การใช้ทรัพย์ 4 ประการ [ปัตตกัมมสูตร]
 
paderm
paderm
วันที่  9 ส.ค. 2555
หัวข้อหมายเลข  21536
อ่าน  1,364

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ 200

            อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้   เลี้ยงตน  เลี้ยงมารดาบิดา  บุตร  ภริยา

บ่าว ไพร่  คนอาศัย  เพื่อนฝูง  ให้เป็นสุขเอิบอิ่มสำราญดีด้วยโภคทรัพย์ที่ได้

มาด้วยความหมั่นขยัน     ที่สะสมขึ้นด้วยกำลังแขน    ที่ต้องทำงานจนเหงื่อไหล

ที่ชอบธรรม   ที่ได้มาโดยธรรม   นี้กรรมที่สมควรข้อที่  ๑  ของอริยสาวกนั้น

เป็นการชอบแก่เหตุแล้ว     เป็นการสมควรแล้ว     เป็นการใช้    (โภคทรัพย์)

โดยทางที่ควรใช้แล้ว

            อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมบำบัดอันตรายทั้งหลาย   ที่เกิดแต่ไฟก็ดี  เกิด

แต่น้ำก็ดี  เกิดแต่พระราชาก็ดี  เกิดแต่โจรก็ดี  เกิดแต่ทายาทผู้เกลียดชังกันก็ดี

ย่อมทำตนให้สวัสดี  (จากอันตรายเหล่านั้น)   ด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความ

หมั่นขยัน  ฯลฯ  ที่ได้มาโดยธรรม  นี้กรรมที่สมควรข้อที่  ๒  ของอริยสาวกนั้น 

เป็นการชอบแก่เหตุแล้ว     เป็นการสมควรแล้ว     เป็นการใช้    (โภคทรัพย์)

โดยทางที่ควรใช้แล้ว

            อีกข้อหนึ่ง  อริยสาวกย่อมเป็นผู้ทำพลี  ๕ คือญาติพลี  (สงเคราะห์ญาติ)

อติถิพลี   (ต้อนรับแขก)    ปุพพเปตพลี    (ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย)    ราชพลี

(ช่วยราชการ)    เทวตาพลี    (ทำบุญอุทิศให้เทวดา)    ด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มา

ด้วยความหมั่นขยัน  ฯลฯ    ที่ได้มาโดยธรรม    นี้เป็นกรรมที่สมควรข้อที่  ๓

ของอริยสาวกนั้น  เป็นการชอบแก่เหตุแล้ว   เป็นการสมควรแล้ว  เป็นการใช้

(โภคทรัพย์)  โดยทางที่ควรใช้แล้ว

            อีกข้อหนึ่ง  อริยสาวกย่อมตั้ง  (บริจาค)  ทักษิณาทานอย่างสูง  ที่จะ

อำนวยผลดีเลิศ   มีสุขเป็นวิบาก  เป็นทางสวรรค์   ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย

ผู้เว้นไกลจากความมัวเมาประมาท     มั่นคงอยู่ในขันติโสรัจจะ    ฝึกฝนตนอยู่

ผู้เดียว  รำงับตนอยู่ผู้เดียว    ดับกิเลสตนอยู่ผู้เดียว  ด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วย

ความหมั่นขยัน   ฯลฯ   ที่ได้มาโดยธรรม   นี้เป็นกรรมที่สมควรข้อที่  ๔ ของ

อริยสาวกนั้น    เป็นการชอบแก่เหตุแล้ว     เป็นการสมควรแล้ว     เป็นการใช้

(โภคทรัพย์)  โดยทางที่ควรใช้แล้ว

            ดูก่อนคฤหบดี   อริยสาวกนั้นย่อมเป็นผู้ทำกรรมที่สมควร  ๔  นี้  ด้วย

โภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความหมั่นขยัน  ที่สะสมขึ้นด้วยกำลังแขน  ที่ต้องทำงาน

จนเหงื่อไหล  ที่ชอบธรรม  ที่ได้มาโดยธรรม

            ดูก่อนคฤหบดี  โภคทรัพย์ทั้งหลายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ถึงความ

หมดเปลืองไป    เว้นเสียจากกรรมที่สมควร ๔  ประการนี้   โภคทรัพย์เหล่านี้

เรียกว่าหมดไปโดยไม่ชอบแก่เหตุ  หมดไปโดยไม่สมควร  

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
phawinee
วันที่ 15 ม.ค. 2556 22:17 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 15 พ.ค. 2556 09:14 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ