Loading...
 8730   ความหมายของ ปัจจัตตัง

ความหมายของ ปัจจัตตัง 

จารุพรรณ     ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติ หมายความว่าอะไรคะ

สมพร         ปัจจัตตังก็รู้เฉพาะตน ปัจจัตตัง ก็ ปติ อัตต นั่นเอง เอาอิ เป็น ยะ เอา ตจย

เป็น ปัจจ + อัตต เป็น ปัจจตัง  เฉพาะตน  เวทิตัพโพ ก็รู้ วิญญูหิ อันวิญญูชน  หมายถึง

ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน  อันนี้ข้อความก็จำกัดแล้ว   ผู้ปฏิบัติพึงรู้  คนอื่นรู้ไม่ได้  เหมือนเรา

รับประทานอาหาร เรารู้จริงๆ  คนอื่นก็รู้  นึกๆเอาว่า อ้อ มันคงเป็นรสเปรี้ยว  รสหวาน รส

มัน รสเค็ม แต่ไม่รู้จริงๆ เหมือนผู้รับประทานอาหาร คงเป็นอย่างนี้นะครับ

ปรับปรุง 15 ก.พ. 2555

  keyword :  -