Loading...
 14697   โลภะ [ธรรมสังคณี]
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 15 ธ.ค. 2552 06:47 น.
อ่าน 1,410
 
 

           พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 384

                                              โลภะ  เป็นไฉน ? 

           ความกำหนัด   ความกำหนัดนัก  ความคล้อยตามอารมณ์      ความยินดี

ความเพลิดเพลิน  ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน   ความกำหนัดนัก

แห่งจิต    ความอยาก     ความสยบ     ความหมกมุ่น    ความใคร่    ความรักใคร่

ความข้องอยู่   ความจมอยู่  ธรรมชาติผู้คร่าไป ธรรมชาติผู้หลอกลวง  ธรรมชาติ

ผู้ยังสัตว์ให้เกิด  ธรรมชาติผู้ยังสัตว์ให้เกิดพร้อม  ธรรมชาติอันร้อยรัด  ธรรมชาติ

อันมีข่าย    ธรรมชาติอันกำซาบใจ      ธรรมชาติอันซ่านไป     ธรรมชาติเหมือน

เส้นด้าย  ธรรมชาติอันแผ่ไป   ธรรมชาติผู้ประมวลมา   ธรรมชาติเป็นเพื่อนสอง

ปณิธาน     ธรรมชาติผู้นำไปสู่ภพ   ตัณหาเหมือนป่า   ตัณหาเหมือนดง   ความ

เกี่ยวข้อง    ความเยื่อใย     ความห่วงใย     ความผูกพัน  การหวัง    กิริยาที่หวัง

ความหวัง     ความหวังรูป     ความหวังเสียง     ความหวังกลิ่น     ความหวังรส

ความหวังโผฏฐัพพะ       ความหวังลาภ      ความหวังทรัพย์      ความหวังบุตร

ความหวังชีวิต   ธรรมชาติผู้กระซิบ   ธรรมชาติผู้กระซิบทั่ว    ธรรมชาติผู้กระซิบ

ยิ่ง  การกระซิบ   กิริยาที่กระซิบ     ความกระซิบ      การละโมบ   กิริยาที่ละโมบ

ความละโมบ   ธรรมชาติเป็นเหตุซมซานไป     ความใคร่ในอารมณ์ดีฯ   ความ

กำหนัดในฐานะอันไม่ควร     ความโลภเกินขนาด    ความติดใจ    กิริยาที่ติดใจ

ความปรารถนา    ความกระหยิ่มใจ    ความปรารถนานัก  กามตัณหา   ภวตัณหา

วิภวตัณหา   ตัณหาในรูปภพ   ตัณหาในอรูปภพ     ตัณหาในนิโรธ   [คือราคะที่

สหรคต   ด้วยอุจเฉททิฏฐิ   .  รูปตัณหา   สัททตัณหา   คันธตัณหา   รสตัณหา

โผฏฐัพพตัณหา     ธัมมตัณหา    โอฆะ  โยคะ  คันถะ อุปาทาน  อาวรณ์  นิวรณ์

เครื่องปิดบัง   เครื่องผูก   อุปกิเลส   อนุสัย   ปริยุฏฐาน   ตัณหาเหมือนเถาวัลย์

ความปรารถนา  วัตถุมีอย่างต่าง  ๆ  รากเหง้าแห่งทุกข์  เหตุแห่งทุกข์  แดนเกิด

แห่งทุกข์      บ่วงแห่งมาร   เบ็ดแห่งมาร     แดนแห่งมาร   ตัณหาเหมือนแม่น้ำ

ตัณหาเหมือนข่าย      ตัณหาเหมือนเชือกผูก     ตัณหาเหมือนสมุทร    อภิชฌา

อกุศลมูลคือโลภะ  อันใด  นี้เรียกว่า  โลภะ.

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 พ.ค. 2557 20:10 น.
 

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
ประสาน
วันที่ 17 มิ.ย. 2557 05:42 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่