Loading...
 22104   อิทธิบาท4
gboy
วันที่ 29 พ.ย. 2555 10:43 น.
อ่าน 775
 
 

เรียนถามว่าฉันทะ วิริยะ จิต วิมังสา หมายความถึงเจตสิกหรือธรรมใดบ้างครับ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
paderm
paderm
วันที่ 29 พ.ย. 2555 12:33 น.
 

   ฉันทะ เป็น ฉันทะเจตสิก

   วิริยะ เป็น วิริยะเจตสิก

   จิต ไม่ใช่เจตสิก เป็น จิต ที่เป็นวิญญานขันธ์

   วิมังสา เป็น อโมหะเจตสิก หรือ ปัญญา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
ธนฤทธิ์
วันที่ 29 พ.ย. 2555 20:22 น.
 
ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
khampan.a
วันที่ 30 พ.ย. 2555 01:17 น.
 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   อิทธิบาท ๔  คือ ฉันทะ (ฉันทเจตสิก ที่เป็นไปในกุศล ที่ประกอบด้วยปัญญา)    วิริยะ

(วิริยเจตสิก ความเพียรที่เป็นไปในกุศล ที่ประกอบด้วยปัญญา)    จิตตะ (จิตที่มีกำลัง ที่

ประกอบด้วยปัญญา)      และ  วิมังสา (ปัญญาเจตสิก ที่รู้สภาพธรรม ตามความเป็นจริง)  

ทั้ง ๔ ประการนี้  ต้องเป็นกุศล  ที่เป็นขั้น สมถภาวนา  ที่เป็นฌานขั้นต่าง ๆ   และในขั้น-

วิปัสสนาภาวนาครับ

        ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
gboy
วันที่ 30 พ.ย. 2555 11:13 น.
 

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
kinder
วันที่ 2 ธ.ค. 2555 12:45 น.
 

     ถ้าจะทราบอย่างละเอียดแนะนำ คลิก ซีดีธรรม MP3 รวมชุดต่าง ๆ ปัฏฐาน(ปัจจัย๒๔) 

ท่านอาจารย์สุจินต์ บรรยายไว้ละเอียดมากครับ   ขออนุโมทนาครับ

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top