8249   ความหมายของอายตนะ

ความหมายของอายตนะ

ชุมพร   อยากเข้าใจคำว่า  “อายตนะ”  ค่ะ ตามที่เข้าใจก็คือ อายตนะ เป็นที่ประชุมรวม

กันของ ๓ อย่าง ทีนี้การที่จะเข้าใจอรรถของคำว่า “อายตนะ” เราควรเข้าใจอย่างไรคะ

สุ.         ก็หมายความว่า เป็นที่ต่อ ที่ประชุม หรือเป็นบ่อเกิด

ชุมพร   ในด้านของสติปัฏฐาน จะเข้าใจอายตนะอย่างไรคะ

สุ.         ขณะนี้มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ แต่ขณะนี้กำลังเห็น ถูกไหมคะ ที่เห็นนี่เป็นจิตชนิด

            หนึ่ง  ถ้าไม่มีจักขุปสาท เห็นได้ไหม

ชุมพร   ไม่ได้ค่ะ

สุ.          ถ้าไม่มีรูปารมณ์กระทบ เห็นได้ไหม

ชุมพร    ไม่ได้

สุ.          แล้วเห็นเมื่อไรคะ

ชุมพร    เห็นเมื่อมี ๓ อย่างประชุมกัน

สุ.          เห็นเมื่อมีจักขุปสาทที่ยังไม่ดับและรูปารมณ์ที่กระทบยังไม่ดับ นี่คือความหมาย

              ของอายตนะ

ชุมพร    ที่ไปอ่านในสติปัฏฐานสูตร มีอายตนบรรพ คนที่เข้าใจคำว่า “อายตนะ” จะ

              ต้องเข้าใจ หรือสติปัฏฐานเกิดขณะที่จักขุวิญญาณปรากฏ อย่างนั้นใช่ไหมคะ

สุ.           ถ้ายังไม่รู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม จะเข้าใจอายตนะได้ไหมคะ

ชุมพร     ไม่ได้ค่ะ

สุ.           ก็เพียงแต่จำชื่อ

ปรับปรุง 9 ส.ค. 2554

  keyword :  -