Loading...
 6792   การพิจารณาวิการรูป

ยึดมั่นในการพิจารณาวิการรูป

เป็นสีลัพพตุปาทานหรือสีลัพพตปรามาสหรือไม่

ถาม    การยึดมั่นในการพิจารณาวิการรูป ๓   หรือวิการรูป ๕  ว่าเป็นทางให้

เห็นไตรลักษณ์ได้นั้น     จะถือว่าเป็นสีลัพพตุปาทานหรือสีลัพพตปรามาสได้

หรือเปล่าครับ

สุ.       ท่านผู้ฟังถามเรื่องวิการรูป   มีท่านผู้ใดระลึกลักษณะของวิการรูปบ้าง

ท่านผู้ฟังถามเรื่องวิการรูปใช่ไหม      ดิฉันก็เรียนถามว่า  มีท่านผู้ใดสติระลึก

ลักษณะของวิการรูปบ้าง

          วิการรูป ได้แก่ สภาพที่เบา ที่อ่อน ที่ควรแก่การงานของมหาภูตรูป มี

มหาภูตรูปแต่ละรูปเป็นปทัฏฐาน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด ซึ่งถ้าไม่มีมหาภูตรูปแล้ว

วิการรูปทั้ง ๓   นั้นมีไม่ได้     แต่มีท่านผู้ใดที่ระลึกรู้ลักษณะของวิการรูปบ้าง

ท่านเข้าใจผิดคิดว่าท่านรู้วิการรูปต่างหาก   แต่ความจริงท่านไม่ได้รู้ลักษณะ

ของวิการรูปจริงๆเลย ใช่ไหมคะ ถ้าท่านผู้ใดทราบว่า วิการรูป ได้แก่ สภาพที่

เบา ที่อ่อน ที่ควรแก่การงานของมหาภูตรูปนั่นเอง วิการรูปทั้ง ๓ คือ สภาพที่

เบา  ที่อ่อน  ที่ควรแก่การงานนี้   มีมหาภูตรูปเป็นปทัฏฐาน   มีท่านผู้ใดที่สติ

ระลึกรู้ลักษณะของวิการรูปบ้าง

ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ค. 2554
keyword keyword : -

Back to Top