นามรูปปริจเฉทญาณ - นามปริเฉท - รูปปริเฉท

 นามรูปปริจเฉทญาณ - นามปริเฉท - รูปปริเฉท