Loading...
 18904   มีคนคิดฆ่าตัวตาย
สาธินี
วันที่ 9 ส.ค. 2554 15:46 น.
อ่าน 1,024
 
 

แล้วเขาก็ฆ่าตัวตายแต่เขาไม่ตายจะมีผลกับตัวเขายังไง

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
paderm
paderm
วันที่ 9 ส.ค. 2554 16:29 น.
 

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ขณะที่ฆ่าตัวตาย ขณะนั้นเป็นอกุศลจิตด้วยจิตที่เศร้าหมองเพราะอกุศล ดังนั้นสภาพ

ธรรมที่เป็นจิต เป็นสภาพธรรมที่สะสม    เมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นก็ย่อมสะสมสิ่งที่ไม่ดี คือ

อกุศลจิตนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก         และก็ยังเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการฆ่าตัวตายได้ง่ายขึ้น

เพราะได้มีจิตคิดจะทำแล้วและมีความพยายาม    ก็ทำให้มีการสะสมที่จิตคิดอย่างนั้น

คือ คิดจะฆ่าตัวเองได้อีกครับ ดังนั้นอกุศลมีโทษไม่ว่ามากหรือน้อย   แม้จะไม่ถึงการฆ่า

ตัวตายสำเร็จแต่ก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีไว้ในใจต่อไปครับ    ดังนั้นผลกับเขาคือ สะสมอกุศล

สิ่งที่ไม่ดีต่อไปครับ แต่ไม่เป็นอกุศลกรรมที่จะต้องได้รับผลไม่ดีในชาติหน้าครับ    

  ที่สำคัญที่สุดคือ อกุศลของใครก็ของคนนั้นครับ เราทำอะไรไมไ่ด้ นอกจากเข้าใจสิ่งที่

เกิดขึ้นครับ ขออนุโมทนา

   ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
ธนฤทธิ์
วันที่ 9 ส.ค. 2554 17:42 น.
 
ขอขอบคุณและขออนุโมทนา
 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
หลานตาจอน
วันที่ 9 ส.ค. 2554 19:32 น.
 
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 9 ส.ค. 2554 20:02 น.
 

            ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ผเดิมในเรื่องที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเพิ่มเติมว่า

มีอรรถกากล่าวถึงผู้ที่ฆ่าตัวตายแล้ว จะสะสมอุปนิสัยการฆ่าตัวตายไปอีกถึง ๕๐๐ ชาติ

ด้วยหรือไม่ ครับ  ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
pat_jesty
วันที่ 9 ส.ค. 2554 20:28 น.
 
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
paderm
paderm
วันที่ 9 ส.ค. 2554 20:39 น.
 

เรียนความเห็นที่ 4 ครับ จากคำถามที่ว่า

มีอรรถกากล่าวถึงผู้ที่ฆ่าตัวตายแล้ว จะสะสมอุปนิสัยการฆ่าตัวตายไปอีกถึง ๕๐๐ ชาติ

ด้วยหรือไม่ ครับ

-------------------------------------------------------------------------------

  สำหรับในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่ได้กล่าวว่า เมื่อเป็นผู้ที่ฆ่าตัวตายแล้ว

จะทำให้มีการฆ่าตัวตายอีก 500 ชาติ อันนี้ไม่ใช่ครับ  เพราะการฆ่าตัวตายมีจากหลาย

สาเหตุครับ การฆ่าตัวตายเพราะเิกิดจากกิเลสที่สะสม       ทำให้เมื่อได้พบเหตุการณ์

บางอย่างที่ทำให้กิเลสเกิดมาก ผิดหวังก็เป็นปัจจัยให้มีการฆ่าตัวตายได้ แต่ชาติต่อไป

อาจไม่มีการฆ่าตัวตายก็ได้ หากไมไ่ด้รับกระทบในสิ่งที่ไม่ดีมากๆเหมือนชาติปัจจุบัน

   อีกสาเหตุหลักประการหนึ่งคือ การฆ่าตัวตายเกิดจากกรรมในอดีตที่ทำมา เพราะกรรม

นั้นให้ผลอีก จึงเป้นปัจจัยให้มีการฆ่าตัวตายได้อีกครับ      ดังเช่นในมัยพุทธกาล พระ

ภิกษุ 500 รูปก็ทำการฆ่าตัวตายเพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยครับ  ดังเรื่องราวต่อไปนี้

คือในอดีตกาล  พวกพรานเนื้อ  ๕๐๐ คน   เอาท่อนไม้และบ่วง  เป็นต้น ขนาดใหญ่  ๆ 

มาล้อมป่า   ต่างดีอกดีใจ     เลี้ยงชีวิตด้วยการทำการฆ่าเนื้อและนกตลอดชีวิตมาด้วย

กันทีเดียว(ตายแล้ว).     ก็เกิดในนรก.   พวกเขาไหม้ในนรกนั้นแล้ว     ด้วยกุศลกรรม

บางอย่างที่ทำไว้เมื่อก่อนนั่นแหละ    ก็มาเกิดในหมู่มนุษย์   ด้วยอำนาจอุปนิสัยอันงาม 

ทุกคนก็ได้บรรพชาและอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า.   เพราะอกุศลกรรมเดิม

นั้นของท่านเหล่านั้น    อปราปรเจตนาที่ให้ผลยังไม่เสร็จ   ก็ได้ทำโอกาสเพื่อเข้าไป

ตัดชีวิต   ด้วยความพยายามของตัวเอง   และด้วยความพยายามของคนอื่น  

    ดังนั้นเพราะกรรมในอดีตให้ผลด้วยจึงเป็นปัจจัยให้มีการฆ่าตัวตายได้ แต่ไม่ได้สรุป

ว่า ถ้าฆ่าตัวตายแล้วจะต้องฆ่าตัวตายอีก 500 ชาติ ไม่ใช่เช่นนั้นครับ เพราะการฆ่าตัว

ตายเกิดจากเหตุปัจจัยหลายๆอย่างตามที่กล่าวมาครับ ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
khampan.a
วันที่ 9 ส.ค. 2554 21:38 น.
 

           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    เป็นทุกข์  เพราะยังมีกิเลส       มีความโศกเศร้าเสียใจ       เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตนเอง

ปรารถนาหรือต้องการ   เพราะกิเลส   หรือแม้แต่เป็นทุกข์หนักขนาดถึงขั้นฆ่าตัวเอง  ก็

เพราะกิเลส  รักตัวเอง อยากให้ตนเองพ้นไปจากความทุกข์ อย่างนั้น      แต่นั่นก็ไม่ใช่

หนทางแห่งความพ้นทุกข์  แต่เป็นการพอกพูน สะสมกิเลสอกุศลเพิ่มมากยิ่งขึ้น    ชีวิต

เต็มไปด้วยทุกข์จริง ๆ     ทั้งหมดนั้น เพราะยังมีกิเลสอยู่      แต่ควรที่จะได้พิจารณาว่า

ถึงแม้ว่าจะเป็นทุกข์เพียงใด      ชีวิตก็ยังมีค่า   มีค่าสำหรับได้เจริญกุศล  สะสมความดี

พร้อมทั้งฟังพระธรรมให้เข้าใจต่อไป   หนทางที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์    พ้น

จากภัยทั้งปวง ก็คือ การอบรมเจริญปัญญา  สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก   ซึ่งสามารถ

เริ่มได้ตั้งแต่ในขณะนี้  ซึ่งเป็นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่  ครับ.

                           ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 10 ส.ค. 2554 09:25 น.
 

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาอาจารย์ผเดิมและอาจารย์คำปั่นครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 ส.ค. 2554 11:26 น.
 

ในสังสารวัฏฏ์    ทุกคนก็เคยสะสมกุศลกรรม  และ  อกุศลกรรม   แล้วแต่กรรมไหนจะส่ง

ผล   การสะสมอกุศล  การสะสมความโกรธ  การสะสมการฆ่าบ่อย ๆ  เป็นเหตเป็นปัจจัย

ให้ฆ่าตัวตาย   เช่น    นางรัชชุมาลา   ถูกตี    ถูกทารุณ    นางก็ติดจะฆ่าตัวตาย      แต่

นางเคยสะสมบุญบารมีมาในอดีต     พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดนาง    นางได้ฟังธรรมะ

จากพระพุทธเจ้า     ก็มีดวงตาเห็นธรรม   บรรลุเป็นพระโสดาบัน ค่ะ

 

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
น้ำมนต์
วันที่ 14 ส.ค. 2554 14:09 น.
 

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
สาธินี
วันที่ 21 ก.ย. 2554 17:34 น.
 
ขออนุโมทนา
 
  

  ความคิดเห็นที่ 12  
peem
วันที่ 1 มี.ค. 2558 10:11 น.
 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : -