เหตุตั้งพระสูตรมี ๔ อย่าง [นิทานวรรค]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  10 ก.พ. 2553
หัวข้อหมายเลข  15422
อ่าน  570


   พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 7

         แท้จริง    เหตุตั้งพระสูตรมี ๔ อย่าง  คือ    อัธยาศัยของพระองค์เอง  ๑ 

อัธยาศัยของผู้อื่น  ๑  เป็นไปด้วยอำนาจคำถาม  ๑  เกิดเรื่องขึ้น  ๑.         บรรดาเหตุตั้งพระสูตร  ๔  อย่างนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้าอันชนอื่นไม่ได้

อาราธนาเลย    ตรัสพระสูตรเหล่าใด   เพราะอัธยาศัยของพระองค์อย่างเดียว

เท่านั้น   คือ     วสลสูตร    จันโทปมสูตร     วีโณปมสูตร     สัมมัปปธานสูตร 

อิทธิบาทสูตร      อินทริยสูตร      พลสูตร    โพชฌังคสูตร    มัคคสูตร    และ 

มงคลสูตร  เป็นต้น   พระสูตรเหล่านั้น     ชื่อว่ามีอัธยาศัยของพระองค์เองเป็น

เหตุตั้งพระสูตร.      พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาอัธยาศัย      ความอดทน 

ความพอใจ   ความรู้   อภินิหาร  และความตรัสรู้ของคนอื่นอย่างนี้ว่า       ธรรม

ทั้งหลายที่บ่มวิมุตติ    ของพระราหุลแก่กล้าแล้ว   ถ้ากระไรเราพึงแนะนำราหุล

ในธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะให้ยิ่ง ๆขึ้น    ดังนี้แล้ว      ตรัสพระสูตรเหล่าใดไว้ด้วย

อัธยาศัยของผู้อื่น    คือจูฬราหุโลวาทสูตร   มหาราหุโลวาทสูตร  ธัมมจักกัปป-

วัตตนสูตร  อนัตตลักขณสูตร  อาสีวิโสปมสูตร (และ)   ธาตุวิภังคสูตร เป็นต้นพระสูตรเหล่านั้นชื่อว่า   มีอัธยาศัยของผู้อื่นเป็นเหตุตั้งพระสูตร....

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 14 เม.ย. 2553 23:13 น.
 อนึ่ง  ชนทั้งหลายมีเป็นต้นว่า  บริษัท  ๔  วรรณะ  ๔  นาค  ครุฑ

คนธรรพ์    อสูร   ยักษ์    ท้าวจตุมหาราช   เทวดาชั้นดาวดึงส์  เป็นต้น

(และ)    ท้าวมหาพรหม    เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว    ทูลถาม

ปัญหาโดยนัยเป็นต้นว่า  พระเจ้าข้า ธรรมเหล่านี้   พระองค์ตรัสเรียกว่า

โพชฌงค์  โพชฌงค์ หรือพระเจ้าข้า ธรรมเหล่านี้  พระองค์ตรัสเรียกว่า

นีวารณะ   นีวารณะ   หรือพระเจ้าข้า   ธรรมเหล่านี้พระองค์ตรัสเรียกว่า

ปัญจุปาขันธ์  หรือพระเจ้าข้า      ในโลกนี้อะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจ

อันประเสริฐที่สุดของคน   พระผู้มีพระภาคเจ้าอันชนมีบริษัท ๔ เป็นต้น

นั้นทูลถามแล้วอย่างนี้    ได้ตรัสพระสูตรเหล่าใด    มีโพชฌังคสังยุตต์ 

เป็นต้น หรือแม้สูตรอื่นใดมีเทวดาสังยุตต์   สักกปัญหสูตร   จูฬเวทัลล-

สูตร  มหาเวทัลลสูตร  สามัญญผลสูตร อาฬวกสูตร  สูจิโลมสูตร  และ

ขรโลมสูตร เป็นต้น    พระสูตรเหล่านั้นชื่อว่า  มีเหตุตั้งพระสูตรเป็นไป

ด้วยอำนาจคำทูลถาม.

         พระผู้มีพระภาคเจ้า   ทรงอาศัยเกิดขึ้นแล้วตรัสพระสูตรเหล่านั้น

ใด  คือ  ธัมมทายาทสูตร  มังสูปมสูตร  ทารุขันธูปมสูตร   อัคคิขันธูปม-

สูตร    เผณปิณฑูปมสูตร (และ)   ปาริฉัตตกูปมสูตร  เป็นต้น  พระสูตร

เหล่านั้นชื่อว่า  เหตุตั้งพระสูตรคือเกิดเรื่องขึ้น.

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ