Loading...
 15423   การแสดงธรรมของตถาคต ๒ อย่าง [อรรถกถาสูตร]
เมตตา
เมตตา
วันที่ 10 ก.พ. 2553 14:53 น.
อ่าน 440
 
 
  พระสุตตันตปิฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ ๓๑๓-๓๑๔
 
                                             
 สูตรที่ ๔

                                                  
      ว่าด้วยการแสดงธรรมของตถาคต ๒ อย่าง

          [๒๖๐] ๑๔.   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    การแสดงธรรมของพระ-

ตถาคต ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ   โดยย่อ ๑    โดยพิสดาร ๑

ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย    การแสดงธรรมของพระตถาคต ๒ อย่างนี้แล.

                                จบสูตรที่ ๔

-------------------------------------------------------------------

                อรรถกถาสูตรที่  ๔

ในสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.

ด้วยบทว่า   สงฺขิตฺเตน จ วิตฺถาเรน จ  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า

ธรรมเทศนามี ๒ เท่านั้น คือ  ธรรมเทศนาโดยสังเขป   ธรรมเทศนาโดย

พิสดาร.


ใน ๒ อย่างนั้น  เทศนาที่ตรัสแสดงเฉพาะหัวข้อชื่อ  อุเทศนาโดยสังเขป.

เทศนาที่ตรัสแยกแยะหัวข้อนั้น ๆ ชื่อ  เทศนาโดยพิสดาร.   อีกอย่างหนึ่ง

เทศนาที่ทรงตั้งหัวข้อก็ตาม    ไม่ทรงตั้งก็ตาม    ตรัสแยกแยะโดยพิสดาร

ชื่อว่า
เทศนาโดยพิสดาร.


ในเทศนา ๒ อย่างนั้น    เทศนาโดยสังเขป  ตรัสแก่บุคคลที่มีปัญญามาก

เทศนาโดยพิสดาร   ตรัสแก่ บุคคลที่มีปัญญาน้อย.      เพราะเทศนาโดย

พิสดาร     ย่อมเป็นเหมือนเป็นช้าอย่างยิ่ง   แก่ผู้มีปัญญามาก     
เทศนา

โดยสังเขป    ย่อมเป็นเหมือนกระต่ายกระโดด    แก่ผู้มีปัญญาน้อย     ไม่

อาจจับต้นชนปลายได้.
   อนึ่งเทศนาโดยสังเขป    ตรัสแก่บุคคลประเภท

อุคฆติตัญญู  เทศนาโดยพิสดาร   ตรัสแก่บุคคล ๓ ประเภทนอกนี้ (วิปจิ-

ตัญญู   เนยยะ   ปทปรมะ)
.      พระไตรปิฎกทั้งสิ้น  ย่อมนับเข้าในข้อนี้ว่า

เทศนาโดยสังเขป เทศนาโดยพิสดาร นั่นแล.

                          จบอรรถกถาสูตรที่ ๔

 

 

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่