Loading...

สังคยานาพระไตรปิฏก
h_peijen
วันที่ 29 มี.ค. 2552 20:22
อ่าน 777

ไม่ทราบว่า มีการกระทำสังคยานาพระไตรปิฏก  ทั้งหมดอีกกี่ครั้ง เมื่อไรและเพื่ออะไรค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

 ความคิดเห็นที่ 1
 
prachern.s
วันที่ 30 มี.ค. 2552 08:27
การกระทำสังคายนาพระไตรปิฏกที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา มี

ทั้งหมด ๓ ครั้ง  ดังนี้

ครั้งที่ ๑ หลังพุทธปรินิพพาน  ๓  เดือน พระมหากัสสปเถระ เป็นประธาน

ครั้งที่ ๒ หลังพุทธปรินิพพาน  ๑๐๐  ปี พระยศกากัณฑบุตร พระเรวัต พระสัพพกามี

ครั้งที่ ๓ หลังพุทธปรินิพพาน  ๒๓๕  ปี  พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเป็นประธาน

การสังคายนาเพื่อการรวบรวมเรียบเรียงร้องกรองพระธรรมวินัย ให้เป็นหมวดหมู่

เพื่อให้พระสัทธรรมตั้งมั่นมาจนถึงทุกวันนี้..

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่ ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎก 
 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
paderm
วันที่ 31 มี.ค. 2552 15:03
ขออนุโมทนาครับ
 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่