loading...
 15845   ความหมายของทุกข์ โดยนัยต่างๆ
prachern.s
วันที่ 7 เม.ย. 2553
อ่าน 2,445

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 316
  
     ... จริงอยู่   ขึ้นชื่อว่าทุกข์นี้มีประการต่าง ๆ เป็นอเนก  คือ
      
                     ทุกขทุกข์                 (ทุกข์เพราะทนได้ยาก)                      วิปรินามทุกข์          (ทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลง)
  
                       สังขารทุกข์              (ทุกข์ของสังขาร)                      ปฏิจฉันนทุกข์         (ทุกข์ปกปิด)                      อัปปฏิจฉันนทุกข์    (ทุกข์เปิดเผย)                      ปริยายทุกข์             (ทุกข์โดยอ้อม)                      นิปปริยายทุกข์        (ทุกข์โดยตรง).         บรรดาทุกข์เหล่านั้น      ทุกขเวทนาที่เป็นไปทางกายและจิต      ชื่อว่าทุกขทุกข์      เพราะเป็นทุกข์ทั้งโดยสภาวะทั้งโดยชื่อ.     สุขเวทนา   ชื่อว่า วิปรินามทุกข์   เพราะเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์   โดยการเปลี่ยนแปลง.   อุเบกขาเวทนา    และสังขารทั้งหลายที่เหลือเป็นไปในภูมิ  ๓  ชื่อว่า    สังขารทุกข์
เพราะถูกความเกิดและดับบีบคั้น      ก็ความบีบคั้น      (ด้วยความเกิดและดับ)ย่อมมีแม้แก่มรรคและผลทั้งหลายเหมือนกัน   เพราะฉะนั้น    พึงทราบว่าธรรมเหล่านั้น  ชื่อว่า  สังขารทุกข์  ด้วยอรรถว่า  นับเนื่องด้วยทุกขสัจจะ.   ความป่วยไข้ทางกายและจิตมีปวดหู    ปวดฟัน    ความเร่าร้อนเกิดแต่ราคะ    ความเร่าร้อนเกิดแต่โทสะเป็นต้น    ชื่อว่า   ปฏิจฉันนทุกข์     เพราะต้องถามจึงรู้และเพราะก้าวเข้าไปแล้วก็ไม่ปรากฏ     ท่านเรียกว่า   ทุกข์ไม่ปรากฏดังนี้บ้าง ความป่วยไข้มีการถูกลงกรรมกรณ์ ๓๒ เป็นต้น    เป็นสมุฏฐาน   ชื่อว่า  อัป-ปฏิจฉันนทุกข์   เพราะไม่ถามก็รู้ได้   และเพราะเข้าถึงแล้วก็ปรากฏ   ท่านเรียกว่า  ปรากฏทุกข์บ้าง.  ทุกข์แม้ทั้งหมดมีชาติเป็นต้น     อันมาแล้วในวิภังค์ แห่งทุกขสัจจะ  เว้นทุกขทุกข์ที่เหลือ  ชื่อว่า   ปริยายทุกข์    เพราะเป็นวัตถุ(ที่อาศัยเกิด)  แห่งทุกข์นั้น ๆ.  ทุกขทุกข์  ชื่อว่า  นิปปริยายทุกข์...

 

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
คุณ
วันที่ 28 เม.ย. 2553 11:49 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
คุณ
วันที่ 28 เม.ย. 2553 11:49 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 23 มี.ค. 2557 21:11 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
Chalee
Chalee
วันที่ 25 มี.ค. 2557 11:23 น.

สาธุ

 
  

แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ
  

  keyword :  ทุกข์ 
loading...