Loading...
 13925   อานิสงส์การฟังธรรม ๔ ประการ [โสตานุคตสูตร]
opanayigo
วันที่ 11 ต.ค. 2552 21:09 น.
อ่าน 799
 
 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ 470 - 472

                                          มหาวรรคที่ ๕

                                      ๑. โสตานุคตสูตร

                  ว่าด้วยอานิสงส์การฟังธรรม ๔ ประการ


        [๑๙๑]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   อานิสงส์  ๔  ประการ  แห่งธรรมทั้งหลาย

ที่บุคคลฟังเนืองๆ  คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ   อันบุคคลพึง

หวังได้ อานิสงส์ ๔ ประการเป็นไฉน

        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ...

เวทัลละ ธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ  คล่องปาก ขึ้นใจ  แทง

ตลอด ด้วยดีด้วยทิฏฐิ   เธอมีสติ  หลงลืม  เมื่อการทำกาละ   ย่อมเข้าถึงเทพ

นิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง  บทแห่งธรรมทั้งหลาย   ย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขใน

ภพนั้น สติบังเกิดขึ้นช้า  แต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษ  เร็วพลัน 

        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เป็นอานิสงส์ประการที่  ๑   แห่งธรรมทั้งหลายที่

บุคคลฟังเนืองๆ  คล่องปาก  ขึ้นใจแทงตลอดด้วยดี   ด้วยทิฏฐิ  อันบุคคลพึง

หวังได้.       


        อีกประการหนึ่ง  ภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ...เวทัลละธรรมเหล่า

นั้น เป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ  คล่องปาก  ขึ้นใจ  แทงตลอด  ด้วยดีด้วย

ทิฏฐิ  เธอมีสติหลงลืม  เมื่อกระทำกาละ  ย่อมเข้าถึงเทพนิกาย  หมู่ใดหมู่หนึ่ง

บทแห่งธรรมทั้งหลาย ย่อมไม่ปรากฏแก่เธอ ผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลย  แก่

ภิกษุผู้มีฤทธิ์  ถึงความชำนาญแห่งจิต  แสดงธรรมแก่เทพบริษัท   เธอมีความ

ปริวิตกอย่างนี้ว่า  ในกาลก่อนเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยใด  นี้คือ

ธรรมวินัยนั้น สติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมบรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน ดูก่อน

ภิกษุทั้งหลาย   บุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงกลอง   เขาเดินทางไกล  ฟังได้ยินเสียง

กลอง เขาไม่พึงมีความสงสัย หรือเคลือบแคลงว่า เสียงกลองหรือ  ไม่ใช่หนอ

ที่แท้เขาพึงถึงความตกลงใจว่า  เสียงกลองทีเดียว ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือน

กัน ย่อมเล่าเรียนธรรม ฯลฯ ย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน 

        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เป็นอานิสงส์ประการที่  ๒   แห่งธรรมทั้งหลายที่

ภิกษุฟังเนืองๆ   คล่องปาก  ขึ้นใจ  แทงตลอดด้วยดี  ด้วยทิฏฐิ  อันบุคคลพึง

หวังได้.

          
        อีกประการหนึ่ง   ภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรม  คือ   สุตตะ...บทแห่งธรรมทั้ง

หลาย  ย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลย   ทั้งภิกษุผู้มีฤทธิ์ถึง

ความชำนาญแห่งจิต ก็ไม่ได้แสดงธรรมในเทพบริษัท แต่เทพบุตรย่อมแสดง

ธรรม  ในเทพบริษัท     เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า    ในกาลก่อนเราได้ประพฤติ

พรหมจรรย์ในธรรมวินัยใดนี้ คือ ธรรมวินัยนั้นเอง สติบังเกิดขึ้นช้า แต่ว่าสัตว์

นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษ  เร็วพลัน  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุรุษผู้ฉลาดต่อ

เสียงสังข์เขาเดินทางไกล พึงได้ฟังเสียงสังข์เข้าเขาไม่พึงมีความสงสัยหรือ

เคลือบแคลงว่า เสียงสังข์หรือมิใช่หนอที่แท้เขาพึงถึงความตกลงใจว่า เสียง

สังข์ฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ  ย่อม

เป็นผู้บรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน
 
         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   นี้เป็นอานิสงส์ประการที่  ๓  แห่งธรรมทั้งหลาย 

ที่ภิกษุฟังเนืองๆ  คล่องปาก  ขึ้นใจ   แทงตลอดด้วยดี ด้วยทิฏฐิ   อันบุคคล

พึงหวังได้      
        
         อีกประการหนึ่ง   ภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรม  คือ  สุตตะ......บทแห่งธรรม

ทั้งหลาย   ย่อมไม่ปรากฏแก่   เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลย    แม้ภิกษุผู้มี

ฤทธิ์   ถึงความชำนาญแห่งจิต  ก็มิได้แสดงธรรมในเทพบริษัท   แม้เทพบุตร

ก็ไม่ได้ แสดงธรรมในเทพบริษัท  แต่เทพบุตรผู้เกิดก่อนเตือนเทพบุตรผู้เกิด

ทีหลังว่า   ท่านผู้นฤทุกข์ย่อมระลึกได้หรือว่า    เราได้ประพฤติพรหมจรรย์ใน

กาลก่อน  เธอกล่าวอย่างนี้ว่า  เราระลึกได้ท่านผู้นฤทุกข์ๆ  สติบังเกิดขึ้นช้า

แต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษ  เร็วพลัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สหาย

ของคนเล่นฝุ่นด้วยกัน เขามาพบกัน  บางครั้งบางคราว ในที่บางแห่ง  สหาย

คนหนึ่ง  พึงกล่าวกะสหายคนนั้นอย่างนี้ว่า  สหายท่านระลึกกรรมแม้นี้ได้หรือ

เขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่า  เราระลึกได้  เราระลึกได้  ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือน

กันย่อมเล่าเรียนธรรม ฯลฯ ย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน

         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เป็นอานิสงส์ประการที่  ๔   แห่งธรรมทั้งหลาย

ที่ภิกษุฟังเนืองๆ  คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ  อันบุคคลพึง

หวังได้.

         
         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   อานิสงส์   ๔   ประการนี้   แห่งธรรมทั้งหลายที่

ภิกษุฟังแล้วเนืองๆ  คล่องปาก  ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ  อันบุคคล

พึงหวังได้.

                                    จบโสตานุคตสูตรที่ ๑

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
suwit02
วันที่ 11 ต.ค. 2552 21:59 น.
 

สาธุ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : ฟังธรรม