Loading...
 6261   นิสสยปัจจัย - อุปนิสสยปัจจัย

 ทบทวน ๘. นิสสยปัจจัย และ ๙. อุปนิสสยปัจจัย

สภาพธรรมนั้น ๆ จะเกิดขึ้นได้ ก็เมื่อมีสภาพธรรมอื่นที่เกิดร่วมด้วยนั่นเอง

ต่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน  อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น

ถ้าปราศจากกันแล้วก็เกิดไม่ได้เลย

เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริง

จะค่อย ๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน

ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.พ. 2554
keyword keyword : -

Back to Top