ความหมายของ .. อินทรีย์ [วิภังค์]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  30 ม.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข  11032
อ่าน  1,341

        พระอภิธรรมปิก วิภังค์ เล่ม๒ ภาค๑ – หน้าที่ 407-410                ในอรรถกถาอินทริยวิภังคนิเทศ    อธิบายอรรถแห่งอินทรีย์ว่า

       ที่ชื่อว่าอินทรีย์       มีอรรถว่า    เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นใหญ่

       มีอรรถว่าอันผู้เป็นใหญ่แสดงแล้ว    มีอรรถว่าอันผู้เป็นใหญ่เห็นแล้ว

       มีอรรถว่าอันผู้เป็นใหญ่ประกาศแล้ว และมีอรรถว่าอันผู้เป็นใหญ่เสพ       แล้ว

 

       พระพุทธองค์ทรงแสดงจำนวนของอินทรีย์ทั้งหมด  มี ๒๒ ประเภท

       สภาพธรรมที่นอกจาก ๒๒ ประเภท ไม่กระทำหน้าที่โดยความเป็น       อินทรีย์ (ความเป็นใหญ่) จึงไม่บัญญัติว่าเป็นอินทรีย์

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 30 ม.ค. 2552 09:54 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 31 มี.ค. 2553 10:57 น.
                     อินทรีย์ (ธรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของ๒ตน) ๒๒ คือ                                      ๑. อินทรีย์คือตา (จักขุนทรีย์)                                      ๒. อินทรีย์คือหู (โสตินทรีย์)                                      ๓. อินทรีย์คือจมูก (ฆานินทรีย์)                                      ๔. อินทรีย์คือลิ้น (ชิวหินทรีย์)                                      ๕. อินทรีย์คือกาย (กายินทรีย์)                                      ๖. อินทรีย์คือใจ (มนินทรีย์)                                      ๗. อินทรีย์คือหญิง (อิตถินทรีย์)                                      ๘. อินทรีย์คือชาย (ปุริสินทรีย์)                                      ๙. อินทรีย์คือชีวิต (ชีวิตินทรีย์)                                      ๑๐. อินทรีย์คือสุข (สุขินทรีย์-สุขกาย)                                      ๑๑. อินทรีย์คือทุกข์ (ทุกขินทรีย์ - ทุกข์กาย)                                      ๑๒. อินทรีย์คือโสมนัส (โสมนัสสินทรีย์-สุขใจ)                                      ๑๓. อินทรีย์คือโทมนัส (โทมนัสสินทรีย์-ทุกข์ใจ)                                      ๑๔. อินทรีย์คืออุเบกขา (อุเปกขินทรีย์-เฉย ๆ ไม่ทุกข์                                                    ไม่สุข)                                      ๑๕. อินทรีย์คือความเชื่อ (สัทธินทรีย์)                                      ๑๖. อินทรีย์คือความเพียร (วิริยินทรีย์)                                      ๑๗. อินทรีย์คือความระลึกได้ (สตินทรีย์)                                      ๑๘. อินทรีย์คือความตั้งใจมั่น (สมาธินทรีย์)                                      ๑๙. อินทรีย์คือปัญญา (ปัญญินทรีย์)                                      ๒๐. อินทรีย์คืออัธยาศัยที่มุ่งบรรลุมรรคผลของผู้ปฏิบัติ       
                                          
                                           (อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์)                                       ๒๑. อินทรีย์คือการตรัสรู้สัจจธรรมด้วยมรรค (อัญญินทรีย์)                                       ๒๒. อินทรีย์ของพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้สัจจธรรมแล้ว (อัญญา
                                            
                                             ตาวินทรีย์)                                            นี้เรียกว่าอินทรีย์ ๒๒.
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 30 เม.ย. 2557 09:49 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ