การปฏิบัติธรรม
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  1 ม.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข  10816
อ่าน  1,843

การปฏิบัติธรรม คือ การถึงเฉพาะลักษณะของธรรมที่มีอยู่จริงๆ  ที่กำลังปรากฎ

โดยไม่ต้องไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาให้ผิดจากปกติ

แม้ขณะที่กำลังอ่านอยู่นี่........ก็มีสภาพธรรมค่ะ

คำว่าปฎิบัติธรรม  มาจากภาษาบาลีว่า  ปฎิปัตติ

ปฎิ   หมายความว่า   เฉพาะ

 ปัตติ   หมายความว่า   ถึง 

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 3 ม.ค. 2552 20:04 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
opanayigo
วันที่ 18 ม.ค. 2552 23:16 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
hadezz
วันที่ 15 ก.พ. 2552 20:51 น.

   การปฏิบัติธรรมแต่ก่อนแต่ไรมามีความคิดความเข้าใจว่าต้องอยู่ห้อง ในที่สงบ  ต้อง

ปลีกวิเวก  หรือนั่งหลับตาภาวนาจนทรมานสังขาร ต้องมีความเพียร ถ้ามีผู้มารบกวนก็

ทำให้ขุ่นเคืองกันได้    ได้อ่าน    ได้ฟังและศึกษาธรรมอย่างลึกซึ้งแล้วถึงได้รู้ว่าไม่ใช่

เรื่องยุ่งยากไม่ต้องขออนุญาตสามีเพื่อไปนอน  กิน   อยู่ที่สำนักปฏิบัติ  ให้เสียเวลาถึง

7 วันบ้าง  10 วันบ้าง  หรือแม้แต่ที่บ้านไม่ต้องอยู่ในห้อง  ในที่สงบหรือในที่ไหนๆของ

บ้านเราก็สามารถเจริญวิปัสสนา  เจริญปัญญาตามสภาพธรรมที่เกิดความเป็นจริงเป็น

ปัจจุบันฟังธรรมที่บ้าน    อ่านหนังสือธรรมที่บ้านก็เกิดปัญญาได้ตามความเหมาะที่ได้

สะสมอยู่เนืองๆเฝ้าดูสติของเราเองนั้นดีที่สุดแล้ว   ขออนุโมทนาค่ะ   เรื่องการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลย 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ศิณอนงค์
วันที่ 17 ก.พ. 2552 22:24 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kammatan.com
วันที่ 18 ก.พ. 2552 08:38 น.

ใช่แล้วครับ ปฏิบัติ คือ ถึงเฉพาะหน้า ซึ่งคนส่วนจะเข้าใจว่า ต้องไปทำ

เลยทำให้ความหมายที่แท้จริงนั้นผิดไป สาธุ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ก.พ. 2552 09:33 น.

       ปฏิบัติ คือ การถึงเฉพาะ ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ  ขณะใดที่สภาพ

ธรรมปรากฎให้รู้ สติเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรม      ขณะนั้นก็ถึงเฉพาะที่ลักษณะ

ของสภาพธรรมว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราจึงเป็นความหมายที่ถูกต้องของการปฏิบัติธรรมคือ

การถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราเพราะสติและปัญญาที่เกิดรู้

ตามความเป็นจริง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 5 พ.ค. 2552 00:04 น.

ขออนุโมทนาครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
วันที่ 13 พ.ค. 2552 19:57 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
rara
วันที่ 9 ก.ค. 2552 17:07 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
dhammanath
วันที่ 13 ก.ค. 2553 13:07 น.

คำว่า ปฏิบัติ มาจากคำบาลีว่า ปฏิปตฺติ ซึ่งประกอบด้วยคำว่า ปฏิ กับคำว่า ปตฺติ

ปฏิ เป็นอุปสัค มีความหมายว่า เฉพาะ ตอบ ทวน กลับ

ปตฺติ เป็นคำที่มีความหมายหลายประการเช่น พลเดินเท้า ส่วนบุญ  การบรรลุ  การถึง

ใบไม้ เป็นต้น

ปตฺติ มาจาก "ปท ธาตุ" เป็นไปในความถึง?

รวมกันเข้า สำเร็จรูปเป็น "ปฏิปตฺติ" ภาษาไทยเขึยนเป็นปฏิบัติ ความหมายก็อย่างที่

หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้แล้ว เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนาครับ

ส่วนการหาที่สงัดปฏิบัติ หลีกออกกจากความคลุกคลีด้วยหมู่คณะผู้คน โดยความเห็น

ส่วนตัวแล้ว ผมก็ไม่กล้าให้ท่านเหล่านั้นผิดหรอกครับ ก็อาจเป็นการเหมาะสมสำหรับ

เงื่อนไขเหตุปัจจัยของแต่ละท่าน ในขณะเดียวกันก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติ

ต้องดำเนินไปในชีวิตประจำวันของเรานี่เอง

ที่ไม่กล้าให้ท่านที่หลีกออกจากหมู่คณะพรรคพวกเพื่อนพ้อง หาที่สงบสงัดเป็นการส่วน

ตัวผิด ก็เพราะเห็นว่าในพระไตรปิฎกมีพระพุทธพจน์ที่ผมไม่อาจปฏิเสธได้นั่นเอง

ขอนำข้อความบางส่วนมาเรียนเสนอให้พิจารณาดังต่อไปนี้ครับ

    "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้(ศาสนา) ไปในป่าก็ตาม ไปที่โค้นไม้ก็ตาม

ไปที่เรือนว่างเปล่าก็ตาม นั่งคู้บัลลังก์(ขัดสมาธิ) ตั้งกายให้ตรง ตั้งสติไว้มั่นเฉพาะหน้า

เธอย่อมมีสติหายใจออก ย่อมมีสติหายใจเข้า......."

ข้อความอย่างนี้มีปรากฎอยู่ในหลายพระสูตร และยังมีคำที่แสดงเป็นนัยทำนองเดียวกัน

นี้อีกมากครับ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
prachern.s
วันที่ 13 ก.ค. 2553 15:48 น.

เรียนความเห็นที่ ๑๐

     ป่าและโค้นไม้เป็นที่อยู่ของบรรพชิตผู้ไม่มีเรือน

     ป่าและโค้นไม้ไม่ใช่ที่อยู่ของคฤหัสถ์

      เมื่อภิกษุไปแล้วสู่ป่าและโค้นไม้จะให้ท่านทำอะไร  นอกจากสมณะธรรม

      

    

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
dhammanath
วันที่ 14 ก.ค. 2553 01:05 น.

เรียนอาจารย์ประเชิญที่เคารพ

อาจารย์ครับ ในความเข้าใจของผมโค้นไม้ ภิกษุอาจจะอยู่ชั่วคราวได้ ไม่ใช่ที่อยู่

ประจำ จำพรรษาก็คงไม่ได้ด้วย ส่วนป่ามีความหมายกว้างเกินไป อาจจะมีเสนาสนะอยู่

ก็ได้ ผมยอมรับครับว่า อาจารย์มีความรู้ดีในเรื่องของพระพุทธศาสนามากกว่าผม จึง

ใคร่ขอให้อาจารย์ช่วยตอบเพื่อให้ผมเข้าใจ และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน

ด้วย เอาแค่ ๓ ข้อก่อนครับคือ

    ข้อที่ ๑ คำว่า "ภิกฺขเว แปลว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย" ท่านหมายเอาเฉพาะพระภิกษุทั้ง

หลายเท่านั้นเองหรือ หรืออย่างไร?

    ข้อที่ ๒ คำว่าป่าหรือโค้นไม้ จะแสดงนัยถึงที่ ๆ เงียบสงัดไม่ได้หรือ จะต้องเจาะจง

เป็นป่าหรือโค้นไม้เท่านั้นหรือ ถ้าเช่นนั้น "วา" ที่ว่ามีอัตถะเป็นอเนก จะแสดงนัยอย่างไร?

    ข้อที่ ๓ คำว่า "นั่งคู้บัลลังก์(ขัดสมาธิ) ตั้งกายให้ตรง ตั้งสติไว้มั่นเฉพาะหน้า เธอ

ย่อมมีสติหายใจออก ย่อมมีสติหายใจเข้า............" (มหาสติปัฏฐานสูตร มหามกุฎราช

วิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ ๑๙/๒๕๒๘) ตรงนี้จัดว่าเป็นการ "ไปทำ" หรือเปล่าครับ

    ยังมีข้อความทำนองนี้ที่ผมสงสัยอีกเยอะครับอาจารย์ จะขอนำมาถามอีกครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
prachern.s
วันที่ 14 ก.ค. 2553 08:48 น.

เรียนความเห็นที่ ๑๒ ๑. คำว่า "ภิกฺขเว" ในบางแห่งหมายถึงพระภิกษุที่เป็นเพศบรรพชิตเท่านั้น แต่ในบางแห่งมีความหมายกว้างรวมถึงคนทุกเพศที่เห็นภัย..๒. แน่นอนครับ โดยอรรถแล้วหมายถึง ที่เงียบสงัด   ซึ่งต้องมีองค์ประกอบของผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้น เช่น มีปัญญา มีการศึกษาพระธรรมวินัยที่ดี  อยู่ที่นั้นทำไม อยู่เพื่ออะไร เจริญอะไร เจริญอย่างไร รู้อะไร เป็นต้น๓.เป็นเรื่องของผู้มีปัญญา..  ใช่ว่าทุกคนไปทำแล้วจิตจะสงบ เป็นสัมมาสมาธิ เป็นกุศล มีความเห็นถูก  รู้ความจริง.. ดังนั้นต้องเป็นไปตามลำดับ จะไปเทียบกับคนในสมัยครั้งพุทธกาลไม่ได้ครับ     

                                     ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
dhammanath
วันที่ 14 ก.ค. 2553 12:20 น.

     คำถามข้อที่ ๑ ผมไม่ได้ถามถึงความหมายของคำ แต่ถามถึงการใช้ที่เป็นอาลปนะ คำ

ร้องเรียก ซึ่งอาจจะเป็นการเรียกที่ใช้แทนกลุ่มผู้ชุมนุมกันอยู่ แต่ไม่ทราบว่ามีความ

หมายอย่างเดียวทุกที่และทั่วไปหรือไม่ ?

ขอขอบคุณครับอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
prachern.s
วันที่ 14 ก.ค. 2553 15:40 น.

เรียนความเห็นที่ ๑๔

เป็นคำที่ใช้เรียกพระภิกษุ ซึ่งเป็นหัวหน้าบริษัท แต่ก็รวมถึงพุทธบริษัทอื่นๆด้วยครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
pamali
วันที่ 7 ก.ย. 2553 08:53 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
intra
วันที่ 1 ม.ค. 2555 04:56 น.

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด    เพื่อจะไม่ต้องหลงทางเหมือนหลายๆคน

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
เซจาน้อย
วันที่ 7 ก.พ. 2555 21:43 น.

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
jaturong
วันที่ 8 ก.พ. 2555 11:19 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 15 ก.พ. 2555 07:46 น.

พึ่งเข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมนี้แหละค่ะสาธุ

ขออนุโมทนา

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ