Loading...
 6261   นิสสยปัจจัย - อุปนิสสยปัจจัย

             สำหรับปัจจัยที่ ๘ คือ นิสสยปัจจัย ได้แก่ สภาพธรรมที่เป็นที่อาศัยของปัจจยุปบันธรรม เพราะฉะนั้นถ้าสภาพธรรมใดไม่ได้เป็นที่อาศัยของปัจจยุปบันธรรม สภาพธรรมนั้นก็เป็นปัจจัยโดย นนิสสยปัจจัย

            ปัจจัยที่ ๙ คือ อุปนิสสยปัจจัย นี่ก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะอุปนิสสยปัจจัย ก็เป็นโดย นอุปนิสสยปัจจัย

ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2558
keyword : -