Loading...
 18039   สัมภเวสี
oom
วันที่ 14 มี.ค. 2554 16:55 น.
อ่าน 1,262
 
 

อยากทราบเรื่องของสัมภเวสี คืออะไร

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
khampan.a
วันที่ 14 มี.ค. 2554 21:53 น.
 

          ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    ตราบใดที่ยังมีกิเลส      ยังไม่ได้ดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างเด็ดขาดถึงความเป็นพระ

อรหันต์ก็ยังต้องมีการเกิดในภพต่าง ๆ   อยู่ร่ำไป   ยังเดินทางต่อไปอีกในสังสารวัฏฏ์

ดังนั้น เมื่อกล่าวอย่างกว้าง ๆ แล้ว  ใครก็ตาม ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์     ก็ได้ชื่อว่า

เป็นสัมภเวสี  ทั้งหมด  เพราะคำว่า สัมภเวสี  แปลตามศัพท์ได้ว่า   ผู้แสวงหาการเกิด

หมายความว่า  เป็นผู้ยังต้องเกิดอีก     ตามข้อความที่ว่า 

   พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มที่ ๑๗ -หน้าที่ ๕๖๖, ๕๖๗

    เหล่าสัตว์ที่เสาะหา   คือ  แสวงหาการสมภพ  คือ   การเกิด   ได้แก่  การบังเกิดขึ้น

ชื่อว่า  สัมภเวสี.

    สัตว์เหล่าใด กำลังแสวงหาการเกิด สัตว์เหล่านั้น ชื่อว่า  สัมภเวสีคำว่า สัมภเวสี  

นี้ เป็นชื่อของพระเสขะและปุถุชนผู้กำลังแสวงหาการเกิดต่อไป  เพราะยังละสังโยชน์

ในภพไม่ได้ (คือ ละความติดข้องในภพ ยังไม่ได้).

                ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณ oomและทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
oom
วันที่ 15 มี.ค. 2554 08:09 น.
 

ขอบพระคุณอจ.คำปั่นค่ะ  เรื่องสัมภเวสีนี้ มีน้องมาสอบถาม เนื่องจากรุ่นพี่มีญาติที่เสีย

ชีวิตไป มาปรากฎให้เห็น คือ มานอนอยู่ข้างๆ ก็สงสัยว่าคนที่ตายไปแล้วต้องเกิดทันที แต่

ทำไมจึงยังมาปรากฎให้เห็นในรูปเดิม  จึงไปให้พระนั่งทางในดู ท่านบอกว่าเป็นสัมภเวสี

คือ เป็นวิญญาณที่กำลังรอการเกิด  น้องก็เลยสงสัยว่า ในเมื่อตายแล้วเกิดทันที ทำไมคน

ที่ตายแล้วจึงยังมาให้ญาติเห็นได้อีก สิ่งที่เห็นนั้นเป็นภพใหม่ของเขาหรือไม่ และเป็นภพ

อะไร ซึ่งดิฉันก็ฟังธรรมจากท่านอจ.สุจินต์มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว  แต่ไม่เคยได้ฟัง

เรื่องนี้ จึงตอบไม่ได้

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
จักรกฤษณ์
วันที่ 15 มี.ค. 2554 10:39 น.
 

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 มี.ค. 2554 10:48 น.
 

สัมภเวสี    คือผู้ที่เวียนว่ายตายเกิด   ตายแล้วเกิดทันที      ในพระไตรปิฏกก็มีแสดงไว้

เช่น   มัฏฐกุณฑลี    ตายแล้วเกิดเป็นเทพบุตร   เวลามาหาพ่อก็แปลงเป็นรูปกายเดิมค่ะ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
Endeavor
วันที่ 27 มี.ค. 2554 17:26 น.
 

ผู้ที่ยังมีกิเลสยังคงมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น เพราะจิตดวงหนึ่งๆที่เกิดขึ้น เป็น

ปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดต่อทันที ไม่มีระหว่างคั่น ทุกๆขณะด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ยังไม่ใช่

พระอรหันต์จึงไม่สามารถดับภพชาติได้ เพราะเมื่อเสียชีวิตคือ มีจุติจิตของชาตินี้เกิด

ขึ้นและดับไป จุติจิตนั้นเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดต่อทันที    ไม่มีระหว่างคั่น   เป็น

บุคคลใหม่ทันที ซึ่งแล้วแต่กรรมว่าจะทำให้ผู้นั้นปฏิสนธิในภูมิใด    อาจเป็นสุคติภูมิ

ได้แก่ มนุษย์๑ สวรรค์๖ รูปพรหม๑๖ อรูปพรหม๔  หรืออาจปฏิสนธิในทุคติภูมิ ได้แก่

นรก๑ เปรต๑ อสุรกาย๑ สัตว์เดรัจฉาน๑

   ข้อความในพระไตรปิฎกมีแสดงไว้ว่าในสมัยพุทธกาล ผู้ที่เกิดเป็นเปรตหรืออสุรกาย

หรือเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆ รวมทั้งรูปพรหม สามารถปรากฎให้มนุษย์เห็นได้ครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
pamali
วันที่ 30 เม.ย. 2556 15:35 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
orawan.c
วันที่ 8 พ.ค. 2556 05:37 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่