เวลาพระพุทธเจ้าหลับ ทำไมเข้าฌาน4เสมอ
 
น้ำพริกปลาทู
วันที่  8 ก.ย. 2554
หัวข้อหมายเลข  19676
อ่าน  3,461

เป็นเพราะอะไรเหรอครับ แล้วเวลากำลังจะปรินิพพาน ก็เข้าฌาน 1 2 3 4 และฌาน

ต่างๆที่เหนือขึ้นไปและ ถอยเข้าออกฌาน แล้วฌานล่าสุดที่เข้าก่อนปรินิพพาน คือ

ฌาน4 อีก จากนั้นก็ปริินิพพานทำไมต้องฌาน4 อะครับ เพราะเวลาหลับก็เข้าฌาน4

ก่อนปรินิพพานก็ฌาน4 เป็นฌานสุดท้าย

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ย. 2554 09:35 น.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

   ขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังจะหลับ พระองค์เข้าฌาน 4 ก่อนอันเป็นธรรมดาอย่างนั้น ที่

เรียกว่า ตถาคตไสยาครับ แต่ขณะที่พระองค์หลับ เป็นภวังคจิตครับ

      ส่วนขณะที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนั้น เป็นธรรมดาีอีกเช่นกัน คือ   ในวันที่พระ

พุทธเจ้าตรัสรู้และวันที่พระพุทธเ้จ้าจะปรินิพพาน วันนั้นพระองค์จะเสวยสุขด้วยการเข้า

สมาบัติมากมาย  ดังข้อความในพระไตรปิฎกที่ว่า    ทรงเข้าสมาบัติทั้งหมดนับได้  ๒๔ 

แสนโกฎิ  แล้วเข้าเสวยสุขในสมาบัติทั้งหมด เหมือนคนไปสู่ต่างประเทศสวมกอดคนที่

เป็นญาติ.

   พระองค์จึงเข้ารูปฌาน และเข้าอรูปฌาน และเมื่ออกจากอรูปฌาน ก็เข้านิโรธสมาบัติ

ดับ จิต เจตสิก ซึ่งพระองค์จะไม่ปรินิพพานหลังจากนิโรธสมาบัติครับ และอรูปฌานเลย

เมื่อพระองค์ดับจิต เจตสิกทีเ่ป็นนิโรธสมาบัติแล้วก็ทรงย้อนถอยกลับ เข้า เนวสัญญา

...ย้อนไปที่รูปฌานอีกครั้งและสุดท้าย พระองค์เข้าจตุตถฌาน และพิจารณาองค์ของ

ฌานก่อนครับ จึงปรินิพพานด้วยภวังคจิต        ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่พระองค์จะต้อง

พิจารณาองค์ฌานก่อน คือ หลังจากจตุตถฌานเกิดขึ้นและดับไป พระองค์พิจารณาองค์

ฌาน จึงปรินิพพาน แต่จะไม่ปรินิพพาน ในอรูปฌานที่ดับไป เหตุผลเพราะพระองค์จะ

ต้องเข้าสมาบัติครบตามจำนวน เพราะหลังจากอรูปฌานดับไป จะต้องเป็นสัญญาเวท

นิยตนิโรธสมาบัติ ดับ จิต เจตสิกซึ่งต้องเป็นลำดับต่อไปอย่างนี้ จึงปรินิพพานไม่ได้ จึง

ต้องปรินิพพาน เมื่อ จตุตถฌานดับไป พิจารณาองค์ฌานและปรินิพพานครับ นี่คือความ

เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้า และพระอริยสาวกผู้เลิศ มีพระสารีบุตร ที่ปรินิพพานอย่าง

นี้ครับ เพระาพระองค์ย่อมเสวยสุขด้วการเข้าสมาบัติจนครบ ๒๔  แสนโกฎิ ครับ

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนาครับ

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒- หน้าที่ 193

      ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมเสด็จเข้าสู่นครนิพพาน      ทรงเข้า

สมาบัติทั้งหมดนับได้  ๒๔แสนโกฎิ  แล้วเข้าเสวยสุขในสมาบัติทั้งหมด เหมือนคนไป

สู่ต่างประเทศสวมกอดคนที่เป็นญาติ.

      ก็ในคำว่า    จตุตฺถชฺฌานา   วุฏฺหิตฺวา   สมนนฺตรา  ภควาปรินิพฺพุโต   นี้ 

ความว่า.  มีลำดับ  ๒ อย่างคือ  ลำดับแห่งฌาน  ๑  ลำดับ แห่งปัจจเวกขณญาณ  ๑.

การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากจตุตถฌาณหยั่งลงสู่ภวังคจิต  แล้วปรินิพพานในขณะ

นั้นนั่นเอง   ชื่อว่าลำดับแห่งฌาน.    การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากจตุตถฌานแล้ว

พิจารณาองค์ฌานซ้ำอีกหยั่งลงสู่ภวังคจิตเเล้วปรินิพพานในขณะนั้นนั่นเอง  ชื่อว่าลำ

ดับแห่งปัจจเวกขณญาณ.    ลำดับ  ๒ อย่างดังว่ามานี้.   ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้า

ฌานแล้ว      ออกจากฌานแล้วทรงพิจารณาองค์ฌานปรินิพพานด้วยอัพยากตทุกข

สัจจะอันเป็นภวังคจิต. 

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kinder
วันที่ 9 ก.ย. 2554 16:22 น.
อย่างนี้แล้วในขณะที่พระองค์ปรินิพาน ใครจะเป็นผู้ที่กล่าวว่าพ.ได้ปรินิพานแล้ว ขอบคุณ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ย. 2554 16:42 น.

เรียนความเห็นที่ 2 ครับ

ขณะที่พระพุทธเจ้า กำลังจะปรินิพพาน พระอนุรุทธะเข้าสมาบัติ ตามวาระจิตของพระ พุทธองค์อยู่ตลอดเวลาครับ ซึ่งขณะที่พระพุทธองค์เจริญฌานจนถึง นิโรธสมาบัติ ลมหายใจ ไม่มี พระอานนท์หรือบางท่านเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพาน จึงถามท่านพระอนุรุทธะว่า พระ พุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือ ท่านพระอนุรุทธะ กล่าวว่า พระพุทธองค์ยังไม่ปรินิพพาน แต่ พระองค์เข้านิโรธสมาบัติครับ และพระพุทธเจ้าก็เจริญลำดับฌานต่อ จนท้ายสุดก็ปรินิพพาน ซึ่งผู้ที่เจริญสมาบัติและรู้วาระจิตตามพระพุทธองค์ก็รู้ครับ และขณะที่ปรินิพพาน ก็มีแผ่นดินหวั่น ไหวน่ากลัว ท้าวสักกะ พระอานนท์ก็ทราบได้ว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kinder
วันที่ 9 ก.ย. 2554 22:39 น.
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nong
วันที่ 10 ก.ย. 2554 09:44 น.

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 25 ม.ค. 2555 11:23 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ