Loading...
 15711   เรื่องการบวช
รากไม้
วันที่ 8 มี.ค. 2553 17:01 น.
อ่าน 1,878
 
 

ทำไมลูกศิษย์ท่านอาจารย์สุจินต์หลายๆท่าน จึงไม่บวช

แต่ละท่าน มีเหตุผลกันอย่างไรบ้างครับ ขอแชร์ความคิดเห็นครับ

เนื่องจากผมเห็นความสำคัญของการบวชมากมาย แต่ว่า...??

 

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
prachern.s
วันที่ 9 มี.ค. 2553 08:35 น.
 

ในสมัยครั้งพุทธกาล ใครจะบวชหรือไม่บวชขึ้นอยู่ที่อัธยาศัย และการสะสม  ถ้าบวช

แล้วเป็นพระภิกษุ แต่ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชื่อว่า  เป็น

ภิกษุอลัชชี  ภิกษุทุศีล เป็นผู้หลีกเลี่ยงคำสอน เป็นคนว่ายาก  เป็นคนเลี้ยงยาก  มัก

มาก ไม่สันโดษ ฯลฯ   อย่างนี้เป็นคฤหัสถ์ที่ดีย่อมดีกว่า การเป็นคฤหัสถ์ที่ดี ประพฤติ

ตามพระธรรมคำสอนยังเป็นยาก การเป็นพระภิกษุที่ดี มีศีลมีความเห็นถูก ไม่ติดในลาภ

สักการะ ฯลฯ ยิ่งยากกว่ามาก  คือ อย่างน้อยก่อนบวชควรหาพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์

เพื่อนพรหมจรรย์ ที่ดี มีศีล มีกัลยาณธรรม มีความเห็นถูก เป็นพหูสูตร  ทรงธรรม  ทรง

วินัย  ฯลฯ เพื่อเป็นตัวอย่างในความประพฤติที่ตรงต่อพระธรรมวินัย     ถ้าหาบุคคลดัง

กล่าวไม่ได้ก็เท่ากับการบวชของเรา  ไปอยู่กับคนทุศีลอลัชชี ไม่มีคุณธรรม แล้วเราจะ

เป็นภิกษุเช่นไร...

สรุปคือ เป็นคนดีดีกว่า ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหน    

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่ ..

บวชที่วัดไหนดี

เหตุใดการบวชจึงกระทำได้ยากแท้

จุดประสงค์ของการบวชที่ถูกต้อง

เมื่อบวชแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควร

ภิกษุต้องอาบัติ ถ้าไม่ปลงต้องตกนรกหรือไม่

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 9 มี.ค. 2553 13:29 น.
 

สาธุ

ขออนุโมทนาอาจารย์ประเชิญครับ

เป็นคำตอบที่ไพเราะ ชัดเจน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
จักรกฤษณ์
วันที่ 9 มี.ค. 2553 15:06 น.
 

ขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
khampan.a
วันที่ 9 มี.ค. 2553 21:08 น.
 

           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    ขออนุญาตร่วมสนทนา 

     บุคคลผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนา จะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยที่

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง  เห็นประโยชน์ของการขัดเกลากิเลส(ที่มีเป็นอย่างมาก)

ในเพศของบรรพชิตซึ่งเป็นเพศที่สูงกว่าคฤหัสถ์ โดยเห็นว่าอยู่ครองเรือนของคฤหัสถ์

เป็นที่หลั่งไหลมาของอกุศลธรรมทั้งหลาย     แล้วจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งสู่ความเป็น

บรรพชิต ซึ่งเป็นอัธยาศัยของบุคคลนั้นจริง ๆ     ไม่ใช่ว่าคิดอยากจะบวชก็บวช  และที่

สำคัญ ความเป็นบรรพชิต รักษายาก  ถ้าหากว่ารักษาไม่ดี    มีการประพฤติปฏบัติตนไม่

สมควรแก่ความเป็นบรรพชิตแล้ว   มีแต่จะเป็นโทษแก่ตนเองเพียงอย่างเดียว   ในยุคนี้

สมัยนี้  จึงเป็นเรื่องที่ยากจริง ๆ  สำหรับความเป็นบรรพชิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์

    เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาว่าเพศไหน ก็สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาได้  สามารถ

ที่จะฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรม และน้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้ทั้งนั้น   ที่สำคัญ

คือ จะเห็นประโยชน์ จะเห็นคุณค่าของพระธรรมหรือไม่?
        เป็นคฤหัสถ์ที่ดี โดยที่ไม่

ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ    ไม่ขาดการฟังพระธรรม   ศึกษาพระธรรม  สะสม

ปัญญาไปตามลำดับเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ก็ดีแล้ว   โดยไม่จำเป็นต้องไปบวชก็ได้

การเดินทางในสังสารวัฏฏ์ยังไม่จบสิ้น  ก็ต้องจะต้องอบรมเจริญปัญญาต่อไป ครับ 

    (โดยส่วนตัว   เคยบวชมาก่อนที่จะได้พบกับท่านอาจารย์สุจินต์   จึงเป็นการดีจริง ๆ

ที่ได้ลาสิกขาออกมา  ถ้าไม่ลาสิกขา     ก็คงไม่ได้ศึกษาพระธรรมในแนวทางที่ถูกต้อง 

และท่านอาจารย์เคยถามว่า จะไปบวชอีกไหม?    คำตอบ คือ จะไม่ขอกลับเข้าไปบวช

อีก
ครับ)    

                          ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 มี.ค. 2553 21:26 น.
 

สมัยนี้ส่วนมาก   บวชด้วยความไม่เข้าใจ   ไม่ได้ศึกษาพระธรรม   ไม่ได้รักษาพระวินัย   

บวชไปแล้วไม่มีประโยชน์กับเป็นโทษ        การอยู่เป็นฆราวาส     แต่ได้ศึกษาธรรมมี

ประโยชน์มากกว่า     เพราะได้อบรมเจริญกุศลทุกประการ  โดยเฉพาะอบรมปัญญาค่ะ  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
K
K
วันที่ 9 มี.ค. 2553 22:03 น.
 

ขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 9 มี.ค. 2553 23:43 น.
 

ขออนุโมทนาคุณ khampan.a ครับ

หากท่านทั้งหลายได้ทราบว่าท่านเป็นนาคหลวง

ที่เคยได้รับพระมหากรุณาฯในการอุปสมบท ก็คงจะมีจิตโสมนัสยินดี

ที่จะได้ร่วมอนุโมทนา

ในหนทางแห่งความเข้าใจถูก เห็นถูก ในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
จักรกฤษณ์
วันที่ 10 มี.ค. 2553 12:13 น.
 

เรียนถามท่านอาจารย์วิทยากรว่า

ในยุคปัจจุบันนี้ถือได้หรือไม่ว่า

ไม่ใช่กาละอันจะเอื้ออำนวยแก่การบรรพชา

แม้ว่ามีความปราถนาที่จะละการครองเรือนและมีเจตนาที่จะขัดเกลากิเลสจริงๆ

เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เอื้อแก่การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย

ยุคสมัยของความคิด ความเข้าใจ ผิดไปจากพระไตรปิฎก มาก

ดังนั้น โอกาสที่จะประพฤติผิดและหลงผิด หรือถูกกิเลสครอบง่ำมีค่อนข้างสูง

หากจะเป็นผู้ที่ตรงจริงๆ คงต้องผจญอุปสรรคมากมาย

ชีวิตของฆารวาสเปิดโอกาสให้หลบหลีกอุปสรรคได้มากกว่า

หรือมีหนทางที่เอื้ออำนวยประโยชน์มากกว่าในการที่จะศึกษาธรรมให้มีความเห็นถูกต้อง

ผมว่าผู้ที่เหมาะสมจะบรรพชา(สมัยนี้)นั้น ควรต้องมีคุณธรรมระดับพระโสดาบัน (จริงๆ)ขึ้นไป

เพราะศีลพรตท่านไม่หวั่นไหวแล้ว

ไม่ทราบว่าจะถูกหรือไม่ครับ 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
คุณ
วันที่ 10 มี.ค. 2553 15:52 น.
 

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
prachern.s
วันที่ 10 มี.ค. 2553 16:36 น.
 

เรียนความเห็นที่ ๘ ครับ

ยุคนี้เป็นยุคเสื่อมจากคุณธรรม พระภิกษุไม่เหมือนพระภิกษุสงฆ์ในสมัยครั้งพุทธกาล

ถ้าจะบวชจริงๆ ต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้องเสียก่อน และยอมถวายชีวิต ไม่คิดก้าวล่วง

พระวินัยบัญญัติเลย ไม่อ้างเลิศใดๆทั้งสิ้น จึงจะบวชได้ครับ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
จักรกฤษณ์
วันที่ 13 มี.ค. 2553 10:31 น.
 

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ.ประเชิญ ครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 13  
ประสาน
วันที่ 25 ก.ค. 2555 22:59 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 14  
nopwong
วันที่ 20 เม.ย. 2556 01:00 น.
 

ขออนุโมทนา

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : -