อิทธิบาท4
 
gboy
วันที่  29 พ.ย. 2555
หัวข้อหมายเลข  22104
อ่าน  841

เรียนถามว่าฉันทะ วิริยะ จิต วิมังสา หมายความถึงเจตสิกหรือธรรมใดบ้างครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 พ.ย. 2555 12:33 น.

   ฉันทะ เป็น ฉันทะเจตสิก

   วิริยะ เป็น วิริยะเจตสิก

   จิต ไม่ใช่เจตสิก เป็น จิต ที่เป็นวิญญานขันธ์

   วิมังสา เป็น อโมหะเจตสิก หรือ ปัญญา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 29 พ.ย. 2555 20:22 น.
ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 30 พ.ย. 2555 01:17 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   อิทธิบาท ๔  คือ ฉันทะ (ฉันทเจตสิก ที่เป็นไปในกุศล ที่ประกอบด้วยปัญญา)    วิริยะ

(วิริยเจตสิก ความเพียรที่เป็นไปในกุศล ที่ประกอบด้วยปัญญา)    จิตตะ (จิตที่มีกำลัง ที่

ประกอบด้วยปัญญา)      และ  วิมังสา (ปัญญาเจตสิก ที่รู้สภาพธรรม ตามความเป็นจริง)  

ทั้ง ๔ ประการนี้  ต้องเป็นกุศล  ที่เป็นขั้น สมถภาวนา  ที่เป็นฌานขั้นต่าง ๆ   และในขั้น-

วิปัสสนาภาวนาครับ

        ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
gboy
วันที่ 30 พ.ย. 2555 11:13 น.

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kinder
วันที่ 2 ธ.ค. 2555 12:45 น.

     ถ้าจะทราบอย่างละเอียดแนะนำ คลิก ซีดีธรรม MP3 รวมชุดต่าง ๆ ปัฏฐาน(ปัจจัย๒๔) 

ท่านอาจารย์สุจินต์ บรรยายไว้ละเอียดมากครับ   ขออนุโมทนาครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ