การแสดงธรรมของตถาคต ๒ อย่าง [อรรถกถาสูตร]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  10 ก.พ. 2553
หัวข้อหมายเลข  15423
อ่าน  453
  พระสุตตันตปิฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ ๓๑๓-๓๑๔
 
                                             
 สูตรที่ ๔

                                                  
      ว่าด้วยการแสดงธรรมของตถาคต ๒ อย่าง

          [๒๖๐] ๑๔.   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    การแสดงธรรมของพระ-ตถาคต ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ   โดยย่อ ๑    โดยพิสดาร ๑ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย    การแสดงธรรมของพระตถาคต ๒ อย่างนี้แล.                                จบสูตรที่ ๔-------------------------------------------------------------------                อรรถกถาสูตรที่  ๔ในสูตรที่ ๔ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.ด้วยบทว่า   สงฺขิตฺเตน จ วิตฺถาเรน จ  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า ธรรมเทศนามี ๒ เท่านั้น คือ  ธรรมเทศนาโดยสังเขป   ธรรมเทศนาโดยพิสดาร.
ใน ๒ อย่างนั้น  เทศนาที่ตรัสแสดงเฉพาะหัวข้อชื่อ  อุเทศนาโดยสังเขป. เทศนาที่ตรัสแยกแยะหัวข้อนั้น ๆ ชื่อ  เทศนาโดยพิสดาร.   อีกอย่างหนึ่ง เทศนาที่ทรงตั้งหัวข้อก็ตาม    ไม่ทรงตั้งก็ตาม    ตรัสแยกแยะโดยพิสดาร ชื่อว่าเทศนาโดยพิสดาร.
ในเทศนา ๒ อย่างนั้น    เทศนาโดยสังเขป  ตรัสแก่บุคคลที่มีปัญญามาก เทศนาโดยพิสดาร   ตรัสแก่ บุคคลที่มีปัญญาน้อย.      เพราะเทศนาโดยพิสดาร     ย่อมเป็นเหมือนเป็นช้าอย่างยิ่ง   แก่ผู้มีปัญญามาก      เทศนาโดยสังเขป    ย่อมเป็นเหมือนกระต่ายกระโดด    แก่ผู้มีปัญญาน้อย     ไม่อาจจับต้นชนปลายได้.   อนึ่งเทศนาโดยสังเขป    ตรัสแก่บุคคลประเภทอุคฆติตัญญู  เทศนาโดยพิสดาร   ตรัสแก่บุคคล ๓ ประเภทนอกนี้ (วิปจิ-ตัญญู   เนยยะ   ปทปรมะ).      พระไตรปิฎกทั้งสิ้น  ย่อมนับเข้าในข้อนี้ว่า เทศนาโดยสังเขป เทศนาโดยพิสดาร นั่นแล.                          จบอรรถกถาสูตรที่ ๔

 

แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ