อ่านพระไตรปิฎก
 
dekengfrance
วันที่  22 เม.ย. 2555
หัวข้อหมายเลข  21009
อ่าน  964

สวัสดีค่ะ พอดีหนูอยากจะเริ่มอ่านศึกษาพระไตรปิฎกค่ะ

อยากจะรบกวนให้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าควรเริ่มอ่านหมวดไหนดีคะ

และควรจะอ่านของอะไรดีคะระหว่างเถรวาทกับมหายานค่ะ

เพราะชักสงสัยว่าธรรมะที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคืออะไรกันแน่

เริ่มสับสนแล้วค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 23 เม.ย. 2555 08:16 น.

      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

      พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ในพระไตรปิฎก ไม่ว่าในหมวดใด ก็แสดงถึง

สภาพธรรมที่มีจริง คือ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นธรรม ดังนั้นการอ่านพระไตรปิฎก ไม่

ว่าในหมวดใด ก็เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์

บุคคล เพื่อความเจริญขึ้นของปัญญา

  การอ่านพระไตรปิฎกเองเป็นเรื่องยาก หากยังไม่มีพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้น ก็จะ

ทำให้เข้าใจเอาเองและเข้าใจผิดได้ ควรเริ่มจากการฟังพระธรรม จากผู้รู้ที่ท่านอ่าน

พระไตรปิฎให้ฟัง และอธิบายให้เราเข้าใจ จะเป็นประโยชน์กว่า ครับ และเมื่อมีความ

เข้าใจมากพอแล้ว ก็ค่อยๆเริ่มอ่านพระไตรปิฎก ในสูตรใดก็ได้ เพราะสูตรใด เรื่องใด

อ่านแล้ว ฟังแล้วเข้าใจ ก็สำเร็จประโยชน์ คือ ปัญญาเกิด ความเข้าใจขั้นการฟังเกิด

เพียงเล็กน้อย ก็เป็นประโยชน์แล้วในขณะนั้น ครับ ซึ่ง คำบรรยายที่แสดงถึงพระธรรม

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง คือ   พระไตรปิฎกก็บรรยายโดยผู้รู้  คือ ท่านอาจารย์สุจินต์

บริหารวนเขตต์   ก็มีให้พวกเราได้ฟัง   และท่านก็ได้อธิบายให้เข้าใจ  ในพระธรรมที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เราเข้าใจด้วย ครับ ซึ่งสามารถหาได้ที่หมวด ฟังธรรม และ

หัวข้อจากพระไตรปิฎก ก็จะมีไฟล์เสียง ที่อธิบายเนื้อหาพระไตรปิฎก ในสูตรต่างๆ มี

ประโยชน์มากครับ และก็มีธรรมหมวดอื่นๆ ที่น่าฟัง และเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจ

ที่จะสามารถอ่านพระไตรปิฎกได้ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นหมวด เริ่มด้วยความเข้าใจ หมวด

ปกิณณกธรรม เป็นต้น ก็เป็นประโยชน์มาก ครับ เริ่มฟังตรงนี้ก่อน   ก็จะทำให้เข้าใจ

พระธรรมหมวดอื่นๆได้เข้าใจถูกขึ้น เพราะ ถ้าเราไม่มีพื้น ความเข้าใจที่ถูกต้อง หาก

ไปอ่านพระไตรปิฎกเองจะเข้าใจเอาเองและผิดได้  การได้ฟังพระธรรม ก็เหมือน

การได้อ่านพระธรรม ครับ

  ส่วนพระธรรม ไม่ว่าจะนิกายไหน อย่างไร สำคัญที่ คำสอนนั้นว่า ให้เข้าใจถูกต้อง

ตามความเป็นจริง คือ ให้เข้าใจในสิ่งที่มีจริง คือ สภาพธรรมในขณะนี้หรือไม่ คำสอน

ใด สอนให้ละความไม่รู้ ละกิเลส เพื่อความเจริญขึ้นของปัญญา คือ เพื่อรู้ความจริงใน

ขณะนี้ว่าเป็นสภาพธรรมไม่ใช่เรา ด้วยหนทาง คือ การฟังให้เข้าใจ นั่นเป็นคำสอนที่

ถูกต้อง     เพราะ นิกาย ก็เป็นเพียงสมมติเรียก ชื่อ ที่เป็นบัญญัติแต่งตั้งขึ้น ไม่ได้มี

ความสำคัญกว่าในส่วนของคำสอนนั้นว่าสอนให้เข้าใจอะไร เป็นสำคัญ ครับ

เชิญคลิกฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ได้ที่นี่ครับ

จากพระไตรปิฏก  

ธรรมะเตือนใจ  

ปกิณณกธรรม 

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
dekengfrance
วันที่ 23 เม.ย. 2555 10:53 น.

ขออนุโมทนาคุณ paderm มากนะคะ

และก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวการอ่านพระไตรปิฎก

ขอบคุณมากนะคะ

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 23 เม.ย. 2555 12:38 น.

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรม เพื่อให้ผู้ฟัง ผู้ศึกษาได้พิจารณาไตร่ตรอง เป็นความเข้าใจของผู้ฟังเอง ขอเพียงเป็นผู้เห็นประโยชน์     มีศรัทธามีความจริงใจ มีความอดทน ที่จะฟังที่จะศึกษาจริง ๆ   ความเข้าใจก็จะค่อย ๆ  เจริญขึ้น  สะสมไปทีละเล็กทีละน้อย (เก็บเล็กผสมน้อย)     และที่สำคัญ   การศึกษาธรรม เป็นเรื่องเบาสบายเข้าใจแค่ไหนก็แค่นั้น   กล่าวคือ    เข้าใจธรรมตามกำลังปัญญาของตนเอง    ไม่ว่าจะ

อ่าน จะฟัง    จะศึกษาจากส่วนใดของพระธรรมคำสอน  เมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง

ย่อมเป็นประโยชน์       เมื่อไม่ขาดการศึกษา จะด้วยจากการฟัง    การอ่าน การพิจารณาไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง  การสนทนา  การถาม         ล้วนเป็นเหตุที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นทั้งนั้นการสะสมปัญญา ต้องค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไปจริง ๆ          พระธรรมมีค่ามาก มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใด ๆ ในโลกทั้งปวง ซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ฟัง ไม่มีโอกาสได้ศึกษา ย่อมไม่มีทางที่จะเข้าใจเลย บุคคลผู้ที่ฟัง      ศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบเท่านั้น      ถึงจะเข้าใจและได้รับประโยชน์จากพระธรรมอย่างแท้จริง, และที่สำคัญการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม เป็นโอกาสที่หายากในชีวิต เมื่อมีโอกาสแล้ว ได้พบพระธรรมในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว    ก็ไม่ควรจะปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไป ควรตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาต่อไป  ดังข้อความธรรมที่ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ได้กล่าวไว้ น่าคิดทีเดียวว่า  ธรรมเป็นเรื่องยาก     ถ้าไม่เริ่มฟัง แล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจ   แต่ถ้าเริ่มฟังจริง ๆ  ตั้งใจฟังจริง ๆ    ไม่มีวันที่จะไม่เข้าใจ    ซึ่งถ้าไม่เริ่มศึกษา ไม่มี-ปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกตั้งแต่ต้น   ก็จะไม่สามารถถึงขั้นรู้แจ้งอริยสัจจธรรม บรรลุมรรคผล นิพพพานได้เลยครับ.                                ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
jaturong
วันที่ 23 เม.ย. 2555 14:17 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 เม.ย. 2555 14:21 น.

อ่านพระไตรปิฏก  เถรวาท   ฉบับมหามงกุฏราชวิทยาลัย   91   เล่ม     มีคำอธิบาย

ขยายเพิ่มด้วย    และ  ถ้าจะอ่านพระไตรปิฏก   ก็ให้อ่านพวกชาดกก่อน   เพราะเป็น

เนื้อหาที่พอเข้าใจได้  และ น่าอ่าน  เพราะพูดถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้า   กว่าจะ

บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมี  4  อสงไขแสนกัปป์   ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
หลานตาจอน
วันที่ 23 เม.ย. 2555 18:09 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 23 เม.ย. 2555 20:26 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
dekengfrance
วันที่ 26 เม.ย. 2555 12:17 น.

ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะ ได้ความรู้เยอะเลยค่ะ

จะตั้งใจศึกษาธรรมะเพื่อนำมาเผยแผ่ให้ทุกคนที่ยังไม่รู้

เดี๋ยวนี้มีพระบางท่านนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปบิดเบือน

แถมไม่ปฏิบัติตามวินัยของสงฆ์

เฮ่อ!!!โลกของเราหนอ เมื่อไหร่จะสงบสุขสักที :(

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
kinder
วันที่ 26 เม.ย. 2555 23:51 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pamali
วันที่ 15 พ.ค. 2556 15:03 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ