Loading...
 1753   ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎก
natpe
วันที่ 4 ส.ค. 2549
อ่าน 5,660
 
 

1."สังคายนา" คืออะไรครับ   เพราะเห็นมีคนพูดกันเยอะเหลือเกิน รวมทั้งตัวของนัทเอง

ซึ่งบางครั้งก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไร  บางคนก็บอกว่าเป็นการแก้ไขพระไตรปิฎกซึ่งส่วนใหญ่ 

พี่น้องคริสเตียนและมุสลิม มักจะอ้างว่า "     คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถูก

สังคายนาแล้ว"  
จากคำพูดของพวกเขา เขามักจะเข้าใจว่า คำสอนถูกบิดเบือนและแก้ไข 

ดังนั้นนัทอยากเรียนถามท่านวิทยากรโปรดให้ความหมายของคำว่า "สังคายนา" ด้วยครับ

2. ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นอย่างไรครับ อยู่ในช่วงใด ผู้ใดเป็นผู้รวบรวมครับ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 5 ส.ค. 2549
 

        
         คำว่า สังคายนา หมายถึง การรวบรวม การเรียบเรียง การร้อยกรอง การสะสาง

การสวดพร้อมกัน การสวดเป็นแบบเดียวกัน ฯ คือพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดงไว้....มีมากเพื่อให้พระธรรมเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่ และเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า

พระธรรมคืออย่างนี้       ที่นอกจากนี้ไม่ใช่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดังคำกล่าวของท่านพระมหากัสสปตอนปรารถการทำสังคายนาว่า


                    ..............................................................เอาเถิด   ท่านทั้งหลาย

พวกเราจงสังคายนาพระธรรมและพระวินัยเถิด     ในภายหน้าสภาวะมิใช่ธรรมจักรุ่ง

เรื่อง    ธรรมจักเสื่อมถอย    สภาวะมิใช่วินัยจักรุ่งเรื่อง    วินัยจักเสื่อมถอย  ภายหน้า

อธรรมวาทีบุคคลจะมีกำลัง   ธรรมวาทีบุคคลจักเสื่อม    อวินยวาทีบุคคลจักมีกำลัง

วินัยวาทีบุคคลจักเสื่อมกำลัง. 

                   
     การทำสังคายนาพระธรรมวินัยที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา   อันเป็นที่

รับรองกันโดยทั่วไปคือ  ๓ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ หลังพระพุทธองค์ปรินิพพานประมาณ ๒ เดือน     ท่านพระมหากัสสปเป็น

ประธานพร้อมด้วยพระอรหันต์ ๔๙๙ รูป  

ครั้งที่ ๒ หลังปรินิพพาน   ๑๐๐ ปี  ท่านพระเรวัตตะและพระอรหันต์ ๗๐๐ รูป   

ครั้งที่ ๓ หลังปรินิพพาน ๒๓๕ ปี ท่านพระโมคคัลลีบุตรและพระอรหันต์ ๑๐๐ รูป 

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
study
วันที่ 5 ส.ค. 2549
 

   เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่

เหตุของการสังคายนาครั้งที่ 1 [จุลวรรค]  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
study
วันที่ 5 ส.ค. 2549
 

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่

เหตุของการสังคายนา ครั้งที่ 2 [จุลวรรค]

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
สุธี
วันที่ 7 ส.ค. 2549
 

                         ความหมายและความมุ่งหมายของการสังคายนา

คำว่า  สังคายนา  มีความหมายอย่างเดียวกับ  สังคีติ  ทั้งสองคำนี้แปลตามศัพท์ว่า 

“การขับขานขึ้นพร้อมกัน”  คำที่เราค่อนข้างจะคุ้นคือ  คำว่า  สังคีต  ที่แปลกว่าการ

ร้องรำทำเพลง  ก็มีรากศัพท์เดียวกัน  คือ 

สํ = พร้อมกัน , ร่วมกัน + คีต หรือ คีติ = เพลง , ร้องเพลง , ขับเพลง


   ทำไมจึงเอาคำว่า  สังคีติ  ซึ่งน่าจะเกี่ยวกับการร้องรำทำเพลงโดยเฉพาะมาใช้กับ

การสังคายนาพระธรรมวินัย ?  

       เหตุผลของเรื่องนี้อยู่ในข้อเท็จจริงของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยแรก

การเผยแผ่หรือการประกาศพระศาสนาในยุคนั้นย่อมใช้วิธี พูดให้ฟัง   คือมีผู้พูดและมี

ผู้ฟัง  ยังไม่มีวิธี เขียนให้อ่าน  หรือวิธีอื่นใดอีก      ถ้าผู้พูดเป็นคนคนเดียวกันหรือพูด

คนเดียว  ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องพูดผิดกันแต่เพราะกาลต่อมาเมื่อมีพระสงฆ์สาวกมาก

ขึ้น  จำนวนผู้ออกประกาศพระศาสนามีมากขึ้น การพูดเรื่องเดียวกันแต่พูดผิดกันก็ย่อม

จะมีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้นด้วย         ผู้ประกาศพระศาสนา คือพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย

จึงต้องหาโอกาสพบปะกัน   แล้วซักซ้อมความเข้าใจกันว่า  เรื่องนี้ ๆจะพูดกันอย่างไร

จึงจะตรงกัน วิธีซักซ้อมก็คือพูดพร้อม ๆกันโดยยกเอาคำตรัสสอนของพระบรมศาสดา

ขึ้นเป็นหลัก      การพูดถึงคำตรัสสอนพร้อม ๆ กันนี่เองเป็นที่มาของการสวดมนต์

       การสวดมนต์  ก็คือการทบทวนคำตรัสสอนนั่นเอง      เมื่อมาทบทวนพร้อม ๆ กัน

หลาย ๆ เสียงสวดพร้อมกัน   เพื่อให้ได้ถ้อยคำที่ถูกต้องตรงกัน     เสียงที่เปล่งออกมา

พร้อม ๆ กันเช่นนี้ จึงมีลีลาอาการคล้ายกับการขับขานเพลงอยู่ในที จึงเรียกการกระทำ

เช่นนี้ว่า  สังคีติ  หรือ  สังคายนา      ที่แปลตามศัพท์ว่า  การขับขานขึ้นพร้อมกัน  แต่

เจตนาของการกระทำเช่นนั้น  มิใช่มุ่งจะร้องรำทำเพลงอย่างชาวบ้าน     แต่มุ่งที่จะซัก

ซ้อมหรือทบทวนคำสอนให้ถูกต้องตรงกันเป็นสำคัญความหมายของคำว่า สังคีติ  หรือ 

สังคายนา    จึงมีว่า  การซักซ้อม  ,  การสวดพร้อมกันและเป็นแบบเดียวกัน    และเมื่อ

นำวิธีการเช่นนี้มาใช้กับหลักคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนา       จึงมีความหมายว่า 

การประชุม  ชำระพระไตรปิฎกให้เป็นแบบเดียวกัน  (พจนานุกรมฉบับราบัณฑิตยสถาน

พ.ศ.๒๕๒๕)    พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์  ของ พระธรรมปิฎก  (ป.อ.

ปยุตฺโต)  ให้คำจำกัดความไว้ว่า  การสวดพร้อมกัน , การร้อยกรองพระธรรมวินัย ,  การ

ประชุมตรวจชำระสอบทานและจัดหมวดหมู่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวางลง   เป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกัน

        สรุปได้ว่า  ความหมายของการสังคายนาก็คือ  การชำระสอบทานพระธรรมวินัย

คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตรงกันเป็นแบบแผนอันเดียวกัน

     ถามว่า  ในปฐมสังคายนาท่านได้ทำอย่างนั้นหรือเปล่า  ตอบว่า  ท่านก็ทำอย่างที่

ว่านี้นั่นแหละ       ขอให้ศึกษาได้จากพระไตรปิฎกเล่ม   ๗   ข้อ   ๖๑๘   และ   ๖๑๙ 

ข้อความตอนนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า   ที่ประชุมสงฆ์ในการทำปฐมสังคายนาได้มีการ

ซักถาม  ตรวจสอบ  ทบทวน  ทั้งพระวินัยและพระธรรมกันอย่างละเอียดถี่ถ้วน    เพียง

แต่ว่าท่านบันทึกไว้แบบสรุปความให้รู้ว่าทำกันอย่างนี้      ไม่ได้บันทึกรายละเอียดทุก

เรื่องทุกคำ  แต่ขอให้เข้าใจว่า  ท่านซักถามทบทวนกันทุกเรื่องทุกคำ

          (เหตุเกิด พ.ศ.2545  -  นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย   ป.ธ. ๙ , ร.บ.)

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
suwit02
วันที่ 30 มี.ค. 2552 10:34 น.
 

สาธุ

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top