ความหมายของ ปัจจัตตัง

จารุพรรณ     ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติ หมายความว่าอะไรคะ

สมพร ปัจจัตตังก็รู้เฉพาะตน    ปัจจัตตัง ก็ ปติ อัตต นั่นเอง เอาอิ เป็น ยะ เอา ตจย เป็น ปัจจ + อัตต เป็น ปัจจตัง เฉพาะตน  เวทิตัพโพ ก็รู้ วิญญูหิ อันวิญญูชน หมายถึงผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน อันนี้ข้อความก็จำกัดแล้ว   ผู้ปฏิบัติพึงรู้ คนอื่นรู้ไม่ได้  เหมือนเรารับประทานอาหาร เรารู้จริงๆ คนอื่นก็รู้ นึกๆเอาว่า อ้อ มันคงเป็นรสเปรี้ยว รสหวาน รสมัน รสเค็ม แต่ไม่รู้จริงๆ เหมือนผู้รับประทานอาหาร คงเป็นอย่างนี้นะครับ