โลภมูลจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเว้นพระอรหันต์

โลภมูลจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเว้นพระอรหันต์