Loading...

หลักธรรมะในการดำเนินชีวิต
butterfly
วันที่ 20 มิ.ย. 2550
อ่าน 1746
 ความคิดเห็นที่ 1
 
study
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

การดำเนินชีวิตของพระอริยสาวกผู้เป็นฆราวาสในสมัยครั้งพุทธกาล   ท่านมีชีวิต

เป็นปกติทุกอย่าง   แต่มีการอบรมปัญญามากขึ้นด้วยการฟังพระธรรม   และการ

เจริญกุศลทุก  ๆ  ประการ     และท่านทำหน้าที่ของตนในฐานะต่างๆ   เช่น   โดย

ความเป็นลูกต้องดูแลพ่อแม่   พ่อแม่ต้องดูแลลูก  อาจารย์ต้องดูแลศิษย์  เป็นต้น 

ดังนั้นการจะเป็นคนดี  ต้องฝึกอบรมตนตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์    เช่น

เรื่องมงคล  ๓๘   การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การใช้ทรัพย์ในทางที่ถูกต้อง 

การกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด    ตามคิหิวินัย    ในสิงคาลกสูตร      และพระ

ธรรมส่วนอื่นๆ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา เป็นหลักธรรมะที่ควร

ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามทั้งสิ้น

                                       ขอเชิญอ่านต่อที่นี่ครับ    

                  ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต.. 

                                    มงคลชีวิต  

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
butterfly
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

การเข้าใจความจริงว่าทุกอย่างเป็นธรรม พร้อมๆกับการอบรม

เจริญกุศลทุกประการ ในเรื่องของบารมี ๑๐

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
wannee.s
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

1.  คบบัณฑิต    (กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์)

2.  ฟังธรรม   (การฟังธรรม  ทำให้กุศลทุกอย่างเจริญขึ้น)

3   มีโยนิโสมสิการ  (พิจารณาธรรมโดยแยบคาย)

4.  ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.   (อบรมสติปัฏฐาน )

 
  

ความคิดเห็นที่ 5
 
rawut
วันที่ 24 มิ.ย. 2550

 

ขออนุโมทนาครับ

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่