Loading...
 10664   อุปปีฬิกกรรม
บ้านธัมมะ
วันที่ 13 ธ.ค. 2551
อ่าน 1,674
 
 

อุปปีฬิกกรรม

อุปปีฬิก ( เข้าไปเบียดเบียน , บีบคั้น )  กมฺม ( เจตนาซึ่งเป็นผู้กระทำ )

กรรมเบียดเบียด , กรรมบีบคั้น  หมายถึง กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เบียดเบียนหรือ

บีบคั้นชนกกรรมและอุปถัมภกกรรม  ที่เป็นฝ่ายตรงกันข้าม   บั่นทอนวิบากของกรรมทั้ง

๒  นั้น   มิให้เป็นไปได้นาน  เช่น  กุศลกรรมเป็นชนกกรรมนำเกิดเป็นมนุษย์  อุปถัมภก-

กรรมอุดหนุนให้มีทรัพย์สินเงินทองเพื่อได้รับวิบากที่ดี       แต่อุปปีฬิกกรรมก็ตามเบียด

เบียนให้มีโรคภัยไข้เจ็บ   กระเสาะกระแสะรักษาไม่หาย   หรืออกุศลกรรมเป็นชนกกรรม

นำเกิดเป็นสุนัข   อุปปีฬิกกรรมก็ซ้ำเติมให้เป็นสุนัขขี้เรื้อนมากไปด้วยทุกขเวทนา   แต่

อุปปีฬิกกรรมก็ตามมาเบียดเบียนผลของอกุศลกรรม  ทำให้มีคนสงสารเก็บไปเลี้ยงและ

ช่วยรักษาทำให้โรคเรื้อนทุเลาลงเป็นต้น  สภาพธรรมของอุปปีฬิกกรรม  ได้แก่  เจตนา

เจตสิกที่เกิดกับมหากุศลจิต  ๘  และอกุศลจิต  ๑๒

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
opanayigo
วันที่ 23 เม.ย. 2552 19:43 น.
 

ขออนุโมทนา ค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
Nongnuch
วันที่ 9 พ.ย. 2553 14:37 น.
 

Anumotana ka.

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 8 มิ.ย. 2555 22:49 น.
 

หว่านพืชไว้อย่างไรก็ได้พืชผลอย่างนั้น ทำกรรมดีก็ได้ผลของความดี ทำกรรมชั่วก็ได้ผล

ของความชั่ว ทำกรรมไว้อย่างไรก็ได้ผลกรรมอย่างนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
tanrat
tanrat
วันที่ 20 พ.ย. 2556 06:45 น.
 

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
tanrat
tanrat
วันที่ 19 ก.ค. 2557 01:21 น.
 

กรรมคือการกระทำนี่วิจิตรมาก ตรงต่อเวลาและมิเคยละเลยหน้าที่แห่งกรรม สิ่งที่ศ้กดิ์สิทธิ์ที่สุด

คือกรรม ไม่ต้องไปเสาะแสวงหาที่ไหน

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : -