โลภะ [ธรรมสังคณี]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  15 ธ.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข  14697
อ่าน  1,471

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 384
โลภะ  เป็นไฉน ? 
ความกำหนัด  ความกำหนัดนัก  ความคล้อยตามอารมณ์  ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน  ความกำหนัดนักแห่งจิต  ความอยาก  ความสยบ ความหมกมุ่น  ความใคร่  ความรักใคร่ความข้องอยู่  ความจมอยู่  ธรรมชาติผู้คร่าไปธรรมชาติผู้หลอกลวง  ธรรมชาติ ผู้ยังสัตว์ให้เกิด  ธรรมชาติผู้ยังสัตว์ให้เกิดพร้อม  ธรรมชาติอันร้อยรัด  ธรรมชาติอันมีข่าย  ธรรมชาติอันกำซาบใจ  ธรรมชาติอันซ่านไป  ธรรมชาติเหมือนเส้นด้าย  ธรรมชาติอันแผ่ไป  ธรรมชาติผู้ประมวลมา  ธรรมชาติเป็นเพื่อนสองปณิธาน  ธรรมชาติผู้นำไปสู่ภพ  ตัณหาเหมือนป่า  ตัณหาเหมือนดง  ความเกี่ยวข้อง  ความเยื่อใย  ความห่วงใย ความผูกพัน  การหวัง  กิริยาที่หวังความหวัง  ความหวังรูป  ความหวังเสียง  ความหวังกลิ่น  ความหวังรสความหวังโผฏฐัพพะ  ความหวังลาภ  ความหวังทรัพย์  ความหวังบุตร ความหวังชีวิต  ธรรมชาติผู้กระซิบ  ธรรมชาติผู้กระซิบทั่ว  ธรรมชาติผู้กระซิบยิ่ง  การกระซิบ กิริยาที่กระซิบ  ความกระซิบ  การละโมบ  กิริยาที่ละโมบความละโมบ  ธรรมชาติเป็นเหตุซมซานไป  ความใคร่ในอารมณ์ดีฯ  ความกำหนัดในฐานะอันไม่ควร  ความโลภเกินขนาด ความติดใจ  กิริยาที่ติดใจความปรารถนา  ความกระหยิ่มใจ  ความปรารถนานัก  กามตัณหา ภวตัณหาวิภวตัณหา  ตัณหาในรูปภพ  ตัณหาในอรูปภพ  ตัณหาในนิโรธ [คือราคะที่สหรคต  ด้วยอุจเฉททิฏฐิ . รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหาโผฏฐัพพตัณหา  ธัมมตัณหา โอฆะ  โยคะ  คันถะ อุปาทาน  อาวรณ์  นิวรณ์เครื่องปิดบัง  เครื่องผูก  อุปกิเลส อนุสัย  ปริยุฏฐาน  ตัณหาเหมือนเถาวัลย์ความปรารถนา  วัตถุมีอย่างต่าง ๆ รากเหง้าแห่งทุกข์  เหตุแห่งทุกข์  แดนเกิดแห่งทุกข์  บ่วงแห่งมาร  เบ็ดแห่งมาร  แดนแห่งมาร  ตัณหาเหมือนแม่น้ำตัณหาเหมือนข่าย  ตัณหาเหมือนเชือกผูก ตัณหาเหมือนสมุทร  อภิชฌาอกุศลมูลคือโลภะ  อันใด  นี้เรียกว่า  โลภะ.

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 พ.ค. 2557 20:10 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 17 มิ.ย. 2557 05:42 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ