Loading...

การปฏิบัติกรรมฐาน
caravanboy
วันที่ 11 มิ.ย. 2550
อ่าน 603

การปฏิบัติกรรมฐาน คืออะไร และถ้ามีคำว่า วิปัสสนากรรมฐานคืออะไร จะปฏิบัติได้

อย่างไรให้ถูกต้องตามคำสอนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้

 ความคิดเห็นที่ 1
 
study
วันที่ 12 มิ.ย. 2550

คำว่า การปฏิบัติกรรมฐาน ในพระไตรปิฎก หมายถึง การเจริญสมถภาวนา และ

การเจริญวิปัสสนาภาวนา(สติปัฏฐาน)         การอบรมเจริญวิปัสสนาภาวนาที่

ถูกต้อง 
หมายถึง การรู้สภาพธรรม คือ นามธรรม และ รูปธรรม  ตรงตามที่ทรง

แสดงไว้  
ไม่ใช่การกระทำอย่างอื่นนอกหลักคำสอน    แต่รู้ลักษณะนามรูป    รู้

ปัจจัยนามรูป รู้
การเกิดดับของนามรูป  เป็นต้น  จึงชื่อว่ารู้ตามที่ทรงแสดงไว้

                                         ขอเชิญอ่านต่อที่นี่ ..   

วิปัสสนากรรมฐาน ในพระไตรปิฎก  

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
อิสระ
วันที่ 12 มิ.ย. 2550

 

ขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 มิ.ย. 2550

อนุโมทนาครับ

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  

ความคิดเห็นที่ 5
 
เซจาน้อย
วันที่ 29 ต.ค. 2551

 

ขออนุโมทนาครับ

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่