Loading...

อิทธิบาท4
gboy
วันที่ 29 พ.ย. 2555 10:43
อ่าน 561

เรียนถามว่าฉันทะ วิริยะ จิต วิมังสา หมายความถึงเจตสิกหรือธรรมใดบ้างครับ

 ความคิดเห็นที่ 1
 
paderm
วันที่ 29 พ.ย. 2555 12:33

   ฉันทะ เป็น ฉันทะเจตสิก

   วิริยะ เป็น วิริยะเจตสิก

   จิต ไม่ใช่เจตสิก เป็น จิต ที่เป็นวิญญานขันธ์

   วิมังสา เป็น อโมหะเจตสิก หรือ ปัญญา

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 29 พ.ย. 2555 20:22
ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
khampan.a
วันที่ 30 พ.ย. 2555 01:17

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   อิทธิบาท ๔  คือ ฉันทะ (ฉันทเจตสิก ที่เป็นไปในกุศล ที่ประกอบด้วยปัญญา)    วิริยะ

(วิริยเจตสิก ความเพียรที่เป็นไปในกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา) จิตตะ    (จิตที่มีกำลัง ที่

ประกอบด้วยปัญญา)      และ วิมังสา (ปัญญาเจตสิก ที่รู้สภาพธรรม ตามความเป็นจริง)  

ทั้ง ๔ ประการนี้  ต้องเป็นกุศล ที่เป็นขั้นสมถภาวนา ที่เป็นฌานขั้นต่าง ๆ   และในขั้นวิ

ปัสสนาภาวนาครับ

        ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
gboy
วันที่ 30 พ.ย. 2555 11:13

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 5
 
kinder
วันที่ 2 ธ.ค. 2555 12:45

     ถ้าจะทราบอย่างละเอียดแนะนำ คลิกซีดีธรรม  MP3 รวมชุดต่างๆ  ปัฏฐาน(ปัจจัย๒๔) 

ท่านอาจารย์สุจินต์ บรรยายไว้ละเอียดมากครับ   ขออนุโมทนาครับ

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่