ฎีกากฐิน
 
namake
วันที่  2 ก.ค. 2555
หัวข้อหมายเลข  21328
อ่าน  3,274

เรียนถามผู้รู้ค่ะ

                    ได้ช่วยทำฎีกากฐินให้กับวัดๆ นึง เกี่ยวกับการสร้างเสนาสนะ

เริ่มจาก ทำใบเชิญชวนเพื่อขอรายชื่อ  นำรายชื่อมาพิมพ์ และส่งโรงพิมพ์ และนำส่งให้ผู้

จัดทำกฐิน   ไม่ทราบว่าเราทำผิดกฎหรือข้อห้ามที่ไม่ควรหรือไม่คะ

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 ก.ค. 2555 13:04 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    เรื่องของกฐินเป็นเรื่องที่ละเอียดและพระภิกษุและคฤหัสถ์ควรปฏิบัติอย่างถูกต้องใน

เรื่องของกฐินด้วยการศึกษาพระธรรมทีวินัย เพื่อเป็นการดำรงรักษาพระศาสนาไว้ครับ

      คำว่า   กฐิน  มี ๒ ความหมาย     คือ   กฐินเป็นชื่อไม้สะดึงสำหรับขึงผ้าให้ตึงเป็น

อุปกรณ์ที่ช่วยในการเย็บผ้า   และ กฐินตามพระวินัยหมายถึงผ้า ซึ่งเป็นผ้าสำหรับครอง

ของพระภิกษุ เป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในบรรดา ๓ ผืน

   กฐิน เป็นการทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ที่มาของกฐินนั้น คือพระผู้มีพระ

ภาคเจ้าทรงปรารภภิกษุชาวเมืองปาฐา ๓๐ รูป     ซึ่งมีความประสงค์จะมาเข้าเผ้าพระผู้

มีพระภาคเจ้าที่วิหารพระเชตวัน         ตอนนั้นจวนเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษา ไม่สามารถเดิน

ทางให้ทันวันเข้าพรรษาในพระนครสาวัตถี       ก็เลยอยู่จำพรรษาตามพระวินัย ณ เมือง

สาเกต    เมื่อออกพรรษาแล้ว  ท่านเหล่านั้นก็เดินทางต่อทันที  ในช่วงนั้นฝนยังไม่หมด

ทำให้จีวรเปียกชุ่มด้วยน้ำ  เกิดความลำบาก     พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภในเรื่องนี้

จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุที่อยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือนแล้ว    ทำการกรานกฐิน เพื่อเปลี่ยน

ผ้าในช่วงจีวรกาล   ระยะเวลา ในการถวายกฐินนั้น  มีระยะเวลา  ๑  เดือน คือ หลังออก

พรรษาแล้ว   ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑  ถึง   วันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน  ๑๒

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 ก.ค. 2555 13:09 น.

   จะเห็นนะครับว่า เรื่อง กฐินเป็นเรื่องของผ้าเท่านั้น  ไม่เกี่ยวกับเงินทองเลย   เพราะ

เหตุว่า  เงินทองเป็นสิ่งที่เป็นอกัปปิยะ คือ สิ่งไม่เหมาะสมกับเพศบรรพชิตครับ

   กฐิน เป็นสังฆกรรมของพระภิกษุทั้งหลาย โดย บริษัททั้ง 4 หรือ แม้แต่เทวดา ก็ถวาย

ผ้ากับสงฆ์และก็มีการทำกรานกฐิน โดยเป็นวินัยของสงฆ์ครับ

     ดังนั้นการแจกซองกฐิน จึงไม่ถูกต้องตามกฐินในพระธรรมวินัย ทีเป็นเรื่องของการ

ถวายผ้ากับพระภิกษุเท่านั้นครับ ไม่มีเงินและทองมาร่วมด้วย ไม่มีบริวารกฐินที่เป็นเงิน

ทองเลยครับ      และการสร้างศาสนาวัตถุ ก็ไม่ควรนำกฐินมาเกี่ยวข้องเพราะกฐินเป็น

เรื่องของผ้าเท่านั้น ดังนั้นถ้าจะให้สร้างศาสนาวัตถุ ก็บอกไปโดยตรงว่า ร่วมเรี่ยไรกัน

สร้างศาสนาวัตถุ แต่ไม่ใช่นำเอาเรื่องกฐิน มาปนโดยการเรี่ยไรเงิน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ

กฐินและไม่ตรงเลยครับ ดังนั้นเมื่อคฤหัสถ์มีการเรี่ยไรด้วยการอ้างกฐินก็เท่ากับมีความ

เข้าใจผิดในพระธรรม  พระศาสนาก็เสื่อมไปเรื่อยๆเพราะผิดพระวินัยที่พระองค์บัญญัติ

ไว้นั่นเองครับ และหากพระภิกษุในวัด ขอให้การทำกฐิน   โดยไปบอกกับคฤหัสถ์ก็ผิด

เช่นกัน ไม่เป็นกฐิน    เพราะกฐินไม่ใช่การรวบรวมเงินมาทำที่วัด เพราะเงินไม่ใช่สิ่งที่

สมควรกับพระภิกษุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 ก.ค. 2555 13:09 น.

        ดังนั้น ที่ถูกต้องต่อไปที่ควรจะทำ คือ ไม่ควรเอาคำว่ากฐิน มาเกี่ยวข้องในการ

เรี่ยไรเงินในการสร้างศาสนาวัตถุ เพราะ ไม่เกี่ยงข้องกับเรื่องกฐิน การศึกษาพระธรรม

ที่ถูกต้อง และเปลี่ยนตามสิ่งที่ถูกต้อง   ย่อมจะรักษาพระศาสนา   รักษาพระภิกษุไม่ให้

ต้องอาบัติ และรักษาจิตใจของเราเอง คือ รักษาให้ตั้งมั่นในสัจจะ ความจริง ความตรง

และความไถูกต้อง ไม่เปลี่ยนไปตามความเข้าใจผิดที่เป็นค่านิยมใหม่ และ  เมื่อสะสม

ความตรงอย่างนี้ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ถูก สิ่งที่มีค่าที่ได้ คือ การสะสมสิ่งที่ดี คือ

ความเป็นผู้ตรง เมื่อเกิดในชาติหน้า ในยุคสมัยใด ก็จะไม่เอนเอียง ตามสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

เพราะเป็นผู้ที่ได้สะสมความเห็นถูก และ ความเป็นผู้ตรงมา   นี่คือประโยชน์ของการ

ศึกษาพระธรรม ครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

กฐิน ในพระพุทธศาสนา [ตอนที่ ๑]

กฐิน ในพระพุทธศาสนา [ตอนที่ ๒]

กฐิน ในพระพุทธศาสนา [ตอนที่ ๓]

กฐิน ในพระพุทธศาสนา [ตอนที่ ๔]

กฐิน ในพระพุทธศาสนา [ตอนจบ] 

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
namake
วันที่ 2 ก.ค. 2555 14:13 น.

 อีกคำถามค่ะ

    เราเป็นผู้ที่ได้รับไหว้วานให้ช่วยเหลือ คือในเรื่องการพิมพ์ จัดรูปแบบฏีกา และรวมถึงส่ง

โรงพิมพ์ พิมพ์หน้าซองจนสำเร็จ และส่งงานให้กับผู้จัดทำหรือผู้เป็นเจ้าภาพเท่านั้น  หาก

แต่ไม่มีบทบาทในการชี้แจงให้ถูกต้องได้ เราควรทำเช่นไรดีคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 ก.ค. 2555 14:20 น.

เรียนความเห็นที่ 4 ครับ

หากเราเป็นผู้ได้รับการไหว้วาน ใช้ให้ทำ มีการจัดพิมพ์ แต่เราไมไ่ด้มีความเข้าใจผิด

ก็ทำตามหน้าที่ที่ทำไป ก็ไม่เป็นไร ครับ ดังเช่น พระโสดาบัน ผู้เป็นภรรยา สามีใช้

ให้หยิบมีด สำหรับฆ่าสัตว์ ก็หยิบให้ แต่ไมไ่ด้มีเจตนาทุจริต อยากใ้ห้ฆ่า ท่านก็ไม่บาป

เราก็ทำตามหน้าที่ ที่ได้ทำไปแล้ว และการพิมพ์ ทำหน้าที่จัดพิมพ์ ส่งโรงพิมพ์ ไม่ไ่ด้

เป็นการกระทำที่เป็นอกุศลกรรม ที่เป็นโทษ ดังเช่น การฆ๋าสัตว์ ลักทรพัย์ เป็นต้น ครับ

เพียงแต่ว่า เมื่อมีโอกาสที่สมควร ก็สามารถบอกอธิบายให้ผู้นั้นทราบถึงเหตุและผลใน

ประเด็น ตามโอกาสที่เหมาะสม ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
วันที่ 2 ก.ค. 2555 17:07 น.

           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น     จำเป็นอย่างยิ่ง ที่พุทธศาสนิกชน หรือ ชาวพุทธ  จะได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   เพราะถ้าได้ฟัง  ได้ศึกษา  ด้วยความละเอียด  มีการพิจารณาไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ฟัง ได้ศึกษา   พิจารณาในความเป็นเหตุเป็นผลของธรรม   ก็จะทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามพระธรรม    เมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว   ทั้งผู้ที่เป็นบรรพชิต และ ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์       ก็จะมีความประพฤติที่คล้อยตามพระธรรม (คล้อยไปตามความเข้าใจที่เจริญขึ้น)   ไม่กระทำในสิ่งที่ผิด  ที่ไม่ถูกต้องตามพระธรรม   จะเห็นได้ว่า พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง นั้นทั้งหมดทั้งปวง  เป็นไปเพื่อละกิเลส    (ไม่ใช่เป็นไปเพื่อเพิ่มกิเลส)      เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรรม    ซึ่งถ้าได้ศึกษาไปตามลำดับแล้ว ก็จะรู้ได้ว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง    อะไร คือ สิ่งที่ผิด-ไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง       เมื่อได้เข้าใจแล้วว่าอะไรผิด  อะไรถูก  ก็พร้อมที่จะสละการกระทำที่ผิด ที่ไม่ตรง  แล้วน้อมประพฤติแต่สิ่งที่ถูกต้อง  เท่านั้น  แม้แต่ในเรื่องกฐิน  ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินโดยประการทั้งปวง ถ้าหาก

คฤหัสถ์มีความประสงค์จะสร้างถาวรวัตถุถวายไว้ในพระพุทธศาสนา เช่น    พระอุโสบถ

ศาลา  เป็นต้น    ก็สามารถร่วมใจกันบริจาคเงิน       แล้วสร้างถวายได้เลย    โดยที่ไม่

เกี่ยวกับกฐิน       และที่สำคัญจะต้องไม่ถวายเงินแก่พระภิกษุ      เพราะการให้เงินทอง

เป็นเหตุให้พระภิกษุท่านต้องอาบัติ   เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเงิน ไม่ควรแก่เพศบรรพชิต

โดยประการทั้งปวง  

    ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ได้เคยกล่าวไว้  พอที่จะประมวลได้ว่า "เมื่อเรา

ได้รู้แล้วว่า อะไร คือ สิ่งที่ผิด     เราจะทำให้ถูกต้องขึ้น      หรือว่าเราจะทำผิดต่อไป?"  

เป็นข้อคิดเตือนใจที่ีดีอย่างยิ่ง  ครับ.

                             ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...  

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 2 ก.ค. 2555 22:10 น.

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"สิ่งที่มีค่าแท้จริง คือสิ่งนั้นไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใดๆทั้งสิ้น

ความลึกซึ้งของสิ่งนั้น คือ เหนือสิ่งอื่นใด ที่มีค่าเสมอพระรัตนตรัยไม่มี"

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของอ.ผเดิม อ.คำปั่นและทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 2 ก.ค. 2555 23:26 น.

ขอบพระคุณครับขอร่วมอนุโมทนากับทุกๆท่านครับ

สาธุ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
edu
วันที่ 3 ก.ค. 2555 00:14 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับผม...

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
kinder
วันที่ 4 ก.ค. 2555 18:12 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ