loading...
 1211   นิมิตคืออะไร
เจิด
วันที่ 10 พ.ค. 2549
อ่าน 4,986
 
 
นิมิตคืออะไร  เกิดขึ้นได้อย่างไร จะเกิดกับทุกคนได้ไหม  ถ้าเกิดขึ้นจะรู้ได้อย่างไร

ว่าเป็นนิมิต
 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 13 พ.ค. 2549
 

นิมิต  แปลว่า   ความกำหนด , ลาง , รูปเปรียบ , เหตุ , มูลเค้า , เครื่องหมาย  เป็นต้นในแต่ละแห่งมีความหมายแตกต่างกัน  เช่น  นิมิตอนุพยัญชนะอย่างหนึ่ง  นิมิตของสมถภาวนาอย่างหนึ่ง   นิมิตของสังขารอย่างหนึ่ง กรรมนิมิต  คตินิมิต   เป็นต้น    สำหรับผู้เจริญสมถภาวนาบางอารมณ์จะมีนิมิตของอารมณ์นั้นเมื่อจิตสงบถึงระดับขั้นต่าง ๆ  มีอุคคหนิมิต    ปฏิภาคนิมิตตามลำดับซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิสุทธิมรรคสมาธินิเทศ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
werayut.s
วันที่ 13 พ.ค. 2549
 

สวัสดีครับ

          ไม่ทราบว่าเป็นการบังเอิญหรือเปล่า   คำถามของคุณเจิดเป็นหัวข้อที่กำลังเป็น

ที่สนทนากันในกลุ่มวิชาการของท่านอาจารย์สุจินต์   เมื่อปลายเดือน   เมษายน  2549

ที่ผ่านมา   กระผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมาก

          เรื่องของนิมิต  ยังเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง  และน่าตกใจในความละเอียดของจิต   ท่าน

อาจารย์กล่าวว่า  การเข้าถึงปรมัตถธรรมนั้นยากและลึกซึ้งมาก เพราะนิมิตเกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็ว มิใช่เพียงแต่เราคิดจะออกจากบัญญัติธรรม เราก็จะเข้าถึงปรมัตถธรรมได้ง่าย ๆ

เพราะนิมิตนั้นเป็นวัตถุแห่งกิเลส   เมื่อมีปรมัตถธรรม  นิมิตก็เกิดขึ้นตามมาอย่างรวดเร็ว

ด้วยอำนาจของฉันทะ  ราคะ  ก็จะเกิด ศุภนิมิต หรือ อศุภนิมิต     ทำให้ไหลไปในกิเลส

แห่งบัญญัติธรรม   ไหลไปด้วยความชอบไม่ชอบ   หลังจากมีนิมิตแล้วก็มี อนุพยัญชนะ

คือ  ส่วนละเอียดปลีกย่อยต่อไป    ซึ่งล้วนเป็นบัญญัติธรรม     ไปตามความคิดของเรา

เท่านั้น

          นิมิต   หมายความถึง  รูปร่าง  สัณฐาน  ตัวอย่างเช่น  การเห็น ปรมัตถธรรมก็คือ

มีรูปารมณ์กระทบกับจักขุปสาท    จึงเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็น    รูปารมณ์เป็นเพียง

วัณณะธาตุ หรือสิ่งที่ปรากฎทางตาเท่านั้น    หลังจากนั้นด้วยความรวดเร็วแห่งจิต  การ

สั่งสมของจิตจะแปลสีที่เห็นให้มีขอบเขต  สัณฐานของสี  แปลความหมายว่า สิ่งที่เห็น

เป็นคน สัตว์ หญิงหรือชาย ขณะนี้เรียกว่า นิมิต แล้ว    นิมิตจึงเกิดขึ้นได้ด้วยความรวด

เร็วของจิต  ที่ยึดถือปรมัตถธรรมต่างๆ ให้เป็นบัญญัติธรรม    ตามอำนาจแห่งการสั่งสม

ความชอบ ความจำ และกิเลสของเราเอง

          นิมิตเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้ว  นิมิต อนุพยัญชนะ  และบัญญัติ   เป็นสิ่งที่หลีก

เลี่ยงไม่ได้  ไม่ใช่เราที่จะไปหยุดยั้งบัญญัติธรรมให้เป็นปรมัตถธรรม   ถ้าไม่อบรมเจริญ

ปัญญา  จะเอาตัวตนไปหยุดยั้งนิมิตเป็นไปไม่ได้เลย

          " ด้วยเหตุนี้การศึกษาเรื่องจิต เจตสิก รูป  โดยละเอียดขึ้นๆ  จึงทำให้ปัญญาใน

ขั้นการฟังเจริญขึ้น    เป็นสังขารขันธ์เกื้อกูล ปรุงแต่ง  ให้สติระลึกรู้ลักษณะของปรมัต-

ถธรรม ทำให้ละคลายการยึดมั่นในนิมิต อนุพยัญชนะซึ่งเป็นอาการปรากฎของบัญญัติ"
                 
          ข้อความข้างบนนี้ ท่านอาจารย์สุจินต์ ท่านกล่าวสอนไว้หลายสิบปีแล้วครับ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
คุณ
วันที่ 11 มี.ค. 2553 15:02 น.
 

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

  keyword :  -
loading...