Loading...
 13593   สุตมยปัญญา
Khaeota
วันที่ 17 ก.ย. 2552 20:27 น.
อ่าน 2,794
 
 

   
          พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 583
 
                              สุตมยปัญญา   เป็นไฉน ?

           ในการงานทั้งหลายที่ต้องน้อมนำไปด้วยปัญญาก็ดี    ในศิลปะทั้งหลาย

ที่ต้องน้อมนำไปด้วยปัญญาก็ดี    ในวิชาทั้งหลายที่ต้องน้อมนำไปด้วยปัญญาก็

ดีบุคคลได้ฟังจากผู้อื่นแล้ว         จึงได้กัมมัสสกตาญาณ   หรือได้สัจจานุโลมิ-

กญาณว่ารูปไม่เที่ยง    ดังนี้บ้าง     ว่าเวทนาไม่เที่ยง   ดังนี้บ้าง    ว่าสัญญาไม่

เที่ยง  ดังนี้บ้าง     ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง   ดังนี้บ้าง    ว่าวิญญาณไม่เที่ยง

ดังนี้บ้าง    ได้อนุโลมิกญาณ  ขันติญาณ   ทิฏฐิญาณ  รุจิญาณ มุติญาณ  เปก-

ขญาณ      ธัมมนิชฌานขันติญาณ    อันใด     ซึ่งมีลักษณะอย่างนั้น   นี้เรียกว่า

สุตมยปัญญา.

                                   อธิบายสุตมยปัญญา

         ในคำว่า  ปรโต สุตฺวา ปฏิลภติ  นี้  บัณฑิตพึงทราบว่า   ปัญญาทั้งหมดที่

บุคคลได้แล้ว      เพราะเห็นบ่อเกิดแห่งการงานเป็นต้นอันบุคคลอื่นกำลังทำอยู่

หรือทำเสร็จแล้วก็ดี   พึงถ้อยคำของใครๆ ผู้บอกอยู่ก็ดี    เรียนเอาในสำนักของ

อาจารย์ก็ดี   ชื่อว่า   บุคคลฟังจากผู้อื่นแล้วนั่นแหละ.

 แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top