สติที่เป็นอนุปัสสนาญาณต่างกันอย่างไรกับสติธรรมดา

สติที่เป็นอนุปัสสนาญาณมีอาการกันต่างอย่างไรกับสติธรรมดา