Loading...

พระโสณะ
วิริยะ
วันที่ 15 ต.ค. 2555 17:15
อ่าน 391
 ความคิดเห็นที่ 1
 
paderm
วันที่ 16 ต.ค. 2555 07:51

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เชิญคลิกอ่านประวัติท่านพระโสณะโดยละเอียดได้ที่นี่ ครับ

ประวัติพระโสณะ [เถรคาถา] 

เชิญคลิกฟังที่นี่ครับ

สารธรรม - พระโสณโกลวิสเถระ - บ้านธัมมะ

  อย่างไรก็ตาม ขออธิบายเรือ่งการปรารภความเพียรของท่านพระโสณะที่เดินจน

เท้าแตก และเป็นผู้เลิศในด้านความเพียร  ว่า ในความเป็นจริง  ความเพียรที่เป็น

วิริยะเจตสิกไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงอย่างเดียว แต่ความเพียรที่ถูกต้อง คือ ความเพียร

ที่เกิดพร้อมปัญญา ดังนั้น ขณะใดที่เพียรผิด มไม่ถูกต้อง จะกล่าวว่าเป้นผู้ปรารภ

ความเพียรไม่ได้เลย เพราะฉะนั้น ท่านพระโสณะครั้งแรก เพียรอย่างแรงกล้า แต่

เมื่อสติปัฏฐาน หรือ อริยมรรคยังไม่เกิด ก็ยังไม่รู้ความจริงในขณะนั้น แต่เมื่อใด

ปัญญาที่รู้ความจริงเกิดพร้อมปัญญา ท่านก็บรรลุธรรมในขณะนั้น เพราะฉะนั้น จึง

ไม่ใช่เรื่องการเอาอย่างที่จะปรารภความเพียรแบบท่าน แต่ให้รุ้ว่าอัธยาศัยของท่าน

กับเราต่างกันและท่านได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นผู้เลิศในความเพียรไว้ เพราะ

ฉะนั้น ท่านจึงปรารภความเพียรอย่างแรงกล้ากว่าคนอื่น แต่เพราะ ปัญญายังไม่ถึง

พร้อม แม้จะเพียรเท่าไหร่ก็ไม่สามารถบรรลุได้ ต่อเมื่อพระศาสดาแสดงธรรมให้

เข้าใจหนทางที่ถูกต้อง ท่านก็เพียรด้วยปัญญา บรรลุธรรม เพราะฉะนั้น ขณะที่รู้

ความจริงของสภาพธรรม มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมกับปัญญา ก็ปรารภความเพียรแล้ว

ไม่ว่าจะเกิดในอิริยาบถใด จะยืน เดิน นั่ง นอนก็ชื่อว่าปรารภความเพียร เพราะ

มีปัญญาเป็นสำคัญ ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา ครับ

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
วิริยะ
วันที่ 16 ต.ค. 2555 10:34

ปัญญายังมีไม่มากพอ รู้สึกว่ายังมีความเข้าใจเพียงผิวเผิน

และยังมีคำถามในใจอีกมากมาย แต่ก็จะพยายามศึกษาไปทีละเล็กละน้อยค่ะ

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
khampan.a
วันที่ 16 ต.ค. 2555 12:58

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

      แต่ละคนแต่ละท่านก็สะสมมาแตกต่างกัน  พระอริยสาวกทั้งหลายก็ยังมีความเป็น

เลิศในทางที่แตกต่างกัน    พระโสณะโกฬิวิสะ   เป็นผู้เลิศในด้านความเพียร   เมื่อ

เหตุป้จจัยพร้อมก็ทำให้ท่านได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์  ด้วยบารมี

ที่ท่านได้สะสมมา      ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเกื้อกูลในเรื่อง

ของการปรารภความเพียร  ซึ่งจะขาดปัญญาไม่ได้เลย  เพราะถ้าไม่มีปัญญาแล้ว ก็ไม่

สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้เลย     

     แสดงให้เห็นถึงความเจริญขึ้นของปัญญาว่า ไม่สามารถเจริญขึ้นได้ในทันทีทันใด

ต้องอาศัยการสะสมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน  พระอริยสาวกทั้งหลายในอดีตล้วน

เป็นผู้สะสมการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ มาแล้ว

ทั้งนั้น และในชาติที่ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ก็ได้ฟังพระธรรมอีก  เมื่อปัญญาคมกล้า

เจริญสมบูรณ์พร้อมก็ทำให้ท่านได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้น

ต่าง ๆ    จึงสำคัญอยู่ที่การอบรมเหตุ คือ การอบรมเจริญปัญญา  ครับ  

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
wannee.s
วันที่ 16 ต.ค. 2555 19:32

พระโสณะ เป็นสาวกองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาล    ที่เลิศทางด้านความเพียร เพราะท่าน

ได้สะสมบุญ บารมี และปรารถนาความเป็นผู้เลิศในด้านความเพียร   เมื่อแสนกัปที่แล้ว

ต่อหน้าพระพุทธเ้จ้าในอดีต ค่ะ

 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่