กรรมฐาน
 
อรรถวาที
วันที่  10 ก.ย. 2555
หัวข้อหมายเลข  21712
อ่าน  4,858

1.ความหมายของกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานคืออะไร

2. ความสำคัญของกรรมฐานคือ

3. จุดมุ่งหมายของกรรมฐานคือ

4.แนวคิดหลักการวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนาคือ

5.รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานมีกี่รูปแบบ

6.หลักการธุดงด์

7.หลักการปฏิบัติที่สำคัญในประเทศไทย

8.การปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

9.ประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐานในชีวิตประจำวัน

นี่คือปัญหาทั้งหมดที่ผมอยากถามวิทยากร

เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 ก.ย. 2555 08:22 น.

     ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

1.ความหมายของกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานคืออะไร

คำว่า กรรมฐาน หรือ กัมมัฏฐาน   ก็มีคำสองคำรวมกัน คือ คำว่า "กัมม" ซึ่งหมาย

ถึง การกระทำ  รวมกับ  "ฐาน" คือ ที่ตั้ง เมื่อแปลแล้วก็คือ ที่ตั้งแห่งการกระทำ

สมถกรรมฐาน  คือ  การอบรมความสงบของจิตเพื่อข่มนิวรณ์  จนจิตสงบเป็น

ฌานขั้นต่าง ๆ  เมื่อฌานไม่เสื่อมย่อมเกิดในพรหมโลก   

       วิปัสสนากรรมฐาน  คือ  การอบรมเจริญปัญญา ที่รู้ความจริงของสภาพธรรมใน

ขณะนี้ ที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา   เพื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมตามความเป็น

จริง   ดับกิเลสตามลำดับ    เพื่อดับกิเลสทั้งหมดไม่ต้องเกิดอีกเลย 

2. ความสำคัญของกรรมฐานคือ

  ความสำคัญของกรรมฐาน คือ โดยมาก สัตว์โลกที่เกิดมาเต็มไปด้วยกิเลส มีความ

ไม่รู้ เป็นต้น การเจริญกรรมฐาน ก็คือ เป็นการเจริญปัญญา เพื่อระงับกิเลส ไม่ให้เกิด

ชั่วคราว และ เจริญปัญญา เพื่อถึงการดับกิเลสได้ในที่สุด ครับ

3. จุดมุ่งหมายของกรรมฐานคือ

สมถกรรมฐาน เป็นไปเพื่อความสงบจากกิเลสชั่วคราว  วิปัสสนากรรมฐาน เป็นไป

เพื่อการดับกิเลสหมดสิ้น

4.แนวคิดหลักการวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนาคือ

    ไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐาน และวิปัสสนา ก็ต้องเริ่มจากการฟังให้เข้าใจ   ไม่ใช่ไป

ปฏิบัติโดยไม่รู้อะไร และ ปัญญาที่เจริญขึ้นจากการฟังที่เข้าใจ ย่อมปรุงแต่งให้เกิด

ความสงบ ที่เป็นสมถภาวนา และ เมื่ออบรมปัญญา ในเรื่องของสภาพธรรม ย่อมเกิด

ปัญญารู้ความจริงของสภาพธรรมในขณะนี้ที่เป็น วิปัสสนากรรมฐาน

5.รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานมีกี่รูปแบบ

   สาวก แปลว่า ผู้สำเร็จจากการฟัง เพราะฉะนั้น ปริยัติ ปฏฺิบัติ ปฏิเวธ คือ อาศัยการ

ศึกษาพระธรรมและฟังพระธรรม เป็นหนทางที่ถูกต้อง ที่จะถึงการปฏิบัติธรรม ครับ

นี่คือ รูปแบบที่ถูกต้อง คือ ปริยัติ ปฺฏิบัติและปฏิเวธ อาศัยการฟัง การศึกษา ย่อมถึง

ปฏิบัติเอง โดยไม่มีตัวตนที่ไม่เข้าใจไปปฏิบัติ ครับ

6.หลักการธุดงด์

 เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ....ถาม...ความหมายและประเภทของธุดงค์

7.หลักการปฏิบัติที่สำคัญในประเทศไทย

   การปฏิบัติที่สำคัญ คือ ปฏิบัติด้วยหนทางที่ถูก อันเป็นไปเพื่อละกิเลสจนหมดสิ้น

ด้วยการรู้ความจริงของสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการปฏิบัติที่

ถูกต้อง ไม่ได้จำกัดว่าประเทศไหน หรือ อย่างไร ย่อมสมควรกับสัตว์โลกทั้งหลาย ที่

สะสมความเห็นถูกมาทั้งหมด ครับ

8.การปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

  คือ การระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมในขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ที่เป็นการเจริญ

วิปัสสนา อันอาศัยการฟังให้เข้าใจเป็นสำคัญก่อนครับ แม้แต่คำว่า ธรรมคืออะไร

9.ประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐานในชีวิตประจำวัน

   เป็นไปเพื่อละคลายความไม่รู้ และความเห็นผิด ที่ยึดถือว่ามีสัตว์ บุคคล และทำให้

มีปัญญาที่รู้ความจริงว่ามีแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา อันจะทำให้ถึงการดับกิเลสในที่สุด

พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ครับ ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nong
วันที่ 13 ก.ย. 2555 12:11 น.

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 13 ก.ย. 2555 12:38 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ที่จะทำให้มีการประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงแสดง  ก็ต้องเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะศึกษาธรรม       เพื่อความเข้าใจอย่างถูก

ต้องตรงตามความเป็นจริง    ถ้ามีความตั้งใจจริง ๆ  เห็นประโยชน์จริง ๆ   ไม่ขาดการ

ฟัง  ไม่ขาดการศึกษา      ความรู้ความเข้าใจ ก็จะค่อย ๆ เจริญขึ้นอย่างแน่นอน   การ

ศึกษาธรรม     ก็คือ ศึกษาสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้    ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้เลย

ว่า   เป็นธรรม  ทุกขณะเป็นธรรมจริง ๆ  ไม่พ้นไปจากนามธรรม กับ  รูปธรรม ไม่พ้นไป

จากจิต เจตสิก  รูป เลย ค่อย ๆ     สะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อย  การฟังพระ

ธรรมบ่อย ๆ เนือง ๆ จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น     ทำให้มีความมั่นคงในเหตุในผลของ

ธรรม จนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้จริง ๆว่า ธรรม เป็นธรรม ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่

ตัวตน   เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านั้นเอง  

   ยังมีพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ก็จะเป็นโอกาสที่สำคัญที่ผู้

เห็นประโยชน์จะได้ฟัง ได้ศึกษา  เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้น   พระธรรมทั้งหมด

ที่พระองค์ทรงแสดง ก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจในสภาพธรรมที่มีจริง โดยตลอด ครับ.

                             ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
รวงข้าวท้องแก่
วันที่ 13 ก.ย. 2555 13:26 น.

กราบขอบพระคุณครับ..

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 13 ก.ย. 2555 13:44 น.

กรรมฐาน   หมายถึงที่ตั้่งของสติ    เช่น   การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า  ระลึกถึงคุณ

ของพระธรรม   หรือระลึกถึงคุณของพระสงฆ์    ทำให้เกิดกุศลจิต   น้อมประพฤติปฏิบัติตาม

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
อรรถวาที
วันที่ 13 ก.ย. 2555 19:06 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ประสาน
วันที่ 14 ก.ย. 2555 22:21 น.

เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 3 ครับ ธัมมะคือนามธรรมรูปธรรม ธัมมะคือจิตเจตสิกรูป

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ