เรื่องพระนางสามาวดี
 
ทรง
วันที่  19 มี.ค. 2555
หัวข้อหมายเลข  20819
อ่าน  2,000

 

เรื่องพระนางสามาวดีในอรรถกถาธรรมบท มีความไม่ประมาทในด้านใดบ้าง

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 20 มี.ค. 2555 07:52 น.

      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ชื่อว่า สามาวดี เพราะ ชื่อเดิม ชื่อ สามา แต่เพราะเป็นผู้ฉลาด ให้ทำรั้วกั้นในการ

ให้ทาน ให้ยาจกเดินเป็นแถว จึงตั้งชื่อให้เพราะอาศัย การทำรั้ว ชื่อว่า นางสามาวดี

    พระนางสามาวดี เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทน แต่ก่อนจะเป็นพระมเหสี เป็น

ธิดาของเศรษฐีที่ยากจน หนีภัยคือโรคมา กับ บิดา มารดา มาขออาหารกับเศรษฐี

ที่เป็นเพื่อนเก่า ต่อมา บิดา มารดาตายหมดสิ้น  โฆษกเศรษฐีจึงรับเป็นธิดา พระเจ้า

อุเทนเห็น เกิดความรัก จึงรับเป็นพระมเหสี      นางขุชชุตรา เป็นสาวใช้ของพระนาง

สามาวดี ฟังธรรมจากพระพุทระพุทธจ้า   ได้เป็นเป็นพระโสดาบัน เป็นผู้เลิศในการ

เป็นธรรมกถึก ได้แสดงธรรมให้พระนางสามาวดี และบริวาร 500 ฟัง บรรลุเป็นพระ

โสดาบันเช่นกัน  พระนางสามาวดี และบริวารอยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่ไมได้

โอกาส จึงเจาะช่องที่ปราสาท เป็นช่อง เพื่อได้เห็นและได้บูชา มีการยกมือไหว้

เป็นต้น หน้าต่างเกิดขึ้นครั้งแรก เพราะเรื่องนี้

        พระนางมาคันทิยะเป็นมเหสีอีกองค์หนึ่งของพระเจ้าอุเทน ไม่เลื่อมใสในพระ

พุทธเจ้า ในพระรัตนตรัย ไม่ชอบ พระนางสามาวดี คอยกลั่นแกล้ง คราวหนึ่ง แกล้ง

ให้พระนางสามาวดี ทำแกงอ่อมด้วยไก่มีชีวิต  ถวายพระราชา แต่พระนางสามาวดีก็

ไม่ยอมทำ คือ ไม่ยอมฆ่าไก่ แต่พระนางทำไก่ที่ตายแล้ว ทำอาหารถวายพระพุทธเจ้า

ได้ฟ้องพระราชา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 20 มี.ค. 2555 07:52 น.

      พระนางมาคันทิยาหาเรื่อง พระนางสามาวดี  เรื่องงู ใส่ร้ายพระนางสามาวดี ว่า

ลอบทำร้ายพระราชาด้วยงู พระราชาโกรธ ไม่รู้ความจริง ใช้ธนูยิงพระนางสามาวดี

แต่พระนางมีเมตตาจิต  ไม่โกรธ ลูกธนูที่ปล่อยมา กลับพุ่งไปตรงข้ามที่จะไปหาพระ

ราชา  พระราชาสำนึกผิด ให้พรกับพระนางสามาวดี พระนางสามาวดีไม่ขอพรอย่าง

อื่น นอกจากขอให้พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์มารับอาหารเนืองนิตย์ และขอฟัง

ธรรม พระเจ้าอุเทนยินดีให้พรนี้

    ภายหลัง พระนางสามาวดี และบริวารห้าร้อย ถูกไฟเผาทั้งเป็นจนสิ้นชีวิต จากการ

กระทำของพระนางมาคันทิยา ก่อนที่จะสิ้นชีวิต ได้สั่งสอนบริวารว่า เราถูกไฟเผามา

นับชาติไม่ถ้วน ควรที่จะไม่ประมาท อบรมปัญญาในขณะนี้

ความไม่ประมาทของพระนางสามาวดี มีดังนี้

    ขณะที่ไม่ประมาท คือ ขณะที่มีสติ เป็นกุศล ชื่อว่า ไม่ประมาท ขณะที่ไม่อายที่

ตนเองยากจน    ไปขออาหารให้ บิดา มารดา    ก็ชื่อว่าไม่ประมาท เป็นกุศลจิต

ขณะที่สนใจ ตั้งใจฟังพระธรรม และเข้าใจธรรมที่นางขุชชุตราแสดง ก็เป็นความ

ไม่ประมาท ขณะที่บรรลุธรรม ก็ชื่อว่าไม่ประมาท ขณะที่มีจิตศรัทธาอยากจะเข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้า แต่ใช้การเจาะรูที่ปราสาท ไหว้พระพุทธองค์ ก็ชื่อว่าไม่ประมาท  ขณะ

ที่ไม่ฆ่าไก่เป็น และทำไก่ที่ตายแล้ว ไปถวายพระพุทะเจ้า ก็ชื่อว่าไม่ประมาท

    ขณะที่พระนางมีเมตตาจิต ไม่โกรธในพระราชาที่จะยิงธนูใส่ ก็ชื่อว่าไม่ประมาท

ขณะที่ขอพรเพื่อทำกุศล ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าและพระภิกษุ และขอฟังธรรม ชื่อ

ว่าไม่ประมาท ขณะที่สั่งสอนบริวาร ในขณะที่ถูกไฟไหม้ ให้อบรมปัญญาขณะนี้ ก็ชื่อ

ว่าไม่ประมาท ครับ

สรุปได้ว่า พระนางสามาวดี เป็นผู้ไม่ประมาท เพราะเจริญกุศลทุกๆประการ

ทั้ง ทาน ศีล และ ภาวนาที่เป็น สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ครับ

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 มี.ค. 2555 10:52 น.

พระนางสามาวดี   ท่านเป็นพระอริยบุคคล    ไม่ประมาท   เจริญกุศลทุกอย่าง   ท่าน

เป็นผู้มีปกติเจริญเมตตา    เมตตาของท่านเจริญถึงระดับฌาน    และ  ท่านก็ยังสอน

ให้บริวาร   เจริญเมตตาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Jesse
วันที่ 20 มี.ค. 2555 11:31 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
วันที่ 20 มี.ค. 2555 12:34 น.

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   นางสามาวดี   เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจพระธรรม   ได้ฟังในสิ่งที่มีจริง  ที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้ศึกษาและคล้อยตามความประพฤติที่ดีงาม นี้   กล่าวถึงสาวใช้ของท่านชื่อว่าขุชชุตตรา เมื่อถูกพระนางสามาวดีใช้ให้ไปซื้อดอกไม้  ก็จะยักยอกไว้ครึ่งหนึ่ง    ไม่ซื้อทั้งหมด     อยู่มาวันหนึ่งนางขุชชุตตราได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเมื่อครั้งที่นายสุมนะมาลาการ (ผู้ที่ตนไปซื้อดอกไม้ด้วย)    ได้กราบทูลอาราธนานิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปเสวยภัตตาหารที่บ้าน       เพราะวันนั้นนายสุมนะมาลาการ   บอกให้นางขุชชุตตราได้ช่วยงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยรับดอกไม้ไป  เป็นเหตุให้นางขุชชุตตราได้ฟังพระธรรม  และ บรรลุเป็นพระโสดาบัน   เมื่อได้เป็นพระโสบันแ้ล้ว ก็ซื้อดอกไม้ด้วยเงินทั้งหมด ไม่ล่วงศีล ๕  เป็นเหตุให้นางสามาวดีแปลกใจว่าวันนี้ทำไมดอกไม้ถึงเยอะกว่าวันก่อน ๆ         ทำให้ได้ทราบความจริง ว่าแต่ก่อนนางขุุชชุตตราได้ยักยอกค่าดอกไม้เสมอ  ๆ    แต่วันนี้ได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุธรรม  จึงไม่ได้กระทำในสิ่งที่ไม่สมควรนั้นอีก        นางสามาวดีไม่ได้ติดใจตรงที่การยักยอกค่าดอกไม้เลย  ไม่ได้คุกคามอะไร ๆ ด้วย    แต่มีความประสงค์ที่จะได้ฟังพระธรรมจากนางขุชชุตตรา และในที่สุดนางขุุชชุตตราก็ได้แสดงธรรมให้นางสามาวดีฟัง   ทำให้นางสามาวดี      ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบัน    นี้คือ ความเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างแท้จริง   เห็นคุณของความเข้าใจพระธรรม  มีศรัทธาที่จะฟังสิ่งที่มีจริง  ไม่ว่าผู้กล่าวจะเป็นใครก็ตาม  เพราะความจริง เป็นความจริง  ใคร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้  และได้รับประโยชน์จากพระธรรมตามกำลังปัญญาของตนเองครับ                           ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ทรง
วันที่ 20 มี.ค. 2555 20:50 น.

 

ขออนุโมทนาขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
jaturong
วันที่ 21 มี.ค. 2555 17:20 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
phanrat
วันที่ 22 มี.ค. 2555 11:33 น.

ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านค่ะ และอนุโมทนากุศล ที่เมตตาให้ได้เจริญกุศลในการอ่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chaweewanksyt
วันที่ 2 เม.ย. 2555 17:14 น.

 

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เซจาน้อย
วันที่ 5 เม.ย. 2555 17:46 น.

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

       ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
phawinee
วันที่ 10 ก.ย. 2556 11:15 น.

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ