เรื่องการบวช
 
รากไม้
วันที่  8 มี.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข  15711
อ่าน  1,934

ทำไมลูกศิษย์ท่านอาจารย์สุจินต์หลายๆท่าน จึงไม่บวช

แต่ละท่าน มีเหตุผลกันอย่างไรบ้างครับ ขอแชร์ความคิดเห็นครับ

เนื่องจากผมเห็นความสำคัญของการบวชมากมาย แต่ว่า...??

 

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 9 มี.ค. 2553 08:35 น.

ในสมัยครั้งพุทธกาล ใครจะบวชหรือไม่บวชขึ้นอยู่ที่อัธยาศัย และการสะสม  ถ้าบวชแล้วเป็นพระภิกษุ แต่ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชื่อว่า  เป็นภิกษุอลัชชี  ภิกษุทุศีล เป็นผู้หลีกเลี่ยงคำสอน เป็นคนว่ายาก  เป็นคนเลี้ยงยาก  มักมาก ไม่สันโดษ ฯลฯ   อย่างนี้เป็นคฤหัสถ์ที่ดีย่อมดีกว่า การเป็นคฤหัสถ์ที่ดี ประพฤติตามพระธรรมคำสอนยังเป็นยาก การเป็นพระภิกษุที่ดี มีศีลมีความเห็นถูก ไม่ติดในลาภสักการะ ฯลฯ ยิ่งยากกว่ามาก  คือ อย่างน้อยก่อนบวชควรหาพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ เพื่อนพรหมจรรย์ ที่ดี มีศีล มีกัลยาณธรรม มีความเห็นถูก เป็นพหูสูตร  ทรงธรรม  ทรงวินัย  ฯลฯ เพื่อเป็นตัวอย่างในความประพฤติที่ตรงต่อพระธรรมวินัย     ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ก็เท่ากับการบวชของเรา  ไปอยู่กับคนทุศีลอลัชชี ไม่มีคุณธรรม แล้วเราจะเป็นภิกษุเช่นไร... สรุปคือ เป็นคนดีดีกว่า ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหน     ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่ ..

บวชที่วัดไหนดี

เหตุใดการบวชจึงกระทำได้ยากแท้

จุดประสงค์ของการบวชที่ถูกต้อง

เมื่อบวชแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควร

ภิกษุต้องอาบัติ ถ้าไม่ปลงต้องตกนรกหรือไม่

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 9 มี.ค. 2553 13:29 น.

สาธุ

ขออนุโมทนาอาจารย์ประเชิญครับ

เป็นคำตอบที่ไพเราะ ชัดเจน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 9 มี.ค. 2553 15:06 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 9 มี.ค. 2553 21:08 น.

           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    ขออนุญาตร่วมสนทนา 

     บุคคลผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนา จะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง  เห็นประโยชน์ของการขัดเกลากิเลส(ที่มีเป็นอย่างมาก)ในเพศของบรรพชิตซึ่งเป็นเพศที่สูงกว่าคฤหัสถ์ โดยเห็นว่าอยู่ครองเรือนของคฤหัสถ์เป็นที่หลั่งไหลมาของอกุศลธรรมทั้งหลาย     แล้วจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งสู่ความเป็นบรรพชิต ซึ่งเป็นอัธยาศัยของบุคคลนั้นจริง ๆ     ไม่ใช่ว่าคิดอยากจะบวชก็บวช  และที่สำคัญ ความเป็นบรรพชิต รักษายาก  ถ้าหากว่ารักษาไม่ดี    มีการประพฤติปฏบัติตนไม่สมควรแก่ความเป็นบรรพชิตแล้ว   มีแต่จะเป็นโทษแก่ตนเองเพียงอย่างเดียว   ในยุคนี้สมัยนี้  จึงเป็นเรื่องที่ยากจริง ๆ  สำหรับความเป็นบรรพชิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์    เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาว่าเพศไหน ก็สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาได้  สามารถที่จะฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรม และน้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้ทั้งนั้น   ที่สำคัญ คือ จะเห็นประโยชน์ จะเห็นคุณค่าของพระธรรมหรือไม่?        เป็นคฤหัสถ์ที่ดี โดยที่ไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ    ไม่ขาดการฟังพระธรรม   ศึกษาพระธรรม  สะสมปัญญาไปตามลำดับเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ก็ดีแล้ว   โดยไม่จำเป็นต้องไปบวชก็ได้การเดินทางในสังสารวัฏฏ์ยังไม่จบสิ้น  ก็ต้องจะต้องอบรมเจริญปัญญาต่อไป ครับ      (โดยส่วนตัว   เคยบวชมาก่อนที่จะได้พบกับท่านอาจารย์สุจินต์   จึงเป็นการดีจริง ๆ ที่ได้ลาสิกขาออกมา  ถ้าไม่ลาสิกขา     ก็คงไม่ได้ศึกษาพระธรรมในแนวทางที่ถูกต้อง  และท่านอาจารย์เคยถามว่า จะไปบวชอีกไหม?    คำตอบ คือ จะไม่ขอกลับเข้าไปบวชอีก ครับ)                              ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 มี.ค. 2553 21:26 น.

สมัยนี้ส่วนมาก  บวชด้วยความไม่เข้าใจ  ไม่ได้ศึกษาพระธรรม  ไม่ได้รักษาพระวินัย  บวชไปแล้วไม่มีประโยชน์กับเป็นโทษ  การอยู่เป็นฆราวาส  แต่ได้ศึกษาธรรมมีประโยชน์มากกว่า   เพราะได้อบรมเจริญกุศลทุกประการ  โดยเฉพาะอบรมปัญญาค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
K
วันที่ 9 มี.ค. 2553 22:03 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 9 มี.ค. 2553 23:43 น.

     ขออนุโมทนาคุณ khampan.a ครับ  หากท่านทั้งหลายได้ทราบว่าท่านเป็นนาคหลวง   ที่เคยได้รับพระมหากรุณาฯในการอุปสมบท ก็คงจะมีจิตโสมนัสยินดี ที่จะได้ร่วมอนุโมทนา ในหนทางแห่งความเข้าใจถูก เห็นถูก ในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 10 มี.ค. 2553 12:13 น.

เรียนถามท่านอาจารย์วิทยากรว่า

     ในยุคปัจจุบันนี้ถือได้หรือไม่ว่าไม่ใช่กาละอันจะเอื้ออำนวยแก่การบรรพชาแม้ว่ามีความปราถนาที่จะละการครองเรือนและมีเจตนาที่จะขัดเกลากิเลสจริง ๆ  เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เอื้อแก่การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ยุคสมัยของความคิด ความเข้าใจ ผิดไปจากพระไตรปิฎก มาก ดังนั้น โอกาสที่จะประพฤติผิดและหลงผิด หรือถูกกิเลสครอบงำมีค่อนข้างสูง หากจะเป็นผู้ที่ตรงจริง ๆ  คงต้องผจญอุปสรรคมากมาย  ชีวิตของฆารวาสเปิดโอกาสให้หลบหลีกอุปสรรคได้มากกว่า  หรือมีหนทางที่เอื้ออำนวยประโยชน์มากกว่าในการที่จะศึกษาธรรมให้มีความเห็นถูกต้อง  ผมว่าผู้ที่เหมาะสมจะบรรพชา(สมัยนี้)นั้น ควรต้องมีคุณธรรมระดับพระโสดาบัน (จริงๆ)ขึ้นไป เพราะศีลพรตท่านไม่หวั่นไหวแล้ว ไม่ทราบว่าจะถูกหรือไม่ครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
คุณ
วันที่ 10 มี.ค. 2553 15:52 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
prachern.s
วันที่ 10 มี.ค. 2553 16:36 น.

เรียนความเห็นที่ ๘ ครับ

     ยุคนี้เป็นยุคเสื่อมจากคุณธรรม พระภิกษุไม่เหมือนพระภิกษุสงฆ์ในสมัยครั้งพุทธกาลถ้าจะบวชจริงๆ ต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้องเสียก่อน และยอมถวายชีวิต ไม่คิดก้าวล่วงพระวินัยบัญญัติเลย ไม่อ้างเลิศใด ๆ  ทั้งสิ้น จึงจะบวชได้ครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 13 มี.ค. 2553 10:31 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ.ประเชิญ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ประสาน
วันที่ 25 ก.ค. 2555 22:59 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
nopwong
วันที่ 20 เม.ย. 2556 01:00 น.

ขออนุโมทนา

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ