Loading...
 18196   แกล้งทำน้ำอสุจิเคลื่อน [มหาวิภังค์]
khampan.a
วันที่ 13 เม.ย. 2554 08:20 น.
อ่าน 2,031
 
 

                พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๓

        ภิกษุทั้งหลาย กล่าวกับพระเสยยสกะ ว่า  อาวุโส  เสยยสกะ  คุณ

พยายามปล่อยอสุจิด้วยมือซึ่งเป็นเครื่องฉันอาหารที่เขาถวายด้วยศรัทธา

หรือ

        เส.  เป็นอย่างนั้น    ขอรับ

        บรรดาภิกษุที่มักน้อย  สันโดษ   มีความละอาย   มีความรังเกียจ

ผู้ใคร่ต่อสิกขา  ต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า  ไฉนท่านพระเสยยสกะ

จึงได้ใช้มือพยายามปล่อยอสุจิเล่า   ภิกษุเหล่านั้น  พากันติเตียนท่านพระ-

เสยยสกะโดยอเนกปริยาย      แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

                ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท

        ลำดับนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์  ในเพราะ

เหตุเป็นเค้ามูลนั้น      ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น      แล้วทรงสอบถามท่าน

เสยยสกะว่า    ดูก่อนเสยยสกะ    ข่าวว่า  เธอใช้มือพยายามปล่อยอสุจิ

จริงหรือ

        ท่านเสยยสกะทูลรับว่า   จริง    พระพุทธเจ้าข้า

        พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่า    ดูก่อนโมฆบุรุษ  การกระทำ

ของเธอนั่น ไม่เหมาะ  ไม่สม  ไม่ควร  ไม่ใช่กิจของสมณะ    ใช้ไม่ได้

ไม่ควรทำ   ไฉนเธอจึงได้ใช้มือพยายามปล่อยอสุจิเล่า

        ดูก่อนโมฆบุรุษ    ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย   เพื่อ

คลายความกำหนัด   ไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัด  เพื่อความพราก  ไม่ใช่

เพื่อความประกอบ  เพื่อความไม่ถือมั่น    ไม่ใช่เพื่อมีความถือมั่น  มิใช่

หรือ    เมื่อธรรมชื่อนั้น    อันเราแสดงแล้ว     เพื่อคลายความกำหนัด

เธอยังจักคิดเพื่อมีความกำหนัด   เราแสดงเพื่อความพราก    เธอยังจัก

คิดเพื่อความประกอบ   เราแสดงเพื่อความไม่ถือมั่น    เธอยังจักคิดเพื่อ

มีความถือมั่น

           ดูก่อนโมฆบุรุษ   ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย   เพื่อ

เป็นที่สำรอกแห่งราคะ      เพื่อเป็นสร่างแห่งความเมา         เพื่อเป็นที่

บรรเทาความระหาย   เพื่อเพิกถอนอาลัย   เพื่อเข้าไปตัดวัฏฏะ  เพื่อสิ้น

แห่งตัณหา    เพื่อคลายกำหนัด    เพื่อความดับทุกข์     เพื่อความไม่มี

กิเลสเครื่องร้อยรัด  มิใช่หรือ

        ดูก่อนโมฆบุรุษ    การละกาม     การกำหนดรู้ความหมายในกาม

การกำจัดความระหายในกาม    การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกาม

การระงับความกลัดกลุ้มเพราะกาม       เราบอกไว้แล้วโดยอเนกปริยาย

มิใช่หรือ  ฯลฯ

 แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top