สภาพธรรมเกิดเพราะเหตุปัจจัย

 สภาพธรรมใดๆก็ตามเกิดเพราะเหตุปัจจัย

สุ.            พระอรหันต์ไม่มีกุศลจิต ไม่มีอกุศลจิต มีกิริยาจิตประกอบด้วยปัญญาและไม่

ประกอบด้วยปัญญา     แม้แต่พระอรหันต์ที่ดับกิเลสหมดแล้ว   ก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีใคร

สามารถที่จะไปบังคับบัญชาให้ปัญญาเกิดตลอดไปได้ ถึงเป็นกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วย

ปัญญาก็เกิดตามเหตุตามปัจจัย  กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็เกิดตามเหตุตามปัจจัย คือ

ทั้งหมดให้ทราบว่า ไม่มีเรา  ถ้าสนับสนุนให้คุณสุกิจทำ  คุณสุกิจคงดีใจได้ทำ คงจะทำ

ได้หรือทำไม่ได้

ผู้ถาม         แล้วแต่

สุ.              นี่แสดงให้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเพราะเหตุปัจจัย ต้องมั่นคง

หัวข้อหมายเลข  8741
ปรับปรุง  10 ก.พ. 2555