การนับพระธรรมขันธ์
 
ปัณฑฬะ
ปัณฑฬะ
วันที่  21 มี.ค. 2555
หัวข้อหมายเลข  20835
อ่าน  3,251

ขอทราบเรื่องการนับพระธรรมขันธ์  พระไตรปิฎก 84000 พระธรรมขันธ์นั้น

นับ อย่างไร เป็นหนึ่งธรรมขันธ์ครับ

รบกวนท่านผู้รู้ช่วยให้ความรู้เพื่อความกระจ่างในพระธรรมด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 มี.ค. 2555 08:05 น.

      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ที่เป็นพระพุทธพจน์สามารถแบ่งเป็นหลายนัย

ทั้ง แบ่ง เป็น ปิฎก 3 แบ่งเป็น พระพุทธพจน์ มีองค์ 9 รวมทั้ง พระธรรมที่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดง แบ่งเป็นธรรมขันธ์ ซึ่งมี ทั้งหมด 84000 พระธรรมขันธ์

ซึ่ง การนับเป็นธรรมขันธ์ แต่ละ หนึ่ง ก็นับดังนี้ครับ 

   ถ้าเป็นในส่วนพระวินัย อาบัติแต่ละอย่างก็นับหนึ่ง หมวดหัวข้อ มาติกา วัตถุ บทภา

ชนีย์ ในแต่ละส่วน ก็นับเป็นแต่ละหนึ่งไป เป็นพระวินัย 21000 พระธรรมขันธ์

     ถ้าเป็นพระสุตตันตปิฎก ถ้าพระสูตรใดสั้นๆ ไม่มีการสืบเนื่อง หรือ อนุสนธิมาก

เพียงสั้นๆ ก็นับเป็นหนึ่งพระธรรมขันธ์ แต่ถ้าพระสูตรนั้นยาว มีการสืบต่อเนื่องกันมาก

ในพระสูตรนั้น คือ มี อนุสนธิ หลายอนุสนธิ เช่น มีร้อยแก้ว และก็มีร้อยกรอง มีคาถา

ประพันธ์ ก็นับแยกกันเป็นแต่ละหนึ่ง เท่ากับว่า พระสูตรเดียว ก็อาจมีหลายพระธรรม

ขันธ์ได้ ครับ เพราะนับร้อยแก้ว เป็นหนึ่งธรรมขันธ์ ร้องกรองเป็นอีกหนึ่งพระธรรมขันธ์

คาถาประพันธ์เป็นหนึ่งพระะรมขันธ์ เป็นต้น

  ส่วนในคาถาประพันธ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสุตตันตปิฎก ที่เป็นการถามตอบ

การถามก็เป็นพระธรรมขันธ์หนึ่ง การตอบ ก็เป็นพระธรรมขันธ์อีกหนึ่งพระธรรมขันธ์

ครับ รวมแล้ว พระสุตตันตปิฎก มี 21000 พระธรรมขันธ์

     ส่วนพระอภิธรรม การแยกธรรมเป็นแต่ละหมวด หมวดหนึ่ง หมวดสอง ก็นับเป็น

แต่ละหนึ่งพระธรรมขันธ์ และ แม้การแบ่งวาระจิต เป็นแต่วาระจิต ก็นับเป็นหนึ่งพระ

ธรรมขันธ์ ซึ่งรวมแล้ว พระอภิธรรม มีทั้งหมด 42000 พระธรรมขันธ์ 

  รวมพระพุทธพจน์ทั้งสิ้น 84000 พระธรรมขันธ์ ครับ 

  พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่ว่าส่วนใด ก็เป็นไปเพื่อละ สละขัดเกลากิเลส

และเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญา หากว่าศึกษาด้วยจิตแยบคายและถูกต้อง

และก็แสดงถึงความจริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฎ ดังนั้นพุทธบริษัท ควรเห็น

คุณค่าของพระธรรม ทีทุกคำออกมาจาก พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ควรที่จะ

ศึกษา อันเป็นไปเพื่อละกิเลส เพราะการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยาก    ชีวิตก็สั้นและการได้

พบพระธรรม ได้มีการโอกาสศึกษาพระธรรมก็ยากยิ่ง ควรอย่างยิ่งที่จะสละเวลา ที่จะ

ศึกษาสิ่งที่ประเสริฐที่จะติดตัวเราไป และเป็นไปเพื่อละกิเลสและละทุกข์ทั้งปวง ครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

พระพุทธพจน์มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปัณฑฬะ
ปัณฑฬะ
วันที่ 21 มี.ค. 2555 09:05 น.

กราบขอบพระคุณ พี่ paderm มากนะครับ ทำให้ผม ได้ความรู้ที่สงสัยมานานแล้ว

และขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของพี่ด้วยครับ

ที่ช่วยเป็นกำลังในการเผยแพร่พระสัทธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 21 มี.ค. 2555 09:59 น.

          ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   พระธรรมขันธ์  แปลว่า  หมวดแห่งพระธรรม     ส่วนแห่งพระธรรม     ซึ่งไม่พ้นไปจากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา   ซึ่งมากมายนับคำไม่ถ้วน และพระธรรมทุกคำทุกพยัญชนะ    มาจากการตรัสรู้ของพระองค์ซึ่งที่พระองค์จะได้ทรงตรัสรู้นั้น       ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึงสี่อสงไขยแสนกัปป์    
   
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า     ทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งปวงเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว       ทรงแสดงพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้โปรดเวไนยสัตว์ ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา   ทรงพร่ำสอนอยู่บ่อย ๆ เนือง ๆ ก็เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง พร้อมทั้งน้อมประพฤติปฏิบัติตาม จนกระทั่งถึงความเป็นผู้หมดจดจากกิเลสได้ในที่สุด    ซึ่งจะต้องได้ศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบจริง ๆ    และตั้งจิตไว้ชอบในการศึกษาจึงจะได้ประโยชน์จากพระธรรมอย่างแท้จริง  พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง      จะทำให้ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษา มีความเข้าใจตามความเป็นจริง เป็นไปเพื่อการเจริญขึ้นของปัญญา เพื่อขัดเกลากิเลสจนหมดสิ้น ถ้าไม่ได้อาศัยพระธรรม ไม่มีการอบรมเจริญปัญญาแล้ว สังสารวัฏฏ์ก็จะดำเนินไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้น จึงต้องเริ่มสะสม อบรมเจริญปัญญา เห็นประโยชน์สูงสุดของปัญญา    เพิ่มพูนความเข้าใจถูก เห็นถูกขึ้น ไปตามลำดับ  ไม่ว่าพระองค์จะทรงแสดงธรรมโดยนัยใด ก็ไม่พ้นไปจากให้พุทธบริษัทได้เข้าใจธรรมตามความเป็นจริง เป็นปัญญาของตนเอง ครับ.                            ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 มี.ค. 2555 17:43 น.

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้    เป็นสิ่งที่ควรเคารพบูชา     แม้แต่พระเจ้าอโศก

มหาราช     ท่านสร้างพระวิหาร    84000    หลัง    เพื่อบูชาพระธรรม  ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
daris
วันที่ 21 มี.ค. 2555 20:58 น.

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pat_jesty
วันที่ 22 มี.ค. 2555 10:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 23 มี.ค. 2555 09:57 น.

เรียนถาม

พระไตรปิฎก จริงๆแล้วเริ่มมีจริงๆ เป็นตัวอักษรเพื่อให้ชาวพุทธได้ศึกษาต่อๆกันมาจนถึงยุค

ปัจุบันนั้น มีมาตั่งแต่ยุคสมัยใด ถ้ามีใครถามหรือผู้คนในศาสนาอื่นๆถาม ดิฉันจะได้ตอบได้

ค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูง

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
jaturong
วันที่ 23 มี.ค. 2555 14:25 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เซจาน้อย
วันที่ 23 มี.ค. 2555 17:54 น.

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
paderm
paderm
วันที่ 23 มี.ค. 2555 19:00 น.

เรียนความเห็นที่ 7 ครับ

ในการสังคายนาที่ประเทศศรีลังกา ครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ