ความหมายของ บาป กิเลส ตัณหา
 
สุธี
วันที่  24 ส.ค. 2549
หัวข้อหมายเลข  1906
อ่าน  1,565

      อยากทราบว่าในพระไตรปิฎกได้กล่าวความหมายของ  บาป , กิเลส , ตัณหา  ไว้ในเล่มไหน   ข้อไหนบ้างครับ ?   ยกตัวอย่างที่ผมค้นเจอ  เช่น  [๗๙๓] โทสะ

เป็นไฉน ?   อาฆาตย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยคิดว่า  ผู้นี้ได้กระทำความเสื่อมเสียแก่เรา

อาฆาตย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยคิดว่า   ผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เรา  ...     ( พระ

ไตรปิฎก  เล่มที่  ๓๔   พระอภิธรรมปิฎก  เล่มที่ ๑  ธรรมสังคณีปกรณ์ )   ทำนอง

นี้อ่ะครับ 

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 25 ส.ค. 2549

      ความหมายของคำดังกล่าวมีทั่วไปในพระไตรปิฎกและอรรถกถา   แต่บางคำ

อาจจะไม่มีโดยตรงตามทีท่านต้องการ    โปรดอ่านข้อความบางตอนที่หามาจาก

พระไตรปิฎกและอรรถกถา 

      พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑- หน้าที่ 162         พึงทราบในคาถาที่สอง.  บทว่า สพฺพปาปสฺส  ได้แก่อกุศลทุกชนิด.บทว่า อกรณํ  คือไม่ให้เกิดขึ้น.  บทว่า กุสลสฺส    ได้แก่กุศลอันมีในภูมิ ๔.บทว่า อุปสมฺปทา คือได้เฉพาะ.    บทว่า  สจิตฺตปริโยทปนํ  คือยังจิตของตนให้สว่าง. ก็บทนั้นย่อมมีได้โดยความเป็นพระอรหันต์   ด้วยประการดังนี้บรรพชิตควรละบาปทั้งปวงด้วยศีลสังวร ยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยสมถะและวิปัสสนาทั้งหลาย  ยังจิตให้ผ่องแผ้วด้วยอรหัตผล นี้เป็นคำสอน คือ  เป็น

โอวาท  คือ เป็นคำตักเตือนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 120          บทว่า  ปาปํ  น  กยิรา  แปลว่า ไม่ควร ทำบาปนั้น สมควรที่จะกล่าว

แม้ด้วยสามารถแห่งกุศลกรรมบถ  ๑๐  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายคาถา

ธรรมบท เล่ม ๑  ภาค ๒ ตอน ๒  -  หน้าที่ 215  คนพาลประสบทุกข์เพราะ

บาปกรรม ก็เมื่อคนพาลกระทำบาป  คืออกุศลกรรมอยู่  กรรมนั้นย่อมปรากฏ

ดุจน้ำผึ้ง  คือดุจน้ำหวาน  ได้แก่ประดุจน่าใคร่   น่าชอบใจ,      คนพาลนั้น  

ย่อมสำคัญ บาปนั้น   เหมือนน้ำหวาน   ด้วยประการฉะนี้.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 25 ส.ค. 2549
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ