นายสุมนมาลาการจักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  29 ธ.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข  14913
อ่าน  1,847

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หน้าที่ 210

                                เรื่อง นายสุมนมาลาการ

             พระศาสดาตรัสสรรเสริญนายมาลาการ

         พระอานนท์เถระ    คิดว่า   "วันนี้    ตั้งแต่เช้าตรู่       เสียงสีหนาทตั้งพันและการยกท่อนผ้าขึ้นตั้งพันย่อมเป็นไป.    วิบากของนายมาลาการเป็นอย่างไร

หนอแล ?"       พระเถระนั้น     ทูลถามพระศาสดาแล้ว     ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกะพระเถระนั้นว่า       " อานนท์    เธออย่าได้กำหนดว่ากรรมมีประมาณเล็ก

น้อย    อันนายมาลาการนี้กระทำแล้ว '  ก็นายมาลาการนี้ได้สละชีวิตกระทำการ

บูชาเราแล้ว,    เขายังจิตให้เลื่อมใสในเราด้วยอาการอย่างนั้น   จักไม่ไปสู่ทุคติตลอดแสนกัลป์"   ดังนี้แล้ว   ตรัสว่า :-

         "นายมาลาการ     จักดำรงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย     จักไม่ไปสู่
  
ทุ
คติ    ตลอดแสนกัลป์,    นี่เป็น ผลแห่งกรรมนั้น,      ภายหลังเขาจักเป็นพระ-

ปัจเจกพุทธะ  นามว่าสุมนะ."               

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
jaturong
วันที่ 16 ก.ค. 2556 11:44 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nongnooch
วันที่ 16 ก.ค. 2556 20:57 น.

ขออนุโมทนา

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ