มีคนคิดฆ่าตัวตาย
 
สาธินี
วันที่  9 ส.ค. 2554
หัวข้อหมายเลข  18904
อ่าน  1,175

แล้วเขาก็ฆ่าตัวตายแต่เขาไม่ตายจะมีผลกับตัวเขายังไง

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ส.ค. 2554 16:29 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ขณะที่ฆ่าตัวตาย ขณะนั้นเป็นอกุศลจิตด้วยจิตที่เศร้าหมองเพราะอกุศล ดังนั้นสภาพธรรมที่เป็นจิต เป็นสภาพธรรมที่สะสม เมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นก็ย่อมสะสมสิ่งที่ไม่ดี คือ อกุศลจิตนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก และก็ยังเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการฆ่าตัวตายได้ง่ายขึ้น เพราะได้มีจิตคิดจะทำแล้วและมีความพยายาม ก็ทำให้มีการสะสมที่จิตคิดอย่างนั้น คือ คิดจะฆ่าตัวเองได้อีกครับ ดังนั้นอกุศลมีโทษไม่ว่ามากหรือน้อย แม้จะไม่ถึงการฆ่าตัวตายสำเร็จแต่ก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีไว้ในใจต่อไปครับ  ดังนั้น ผลกับเขาคือ สะสมอกุศลสิ่งที่ไม่ดีต่อไปครับ แต่ไม่เป็นอกุศลกรรมที่จะต้องได้รับผลไม่ดีในชาติหน้าครับ

     ที่สำคัญที่สุด คือ อกุศลของใครก็ของคนนั้นครับ เราทำอะไรไมไ่ด้ นอกจากเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ขออนุโมทนา

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 9 ส.ค. 2554 17:42 น.
ขอขอบคุณและขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
หลานตาจอน
วันที่ 9 ส.ค. 2554 19:32 น.
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 9 ส.ค. 2554 20:02 น.

ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ผเดิมในเรื่องที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเพิ่มเติมว่า มีอรรถกากล่าวถึงผู้ที่ฆ่าตัวตายแล้ว จะสะสมอุปนิสัยการฆ่าตัวตายไปอีกถึง ๕๐๐ ชาติ ด้วยหรือไม่ ครับ  ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pat_jesty
วันที่ 9 ส.ค. 2554 20:28 น.
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ส.ค. 2554 20:39 น.

เรียนความเห็นที่ 4 ครับ

     จากคำถามที่ว่า  มีอรรถกากล่าวถึงผู้ที่ฆ่าตัวตายแล้ว จะสะสมอุปนิสัยการฆ่าตัวตายไปอีกถึง ๕๐๐ ชาติด้วยหรือไม่ ครับ

     สำหรับในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่ได้กล่าวว่า เมื่อเป็นผู้ที่ฆ่าตัวตายแล้วจะทำให้มีการฆ่าตัวตายอีก 500 ชาติ อันนี้ไม่ใช่ครับ  เพราะการฆ่าตัวตายมีจากหลายสาเหตุครับ การฆ่าตัวตายเพราะเิกิดจากกิเลสที่สะสม  ทำให้เมื่อได้พบเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้กิเลสเกิดมาก ผิดหวังก็เป็นปัจจัยให้มีการฆ่าตัวตายได้ แต่ชาติต่อไปอาจไม่มีการฆ่าตัวตายก็ได้ หากไมไ่ด้รับกระทบในสิ่งที่ไม่ดีมากๆเหมือนชาติปัจจุบัน

     อีกสาเหตุหลักประการหนึ่งคือ การฆ่าตัวตายเกิดจากกรรมในอดีตที่ทำมา เพราะกรรมนั้นให้ผลอีก จึงเป้นปัจจัยให้มีการฆ่าตัวตายได้อีกครับ  ดังเช่นในมัยพุทธกาล พระภิกษุ 500 รูปก็ทำการฆ่าตัวตายเพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยครับ  ดังเรื่องราวต่อไปนี้คือในอดีตกาล  พวกพรานเนื้อ ๕๐๐ คน  เอาท่อนไม้และบ่วง  เป็นต้น ขนาดใหญ่  ๆ มาล้อมป่า  ต่างดีอกดีใจ เลี้ยงชีวิตด้วยการทำการฆ่าเนื้อและนกตลอดชีวิตมาด้วยกันทีเดียว (ตายแล้ว).  ก็เกิดในนรก.   พวกเขาไหม้ในนรกนั้นแล้ว  ด้วยกุศลกรรมบางอย่างที่ทำไว้เมื่อก่อนนั่นแหละ   ก็มาเกิดในหมู่มนุษย์  ด้วยอำนาจอุปนิสัยอันงาม ทุกคนก็ได้บรรพชาและอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า.  เพราะอกุศลกรรมเดิมนั้นของท่านเหล่านั้น    อปราปรเจตนาที่ให้ผลยังไม่เสร็จ   ก็ได้ทำโอกาสเพื่อเข้าไปตัดชีวิต ด้วยความพยายามของตัวเอง   และด้วยความพยายามของคนอื่น  

     ดังนั้นเพราะกรรมในอดีตให้ผลด้วยจึงเป็นปัจจัยให้มีการฆ่าตัวตายได้ แต่ไม่ได้สรุปว่า ถ้าฆ่าตัวตายแล้วจะต้องฆ่าตัวตายอีก 500 ชาติ ไม่ใช่เช่นนั้นครับ เพราะการฆ่าตัวตายเกิดจากเหตุปัจจัยหลายๆอย่างตามที่กล่าวมาครับ ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
วันที่ 9 ส.ค. 2554 21:38 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น    

     เป็นทุกข์  เพราะยังมีกิเลส  มีความโศกเศร้าเสียใจ เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาหรือต้องการ   เพราะกิเลส   หรือแม้แต่เป็นทุกข์หนักขนาดถึงขั้นฆ่าตัวเอง  ก็เพราะกิเลส  รักตัวเอง อยากให้ตนเองพ้นไปจากความทุกข์ อย่างนั้น  แต่นั่นก็ไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์  แต่เป็นการพอกพูน สะสมกิเลสอกุศลเพิ่มมากยิ่งขึ้น ชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์จริง ๆ ทั้งหมดนั้น เพราะยังมีกิเลสอยู่     
      แต่ควรที่จะได้พิจารณาว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทุกข์เพียงใด ชีวิตก็ยังมีค่า  มีค่าสำหรับได้เจริญกุศล  สะสมความดีพร้อมทั้งฟังพระธรรมให้เข้าใจต่อไป   หนทางที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์  พ้นจากภัยทั้งปวง ก็คือ การอบรมเจริญปัญญา  สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก  ซึ่งสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ในขณะนี้  ซึ่งเป็นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่  ครับ.           

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 10 ส.ค. 2554 09:25 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาอาจารย์ผเดิมและอาจารย์คำปั่นครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 ส.ค. 2554 11:26 น.

ในสังสารวัฏฏ์  ทุกคนก็เคยสะสมกุศลกรรม  และ  อกุศลกรรม  แล้วแต่กรรมไหนจะส่งผล การสะสมอกุศล  การสะสมความโกรธ  การสะสมการฆ่าบ่อย ๆ  เป็นเหตเป็นปัจจัยให้ฆ่าตัวตาย  เช่น นางรัชชุมาลา ถูกตี  ถูกทารุณ  นางก็ติดจะฆ่าตัวตาย  แต่นางเคยสะสมบุญบารมีมาในอดีต พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดนาง   นางได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้า  ก็มีดวงตาเห็นธรรม  บรรลุเป็นพระโสดาบัน ค่ะ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
น้ำมนต์
วันที่ 14 ส.ค. 2554 14:09 น.

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
สาธินี
วันที่ 21 ก.ย. 2554 17:34 น.
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
peem
วันที่ 1 มี.ค. 2558 10:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ