มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
 
กิตติโชติ
วันที่  5 ก.ย. 2554
หัวข้อหมายเลข  19655
อ่าน  2,179

 "การมีชีวิตที่ประเสริฐ "

ในทางพระพุทธศาสนาคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 ก.ย. 2554 21:02 น.

                 ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย    ชีวิต คือ จิต เจตสิกและรูปที่เกิดขึ้น ประชุมรวมกัน จึงบัญญัติว่าชีวิต การได้เกิดเป็น

มนุษย์เป็นผลของกรรมดีที่ได้กระทำมาจึงทำให้เกิดเป็นมนุษย์ การได้เกิดเป็นมนุษย์จึง

เป็นเรื่องยาก เพราะโดยมากในชีวิตประจำวัน จิตไหลไปสู่อกุศลมากกว่ากุศล

   ในพระพุทธศาสนา จึงได้แสดงสิ่งที่เป็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ไว้ว่า สาระของชีวิต

มนุษย์นั้นคือ การเจริญกุศลทุกๆประการและอบรมเจริญปัญญา ตามกำลังความสามารถ

เท่าที่จะทำได้ครับ เพราะในความเป็นจริง เมื่อบุคคลเกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งที่ติดตัวมา คือ

การสะสมสิ่งที่ดี หรือ ไม่ดีในจิต  และเมื่อบุคคลนั้นจะต้องตายจากไป  ทรัพย์สมบัติก็ไม่

ได้ติดตัวไปด้วย ลาภ สักการะก็ไม่ได้ติดตัวไปด้วย  สิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่สาระและเป็นคุณ

ค่าจริง ๆ กับชีวิตในการแสวงหา     เพราะเป็นของชั่วคราว  ไม่ได้นำมาซึ่งประโยชน์กับ

บุคคลนั้นได้จริง       แต่สิ่งที่จะติดตามบุคคลนั้นไปเมื่อตายแล้ว   คือ   กุศลกรรม และ

อกุศลกรรมที่ได้ทำไว้เท่านั้นครับ   แต่อกุศลกรรม ไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสาระของ

ชีวิตที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะนำมาซึ่งโทษ        นำมาซึ่งความไม่เป็นประโยชน์กับผู้ที่

ประพฤติอกุศลครับ ชีวิตที่ดำเนินไปด้วยการทำอกุศลกรรม จึงไม่ใช่การมีชีวิตอยู่อย่างมี

คุณค่าเลย  แต่สิ่งที่มีค่า มีสาระ เพราะนำมาซึ่งประโยชน์และชำระล้างสิ่งที่ไม่ดี ไม่มีค่า

ออกจากจิตใจ คือ กุศลธรรมและปัญญานั่นเองครับ ดังนั้น สิ่งที่มีค่าในการดำรงชีวิตอยู่

คือ การเจริญกุศลและอบรมปัญญา ที่เป็นศีลสาระ สมาธิสาระและปัญญาสาระ และการ

ใช้ชีวิตที่ประเสริฐอย่างมีคุณค่า คือ การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา   เพราะปัญญาย่อมเป็น

เหมือนแสงสว่าง นำทางให้กับผู้ที่ดำรงชีวิตประจำวันในความเป็นมนุษย์  ให้ดำเนินไป

ในทางที่ถูกต้อง ทั้งทางกาย วาจาและใจด้วยปัญญาเป็นผู้ชี้ทาง   ดังนั้น การมีชีวิตอยู่

อย่างมีคุณค่าและประเสริฐในพระพุทธศาสนา  คือ    การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาครับ ซึ่ง

ปัญญาจะมีได้ก็ด้วยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม    เพราะฉะนั้น ชีวิตที่มีคุณค่า คือ

การเจริญกุศลทุกประการและอบรมปัญญา   มีคุณค่าเพราะมีสิ่งที่มีคุณค่าเกิดที่ใจ  คือ 

คุณความดีและปัญญาครับ ขออนุโมทนา

*****************************************

                                  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยพระคาถาว่า

  ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกนี้     ธรรมที่บุคคล

ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ สัจจะแลเป็นรส   ยังประโยชน์ให้สำเร็จกว่ารสทั้ง

หลาย  นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของบุคคล ผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่า ประเสริฐที่สุด.

**************************************

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒- น้าที่ 416

                             ก็ผู้ใดมีปัญญาทราม  มีใจตั้งมั่น  พึงเป็น

                  อยู่ ๑๐๐ ปี ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีปัญญา มี

                  ฌาน   ประเสริฐกว่า     (ความเป็นอยู่ของผู้นั้น).

*****************************************

       พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ 367
 
                                               
๑๐. สารสูตร                                          ว่าด้วยสาระ  ๔  ประการ

                 [๑๕๐]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   สาระ  ๔  นี้  ฯลฯ  คือ  สีลสาระ                 สมาธิสาระ  ปัญญาสาระ  วิมุตติสาระ   นี้แล  สาระ  ๔  ประการ.

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 5 ก.ย. 2554 23:23 น.

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นของยาก   และต้องเป็นผลของกุศลกรรมเท่านั้น    เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว  ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่  เมื่อมีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม   อบรมเจริญปัญญาเป็นปกติในชีวิตประจำวัน   นั่นย่อมเป็นชีวิตที่มีค่าเป็นอย่างมาก      เพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่    ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เจริญกุศลประการต่าง ๆ  รวมถึงการอบรมเจริญปัญญาด้วย  ซึ่งเป็นการสะสมเหตุที่ดีที่จะติดตามไปในภพหน้าได้            ไม่มีใครสามารถทราบได้ว่าเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว  จะไปเกิดในภพภูมิใด  ถ้าหากไปเกิดในอบายภูมิ  ย่อมหมดโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม  พิจารณาพระธรรม   ไม่มีโอกาสที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงได้ ฉะนั้นแล้ว ทุก ๆ วันจึงเป็นโอกาสที่ดี     ที่จะทำชีวิตที่ยังมีอยู่ ยังเหลืออยู่นี้   ให้เป็นชีวิตที่มีค่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้   ถือเอาสาระจากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้มากที่สุด    ถ้าเป็นผู้ได้ศึกษาธรรมอบรมเจริญปัญญา  เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง เข้าใจในเหตุในผล      บุคคลนั้นก็ย่อมสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในทุก ๆ สถานการณ์     พร้อมกับมีความเจริญในกุศลธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย  เนื่องจากว่า เป็นผู้มีชีวิตประกอบด้วยปัญญา   เป็นอยู่ด้วยปัญญา    มีปัญญา เป็นที่พึ่ง นั่นเอง   เพราะประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์  ก็เพื่อฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจยิ่งขึ้น  เป็นคนดีควบคู่ไปกับการฟังพระธรรม ครับ .                              ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pat_jesty
วันที่ 5 ก.ย. 2554 23:52 น.
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Pigmy
วันที่ 6 ก.ย. 2554 04:41 น.
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nong
วันที่ 6 ก.ย. 2554 09:58 น.

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
akrapat
วันที่ 6 ก.ย. 2554 10:43 น.

มีชีวิต อยู่เพื่อปัจจุบัน.... ปัจจุบันมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด เมื่อจากโลกนี้ไป

ความดีเหล่านั้น จะได้เป็นของโลก ไม่ใช่ของเรา

ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
K
วันที่ 6 ก.ย. 2554 10:49 น.

            การมีชีวิตที่ประเสริฐ คือการมีชีวิตด้วยความเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างถ่องแท้ครับ ซึ่ง

ในการดำรงชีวิต เราก็ต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้ในการงาน อาชีพ การเข้าสังคม การครอง

เรือน ฯลฯ แต่ชีวิตที่ประเสริฐสูงสุด คือการมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า "ชีวิต" คืออะไร

            แท้จริงแล้ว ที่เราเรียกว่าชีวิตนั้น เป็นการรู้สิ่งต่างๆทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง

ลิ้น ทางกาย แล้วก็มีความคิดและความจำทางใจ   หากทวารใดทวารหนึ่งเสียหายหรือ

พิการไป ชีวิตก็จะไม่เหมือนเดิม  นี่แสดงให้เห็นลักษณะที่ไม่แน่นอนของชีวิต ซึ่งพระผู้

มีพระภาคได้ทรงแสดงพระธรรมอธิบายไว้โดยละเอียด  หากเรามีศรัทธาและเห็นประ-

โยชน์ในการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ก็ย่อมมีชีวิตที่ประเสริฐ    และเป็น

คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ในยุคที่พระศาสนายังไม่สูญไปครับ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
กิตติโชติ
วันที่ 6 ก.ย. 2554 15:22 น.

ผมเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ และเพิ่งเริ่มศึกษาพระธรรม    ขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตาแสดง

ข้อคิดเห็นและข้อธรรมะ 

 
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
kinder
วันที่ 6 ก.ย. 2554 18:13 น.
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 6 ก.ย. 2554 18:55 น.
ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
หลานตาจอน
วันที่ 7 ก.ย. 2554 08:51 น.
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 ก.ย. 2554 15:36 น.

ในพระไตรปิฏกมีแสดงไว้       การมีชีวิตอยู่  100  ปี   แต่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน    ยังไม่

ประเสริฐเท่ากับการมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวเจริญสติปัฏฐานค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 ก.ย. 2554 16:15 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 7 ก.ย. 2554 23:19 น.

ถ้าเข้าใจความจริงว่า "ชีวิตคืออะไร?"

ก็จะได้คำตอบว่า....มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรค่ะ 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
raynu.p
วันที่ 8 ก.ย. 2554 11:48 น.

 

                ท่านอาจารย์  สุจินต์  บริหารวนเขตต์  กล่าวย้ำเตือนซ้ำว่า

               ชีวืตที่เหลือเพื่อความเข้าใจ( พระธรรม )

                                          อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ    

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Graabphra
วันที่ 8 ก.ย. 2554 21:20 น.

             ซึ้งใจกับทุกๆท่านครับ  ขอบพระคุณมาก และขอน้อมอนุโมทนาครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ