หญิงไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ [วิภังค์]
 
paderm
paderm
วันที่  24 ธ.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข  14844
อ่าน  1,054

                   พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 703

          แม้ในข้อว่า  ย  อิตฺถี   ราชา  อสฺส  จกฺกวตฺติ   (แปลว่า  ข้อที่ว่าหญิงจะพึงเป็น

พระเจ้าจักรพรรดิ)เป็นต้น  อธิบายว่า  ลักษณะทั้งหลาย(มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ)

ของหญิง  ชื่อว่า   ย่อมไม่บริบูรณ์   เพราะความไม่มีซึ่งลักษณะทั้งหลาย    มีคุยหะซ่อน

ลับอยู่ในฝักดุจคุยหะแห่งโคและช้างเป็นต้น   และชื่อว่าเป็นผู้ไม่พรั่งพร้อมด้วยรัตนะ ๗

เพราะความไม่มีอิตถี-รัตนะ   (นางแก้ว)       อนึ่ง  อัตภาพอันยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งปวงก็ไม่มี

เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า   จึงตรัสว่า     ข้อที่หญิงจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้น

ไม่ใช่ฐานะ    ไม่ใช่โอกาส   ดังนี้.    แม้ความเป็นท้าวสักกะเป็นต้น(พระอินทร์  พระยา-

มาร มหาพรหม)ทั้ง  ๓  เป็นตำแหน่งสูง     แต่เพศหญิงเป็นเพศต่ำเหตุใด         เพราะ

ฉะนั้น   แม้ความที่หญิงนั้นจะพึงเป็นท้าวสักกะเป็นต้น    พระผู้มีพระภาคเจ้า     จึงทรง

ปฏิเสธแล้ว.  

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ