทุกท่าน 

มีความสงสัยขอกราบเรียนถามดังต่อไปนี้ว่า 

       เวลาไปทำบุญที่วัดก็ดี หรือเห็นตู้บริจาคตามที่ต่างๆก็ดี ที่มีระบุไว้ว่า เป็นทุน

สำหรับการตีสิ่งพิมพ์ธรรมะ หรือหนังสือสวดมนต์ หรือหนังสือธรรมะ ต่างๆ 

หากบริจาคด้วยจิตที่ใคร่จะบำรุงพระพุทธศาสนา บริจาคปัจจัยเพื่อให้มูลนิธิผู้เกี่ยว

ข้องเหล่านั้นได้ตีสิ่งพิมพ์ธรรมะเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

จะสมควรหรือไม่ ประการใด ควรกระทำไหม เพราะเราไม่ทราบว่า หนังสือธรรมะที่

หน่วยงานนั้นๆ จัดพิมพ์ จะตรงตามพระไตรปิฏกหรือเปล่า หรือจะตรงแค่ไหน

จะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่า 

หรือควรจะบริจาคปัจจัยอย่างนี้ต่อไป โดยไม่ต้องคำนึงถึงจุดนี้จะดีกว่า เพราะการจะ

ไปนั่งเจาะจงเจาะหาข้อมูลให้ครบทุกที่   หรือจะไว้วางใจได้เสมอก็ไม่ใช่จะกระทำ

ได้ง่าย เพราะการพิมพ์ครั้งนี้ของหน่วยงานนี้อาจเป็นธรรมที่ถูกที่ควร   แต่การพิมพ์

ครั้งต่อไปอาจไม่ใช่ ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าครั้งไหนจะถูกจะผิดมากน้อยประการใด แต่

ก็ยังเป็นหนังสือธรรมะที่เกื้อกูลพุทธบริษัทที่เริ่มสนใจให้หันมาทางพระพุทธศาสนา

ได้บ้าง 

แต่เราก็บริจาคด้วยจิตที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา   ส่งเสริมการศึกษาพระธรรม

คำสอน จึงขอความเห็นว่า ยังควรจะบริจาคต่อไหม หรือควรจะทำอย่างไร

กราบอนุโมทนาครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 20 พ.ค. 2556 13:06 น.

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  

      การจะให้ทำบุญกับสิ่งใด ก็จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ    ว่าสิ่งนั้นถูกต้อง เป็น

ประโยชน์กับผู้รับหรือไม่ และเป็นหนังสือที่ไม่ผิด แสดงตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงหรือไม่เป็นสำคัญด้วย ครับ

เพราะการทำกุศล สำคัญ คือ ไม่ใช่การได้บุญที่จะต้องทำบ่อยๆ  มีโอกาสก็ทำ เพื่อ

ที่จะได้บุญบ่อยๆ อันนี้ผิดวัตถุประสงค์ ของการเจริญกุศล   เพราะไม่ได้หมายความ

ว่า จะเจอตู้อะไร ก็จะต้องทำครับ แต่การทำกุศล ที่เป็นการให้ทาน จะต้องพิจารณา

ว่า เพื่อประโยชน์กับผู้รับ ว่าจะทำให้ผู้รับได้ประโยชน์หรือไม่   โดยพิจารณาวัตถุ ที่

ผู้รับจะพึงได้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องพิจารณาเนื้อหา หรือ หนังสือในส่วนนั้น   ว่าควรทำ

หรือไม่ ตรงตามที่พระพุทะเจ้าทรงแสดงหรือไม่ และหากไม่แน่ใจ ก็ไม่ควรทำ เพราะ

กุศล ก็มีมากมายนับไม่ถ้วน ที่สามารถทำได้อีก  ที่เป็น บุญญกริยาวัตถุ 10 ประการ

ที่ไม่ใช่เพียงกุศลในการให้เท่านั้น

  ดังนั้น การเจริญกุศล จึงจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพราะเมื่อปัญญาเจริญมากขึ้น

ปัญญา เป็นสภาพธรรมที่พิจารณาถูกต้องตามความเป็นจริง    การเจริญกุศล ก็ต้อง

ละเอียดไปตามปัญญาที่เจริญขึ้นด้วย ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 20 พ.ค. 2556 17:32 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

      การเจริญกุศล ไม่ได้จำกัดอยู่ที่หนึ่งที่ใดโดยเฉพาะ และประการที่สำคัญ ผู้ที่มี

ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก ก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด  สิ่งใด

ควร สิ่งใดไม่ควร  สำหรับเรื่องการสนับสนุนค่าสื่อสิ่งพิมพ์ธรรม  นั้น   ถ้าพิจารณา

แล้วว่าไม่ตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะต้องมีความกล้าที่จะปฏิเสธ

ไม่สนับสนุนในส่วนดังกล่าว  อย่างนี้จึงจะเป็นการสนับสนุนหรือรักษาพระพระพุทธ

ศาสนาอย่างแท้จริง เพราะพระพุทธศาสนา คือ  คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซึ่งเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด   เมื่อได้ศึกษา มีความ

เข้าใจ  ความเข้าใจย่อมไม่อันตรธานไปจากใจของผู้นั้น    และยังจะสามารถเกื้อกูล

ผู้อื่นให้เข้าใจถูกเห็นถูกได้ด้วย 

     ทรัพย์ที่มี สามาถที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคน

พิการ คนยากไร้ เป็นต้น ถ้าเป็นโอกาสที่พอจะช่วยเหลือผู้อื่นได้    ก็ควรที่จะได้ช่วย

เหลือ ขณะนั้นก็เป็นการะสะสมกุศล   เพิ่มเติมกุศล ขัดเกลากิเลสของตนเอง คล้อย

ตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ครับ

...ขอบพระคุณ อ. ผเดิม และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 พ.ค. 2556 17:42 น.

การจะให้ทาน ประกอบด้วยปัญญาก็ได้ ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ได้ แต่การจะให้

อะไรก็ควรพิจารณาก่อน จึงให้ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
นิรมิต
วันที่ 21 พ.ค. 2556 01:28 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
jaturong
วันที่ 21 พ.ค. 2556 11:21 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 22 พ.ค. 2556 10:34 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ