Loading...

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
บ้านธัมมะ
บ้านธัมมะ
วันที่ 26 ก.ค. 2551 14:03
อ่าน 3245


ธมฺโม  หเว  รกฺขติ   ธมฺมจารึ  ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ
   
เอสานิสํโส  ธมฺเม  สุจิณฺเณ  น  ทุคฺคตึ   คจฺฉติ  ธมฺมจารี.

ธรรมแล  ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว  ย่อมนำสุขมาให้

นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว

ผู้ประพฤติธรรม    ย่อมไม่ไปทุคติ  ดังนี้.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์

เล่ม ๙ ภาค ๒
- หน้าที่ 341 กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่