• พระไตรปิฎก ๙๑ เล่ม
  • พระวินัยปิฎก
  • พระสุตตันตปิฎก
  • พระอภิธรรมปิฎก