พระปาราชิกแล้วสามารถเข้าขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิได้หรือไม่
 
citrus
วันที่  5 ส.ค. 2555
หัวข้อหมายเลข  21516
อ่าน  1,018

1.อยากทราบว่าพระที่ปาราชิกแล้ว สามารถเจริญฌาน หรือวิปัสนาญาณ ในขั้นต้นได้หรือไม่เพราะเหตุใด บางแห่งกล่าวว่า ตั้งแต่อุทยัพยญาณ จะไม่เกิดขึ้น 

2.มีพระรูปหนึ่งแสร้งนึกมโนภาพขึ้นมาว่าเห็นผี แล้วบอกกับโยมว่าฉันเห็นผีที่มารังควาญ แล้วบอกวิธีแก้ เพื่อหวังลาภสักการะ เพื่อนำไปซื้อของใช้แพงๆ ส่งประกัน เก็บในธนาคาร     แต่โยมก็ทำตาม สบายใจหายเจ็บไข้ อย่างนี้ปาราชิกหรือไม่

3.ถ้าพระรูปนี้ร่วมสังฆกรรม โดยที่รูปอื่นก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้ จะมีอาบัติต่อพระรูปอื่นๆไหม 

4.ควรทำอย่างไรกับพระรูปนี้ดี ถ้าปาราชิก

 

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 ส.ค. 2555 09:27 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

1.อยากทราบว่าพระที่ปาราชิกแล้ว สามารถเจริญฌาน หรือวิปัสนาญาณ ในขั้นต้น

ได้หรือไม่เพราะเหตุใด บางแห่งกล่าวว่า ตั้งแต่อุทยัพยญาณ จะไม่เกิดขึ้น 

    หากถึงความเป็นปาราชิกแล้ว และ ยังดำรงตนดังเช่นพระภิกษุ กุศลประการต่างๆ

ย่อมไม่เจริญ  และ  ย่อมกั้นกุศลที่สูงๆด้วย   ดังนั้น แม้อาบัติที่ไม่ใช่ข้อปาราชิก หาก

ไม่ได้ปลงอาบัติ ยังเป็นเครื่องกั้นสวรรค์และกุศลขั้นสูงได้ ไม่ต้องกล่าวถึง ผู้ที่ปาราชิก

แล้ว ก็ไม่มีทางแม้แต่กุศลขึ้น อุปจารสมาธิที่เป็นสมถภาวนา ก็ไม่ได้  ไม่ต้องกล่าวถึง

วิปัสสนาญาณ ก็ไม่มีทางได้ เพราะ เครือ่งกั้น คือ ปาราชิกเกิดขึ้นแล้ว ครับ

-------------------------------------------------------------------

2.มีพระรูปหนึ่งแสร้งนึกมโนภาพขึ้นมาว่าเห็นผี แล้วบอกกับโยมว่าฉันเห็นผีที่มารัง

ควาญ แล้วบอกวิธีแก้ เพื่อหวังลาภสักการะ เพื่อนำไปซื้อของใช้แพงๆ ส่งประกัน

เก็บในธนาคาร     แต่โยมก็ทำตาม สบายใจหายเจ็บไข้ อย่างนี้ปาราชิกหรือไม่

 ต้องเป็นการอวดอุตตริมนุษธรรมที่เป็น ฌาน และ วิปัสสนา เป็นสำคัญ ครับ เช่น

บอกว่าตนได้ฌาน ได้ วิปัสสนาญาณ บรรลุธรรม อันนี้อาบัติปาราชิก หรือ แม้

กล่าวว่าเห็นผี ด้วยการกล่าวว่า ด้วยตนมีสมาบัติ มีฌาน มีฤทธิ์ที่สามารถเห็นผี ทั้

งที่ตนไม่ได้ฌาน ไม่มีฤทธิ์ เป็นปาราชิก ครับ

--------------------------------------------------------------

3.ถ้าพระรูปนี้ร่วมสังฆกรรม โดยที่รูปอื่นก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้ จะมีอาบัติต่อพระรูปอื่นๆไหม 

  ถ้ารู้ต้องปฏิเสธ ไม่ทำสังฆกรรม ถ้าทำ ภิกษุรูปอื่นต้องอาบัติ ครับ

--------------------------------------------------------

4.ควรทำอย่างไรกับพระรูปนี้ดี ถ้าปาราชิก

 ควรจะไตร่สวน สอบสวน และ ถ้าเป็นจริง จึงไม่ยอมร่วมทำสังฆกรรม ครับ

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 8 ส.ค. 2555 21:45 น.

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   สำคัญที่สุด   คือ การฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง

แสดง   แล้วน้อมประพฤติในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาต และไม่ประพฤติในสิ่งที่พระองค์

ทรงห้าม     ความเดือดร้อนใจในภายหลังที่เกิดขึ้น     ก็เป็นเพราะไม่ได้คล้อยตามพระ

พุทธพจน์         เมื่อต้องอาบัติแล้ว เมื่อยังไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตามพระวินัย ย่อมเป็น

เครื่องกั้นการบรรลุมรรคผล     อีกทั้งยังกั้นการไปสู่สุคติภูมิ ด้วย หมายความว่าถ้าหาก

มรณภาพลงในขณะที่ยังมีอาบัติอยู่      ย่อมเป็นผู้มีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเท่านั้น  

แต่ถ้าได้สำรวมตามสิกขาบทต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้   การต้องอาบัติน้อยใหญ่

ก็จะไม่เกิดขึ้น     และจะไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนใจในภายหลังเลย ครับ

         ...ขอบพระคุณ อ. ผเดิม และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 ส.ค. 2555 10:48 น.

ถ้าพระปาราชิกแล้วไม่สึกออกมา   ก็เป็นเครื่องกั้นสวรรค์ และ  มรรค  ผล   นิพพาน ค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ