Loading...
 13108   จักกวัตติสูตร
small
วันที่ 6 ส.ค. 2552 17:03 น.
อ่าน 1,356
 
 

         พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑ - หน้าที่ 119

                          ข้อความบางตอนจากจักกวัตติสูตร

                                            ฯลฯ

            ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ในเมื่อมนุษย์มีอายุแปดหมื่นปี    จักมีพระเจ้าจักรพรรดิ์   

ทรงพระนามว่า  พระเจ้าสังขะ  ทรงอุบัติขึ้น ณ เมืองเกตุมดีราชธานี   เป็นผู้ทรงธรรม   

เป็นพระราชาโดยธรรม   เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทร ๔  เป็นขอบเขต  ทรงชนะ

แล้ว   มีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วย  แก้ว  ๗  ประการ   คือ   จักรแก้ว   ช้างแก้ว 


ม้าแก้ว  แก้วมณี   นางแก้ว   คฤหบดีแก้ว  ปริณายกแก้วเป็นที่  ๗.   พระราชบุตรของ

พระองค์มีกว่าพัน  ล้วนกล้าหาญ   มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์   สามารถย่ำยีเสนาของ

ข้าศึกได้.  พระองค์ทรงชำนะโดยธรรม  มิต้องใช้อาชญา  มิต้องใช้ศัสตราครอบครอง

แผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต.

            ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ในเมื่อมนุษย์อายุ แปดหมื่น    พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง


พระนามว่าเมตไตรย์    จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  พระองค์ เป็นพระอรหันต์   ตรัสรู้เอง

โดยชอบ  ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแล้ว    ทรงรู้แจ้งโลก    เป็นสารถี

ฝึกบุรุษที่ควรฝึก    ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  เป็นผู้

เบิกบานแล้ว  เป็นผู้จำแนกพระธรรม     เหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้ว   ในโลกในบัดนี้    

เป็นพระอรหันต์  ตรัสรู้เองโดยชอบ     ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ    เสด็จไปดีแล้ว

รู้แจ้งโลก   เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก   ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า   เป็นศาสดาของเทวดาและ

มนุษย์ทั้งหลาย   เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม  พระผู้มีพระภาคพระนาม

ว่า  เมตไตรย์พระองค์นั้น  จักทรงทำโลกนี้พร้อมเทวโลก มารโลก พรหมโลก  ให้แจ้ง

ชัด   ด้วยพระปัญญา   อันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้ว   ทรงสอนหมู่สัตว์   พร้อมทั้งสมณ-


พราหมณ์  เทวดา   และมนุษย์ให้รู้ตาม   เหมือนตถาคตในบัดนี้     ทำโลกนี้พร้อมทั้ง

เทวโลก     มารโลก    พรหมโลก   ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วย  ตถาคตเองแล้ว

สอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณ  พราหมณ์  เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามอยู่  พระผู้มีพระภาค

เจ้าพระนามว่า  เมตไตรย์พระองค์นั้น  จักทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น  งามในท่าม

กลางงามในที่สุด   ประกาศพรหมจรรย์    พร้อมทั้งอรรถ    พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์

บริบูรณ์สิ้นเชิง  เหมือนตถาคตในบัดนี้  แสดงธรรมงามในเบื้องต้น  งามในท่ามกลาง    

งามในที่สุด  ประกาศพรหมจรรย์  พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ  บริสุทธิ์บริบูรณ์

สิ้นเชิง.   พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า  เมตไตรย์พระองค์นั้น    จักทรงบริหารภิกษุ

สงฆ์หลายพัน   เหมือนตถาคต บริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อย   ในบัดนี้ฉะนั้น.        ฯลฯ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
suwit02
วันที่ 6 ส.ค. 2552 20:03 น.
 

สาธุ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่