Loading...

อธิจิตตสิกขา
บ้านธัมมะ
บ้านธัมมะ
วันที่ 18 ต.ค. 2551
อ่าน 5167

อธิจิตตสิกขา

อธิ ( ยิ่ง , ละเอียด ) + จิตฺต ( จิต ) + สิกฺขา ( สภาพที่พึงศึกษา )

สภาพที่พึงศึกษาคือจิตอันยิ่ง  หมายถึง เอกัคคตาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ทำให้จิตตั้ง

มั่นในอารมณ์คือ นามธรรมหรือรูปธรรมที่กำลังปรากฏในขณะที่สติปัฏฐานหรือวิปัสสนา

ญาณเกิด    ขณะนั้นเอกัคคตาเจตสิกอันเป็นตัวสมาธิ ซึ่งทรงแสดงในหัวข้อของจิตอัน

ยิ่ง  คือเป็นสมาธิที่ละเอียดเพราะปราศจากความเป็นตัวตน       ไม่เป็นที่ตั้งของตัณหา

และทิฏฐิ      สมาธิโดยทั่วไปแม้ถึงขั้นฌานจิต   ก็ไม่เป็นอธิจิต  เพราะยังเป็นที่ตั้งของ

ตัณหาและทิฏฐิ  ยังเป็นเราที่มีสมาธิหรือเป็นฌานจิตของเรา

 ความคิดเห็นที่ 1
 
suwit02
วันที่ 18 ต.ค. 2551

สาธุ

 
  

ความคิดเห็นที่ 2
 
เมตตา
วันที่ 20 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 3
 
pornpaon
วันที่ 24 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

ความคิดเห็นที่ 4
 
พุทธรักษา
วันที่ 6 ธ.ค. 2551


ขอบพระคุณค่ะ

ขออนุโมทนา.

 
  

ความคิดเห็นที่ 5
 
Nongnuch
วันที่ 13 พ.ย. 2553 15:47

Anumotana ka.

 
  

ความคิดเห็นที่ 6
 
วิริยะ
วันที่ 30 พ.ค. 2554 07:44
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  

กรุณา login
กรุณา login เข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่