ชื่อว่าปุถุชน ด้วยอรรถว่า สร้างอภิสังขารต่างๆ เป็นส่วนมาก

     ชื่อว่า ปุถุชน ด้วยอรรถว่า  สร้างอภิสังขารต่างๆ เป็นส่วนมาก

     อภิสังขารมี ๓ คือ ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร

     ปุญญาภิสังขาร  คือ กุศลทั้งหลายที่ยังเกี่ยวเนื่องเป็นไปในรูป   อกุศลกรรมทั้งหลายก็เป็นอปุญญาภิสังขาร  อเนญชาภิสังขาร หมายถึงอรูปฌานกุศลจิต 

     เพราะฉะนั้น ในวันหนึ่งๆ สำหรับผู้ที่เป็นปุถุชน ชื่อว่า  ปุถุชน ด้วยอรรถว่า  สร้างอภิสังขารต่างๆ เป็นส่วนมาก ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง กุศลกรรมบ้าง อกุศลกรรมบ้าง  ซึ่งทุกท่านทราบดีว่า ในวันหนึ่งๆ ท่านกระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมมาก


รายการแนะนำ