อันธปุถุชน และ กัลยาณปุถุชน

     ด้วย ๒ บท ที่ว่า ปุถุชนผู้มิได้สดับ  ดังที่กล่าวมานี้  พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์ได้ตรัสปุถุชนนั้นใด เป็น ๒ พวก คือ อันธปุถุชนพวกหนึ่งกัลยาณปุถุชนพวกหนึ่ง