อริยมรรคมีองค์ ๘
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  5 ต.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข  10067
อ่าน  1,387

อริยมรรคมีองค์ ๘   หนทางปฎิบัติเพื่อสู่การพ้นทุกข์ซึ่งมีหนทางเดียวเท่านั้น

เวลานี้มีทาง แต่หลงทาง  ทางไปสู่ความรู้แจ้งสภาพธรรมที่กำลังปรากฎ  เป็นของจริง

เป็นอริยมรรค   เป็นมรรคมีองค์ ๘   หรือจะใช้มัชฌิมาปฎิปทา แปลว่า ทางสายกลาง

และมีอีกหลายชื่อ  แต่ให้ทราบว่าทางที่จะให้รู้ความจริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฎ

ที่เกิดดับมี   นี้เป็นทางจริงๆ   นอกจากนั้นยังมีทางสำหรับจะหลงด้วย คือไม่ใช่ทางนี้

ไปทางอื่นแล้วก็หวัง เพียงหวังว่าจะถึงทางนี้  แต่การที่จะรู้ว่าทางนี้เป็นทางจริง  หรือ

ว่าเป็นทางที่จะหลงทางก็คือว่าปัญญามีหรือเปล่า  ต้องเริ่มจากปัญญาขั้นฟังให้

เข้าใจจนปัญญาเริ่มเกิด  เริ่มเจริญ เริ่มที่จะรู้ว่าสภาพธรรมที่มีจริงนั้นคืออะไร

ในขณะนี้  นี้เป็นปัญญาขั้นหนึ่งแล้วค่อยๆอบรมเจริญปัญญาขั้นสูงขึ้นไป   ซึ่งเป็น

หนทางเดียวสู่การรู้แจ้งอริยสัจจธรรมก็คือ  อริยมรรคมีองค์ ๘

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 6 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 6 ต.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 6 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ปริศนา
วันที่ 6 ต.ค. 2551

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
werayut.s
วันที่ 6 ต.ค. 2551

 

พระธรรมอันยอดเยี่ยม

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 7 ต.ค. 2551
อ้างอิงจาก : หัวข้อ โดย webdh

 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ 74

                              ๑.  ปฐมกัลยาณมิตตสูตร

                       มิตรดีเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค

           [๑๒๙]   สาวัตถีนิทาน.   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น

สิ่งที่ขึ้นก่อน   สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน  คือ  แสงเงินแสงทอง   สิ่งที่เป็นเบื้องต้น

เป็นนิมิตมาก่อน     เพื่อความบังเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ของ

ภิกษุ    คือ    ความเป็นผู้มีมิตรดี     ฉันนั้นเหมือนกัน        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

อันภิกษุผู้มีมิตรดี  พึงหวังข้อนี้ได้ว่า   จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘

จักทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์  ๘.


การได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมด้วยการฟังและสนทนาพระธรรมที่ตรงกับพระไตรปิฏกเป็นการมีมิตรดี..ซึ่งเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค แล้วขอกราบอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 7 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
happyindy
วันที่ 7 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nida
วันที่ 7 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เซจาน้อย
วันที่ 8 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
pamali
วันที่ 13 ก.ย. 2554 21:38 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
สุรชัย
วันที่ 14 ก.ย. 2554 18:54 น.

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ   การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง   ขอกราบ

อนุโมทนา สาธุ... กระผมพลทหาร สุรชัย อินสุภา ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้รู้แจ้งกันทุกผู้ทุกคน ผู้ที่ถึงพระธรรมแล้วก็ขออนุโมทนา

ด้วยผู้ที่ยังไม่ถึงก็ขออนุโมทนาให้ถึงพระธรรมโดยเร็ว สาธุ...

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ