Loading...
 12597   การค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ [วณิชชสูตร]
paderm
paderm
วันที่ 7 มิ.ย. 2552 19:58 น.
อ่าน 1,444
 
 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่-376

๗. วณิชชสูตร

ว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ

         [๑๗๗]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   การค้าขาย  ๕  ประการนี้    อันอุบาสกไม่

พึงกระทำ  ๕  ประการเป็นไฉน ?  คือ การค้าขายศัสตรา  ๑  การค้าขายสัตว์  ๑

การค้าขายเนื้อสัตว์  ๑      การค้าขายน้ำเมา ๑    การค้าขายยาพิษ   ๑   ดูก่อน

ภิกษุทั้งหลาย   การค้าขาย  ๕  ประการนี้แล   อันอุบาสกไม่พึงกระทำ.  

                                  จบวณิชชสูตรที่  ๗

                              อรรถกถาวณิชชสูตร 

          พึงทราบวินิจฉัยในวณิชชสูตรที่  ๗  ดังต่อไปนี้ :-

          บทว่า  วณิชฺชา   ได้แก่   ทำการค้าขาย.        บทว่า   อุปาสเกน   ได้แก่

ผู้ถึงสรณะ  ๓.      บทว่า   สตฺถวณิชฺชา   ได้แก่  ให้เขาทำอาวุธแล้วก็ขายอาวุธ

นั้น.  บทว่า   สตฺตวณิชฺชา  ได้แก่  ขายมนุษย์.  บทว่า  มํสวณิชฺชา ได้แก่  เลี้ยง

สุกรและเนื้อเป็นต้นขาย.    บทว่า  มชฺชวณิชฺชา  ได้แก่  ให้เขาทำของเมาอย่าง

ใดอย่างหนึ่งแล้วก็ขายของเมา.   บทว่า   วิสวณิชฺชา   ได้แก่ให้เขาทำพิษแล้วก็

ขายยาพิษนั้น.  การทำด้วยตนเอง   การชักชวนคนอื่นให้ทำการค้านี้ทั้งหมด  ก็

ไม่ควรด้วยประการฉะนี้.

                              จบอรรถกถาวณิชชสูตรที่ ๗

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
suwit02
วันที่ 8 มิ.ย. 2552 17:04 น.
 

สาธุ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : -